Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 126

Pitrosi Ulatula Jesu

Pitrosi Ulatula Jesu

Jesu hasatamilwe mwa simu ya Getsemani, baapositola bamuyubeka ni kubaleha ka sabo. Kono bababeli ku bona bakuta. Bababeli bao ki Pitrosi “ni mulutiwa yomuñwi,” ili muapositola Joani. (Joani 18:15; 19:35; 21:24) Mwendi basweli kulatelela Jesu hanze aiswa kwa lapa la Annasi. Annasi halaela kuli Jesu aiswe ku Muprisita Yapahami Kayafa, Pitrosi ni Joani bamulatelela inze bali kwahule. Mwendi baikalelwa kuli bakabulaiwa mi babilaezwa ki zekaezahala ku Mulenaa bona.

Muprisita yapahami wazibana ni Joani, ka mukwa ocwalo, Joani ulumelezwa kukena mwa lapa kwa ndu ya Kayafa. Pitrosi yena usiyala fa munyako kufitela Joani akuta ni kuto ambola ni mutanga wamusizana yalibelela fa munyako. Cwale Pitrosi ulumelezwa kukena mwahali.

Kwa bata busihu bo, ka mukwa ocwalo, batu babali mwahali batumbuzi mulilo. Pitrosi uina ni bona kuli afutumalelwe hanze alibelela kubona “sesika ezahala” ku Jesu. (Mateu 26:58) Cwale, Pitrosi hali mwa liseli la mulilo, mulibeleli wa fa munyako yamulumelelize kuli akene umubona hande. Ubuza kuli: “Kana ni wena hau yomuñwi wa balutiwa ba mutu yo?” (Joani 18:17) Mi babañwi ni bona balemuha Pitrosi ni kubulela kuli naali ni Jesu.—Mateu 26:69, 71-73; Mareka 14:70.

Taba yeo, inyemisa hahulu Pitrosi. Ulika kuipata, mi mane uya kwa munyako. Ka mukwa ocwalo, Pitrosi ulatula kuli naali ni Jesu, mi uli: “Hani muzibi, mi haniutwisisi zeubulela.” (Mareka 14:67, 68) Hape ukalisa “kuikuta ni kukonka,” ili kutalusa kuli ubulela niti mi haiba ubulela buhata afiwe koto.—Mateu 26:74.

Zeo halilicwalo, taba ya Jesu isweli yatalimiwa, mwendi fa kalulo ye fahalimu mwa lapa la Kayafa. Pitrosi ni babañwi babalibelezi mwendi babona lipaki inze bakena kuyo fa bupaki ni kukuta.

Mubulelelo wa Pitrosi wa Sigalilea ubonisa kuli Pitrosi wapuma halatula Jesu. Hape yomuñwi mwa sikwata se, ki wahabo Malko, yanaapumilwe zebe ki Pitrosi. Ka mukwa ocwalo, ubulelela Pitrosi kuli: “Kana nenisika kubona mwa simu ni yena?” Pitrosi halatula lwabulaalu, mukombwe walila, sina mone kupolofitezwi.—Joani 13:38; 18:26, 27.

Ka nako ye, mwendi Jesu uinzi fahalimu inze aiponela zeezahala mwa lapa. Mulena wafetuha ni kutalima Pitrosi, ili nto yetahiseza Pitrosi kutabeha kwa pilu. Uhupula zanaabulezi Jesu liholanyana kwamulaho hane bali mwa muzuzu wa kwahalimu. Munahane mwaikutwela Pitrosi halemuha zaezize! Pitrosi uzwela kwande ni kuyo lila hahulu.—Luka 22:61, 62.

Nto yecwalo ikona kuezahala cwañi? Pitrosi, yanaaikutwa kuli utiile hahulu kwa moya, mi wasepahala, ukona kulatula cwañi Mulenaa hae? Ka nako yeo, batu basweli kufa bupaki bwa buhata ka zanaabulezi Jesu mi Jesu uungiwa kuli ki sikebenga. Hailifo, Pitrosi naaswanela kuyemela mutu yasina mulatu yo, kono cwale ufetuhela Yena yanani “manzwi a bupilo bobusa feli.”—Joani 6:68.

Zeezahezi ku Pitrosi libonisa kuli nihaiba mutu yanani tumelo yetiile wakona kufokola haiba hasika itukiseza kutalimana ni miliko. Haike zeezahezi ku Pitrosi libe temuso kwa batanga ba Mulimu kaufela!