Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 132

“Kaniti Luli Mutu yo Neli Mwanaa Mulimu”

“Kaniti Luli Mutu yo Neli Mwanaa Mulimu”

MATEU 27:45-56 MAREKA 15:33-41 LUKA 23:44-49 JOANI 19:25-30

  • JESU USHWELA FA KOTA

  • KUEZAHALA NTO YESIKA LIBELELWA KA NAKO YASHWA JESU

Seli musihali ka “hora yabu 6.” Ka kusalibela “naha kaufela yaapeswa ki lififi, kuisa ka hora yabu 9,” ili ka 3 yamusihali. (Mareka 15:33) Lififi le halisika tahiswa ki kubola kwa lizazi. Lizazi libolanga ka nako yeitasa kweli, kono ye ki nako ya Paseka, mi kweli itasize kale. Lififi le liina nako yetelele kufita mokubelanga ka nako ya kubola kwa lizazi. Ka mukwa ocwalo, Mulimu ki yena yatahisize lififi le!

Munahane feela taba ye moikona kuamela batu babanenauna Jesu. Ka nako ya lififi ye, basali babane baatumela kota ya linyando. Basali ba ki Mahe Jesu, Salome, Maria Magdalena, ni Maria mahe muapositola Jakobo yomunyinyani.

Muapositola Joani uinzi ni mahe Jesu ya mwa maswabi, “bukaufi ni kota ya linyando.” Maria utalimezi mwana yaipepezi ni kuhulisa, hanze alepelela fa kota, inze autwa butuku bobutuna. Uikutwa feela inge yatabilwe ki “mukwale omutelele.” (Joani 19:25; Luka 2:35) Kusina taba ni butuku bobutuna bwautwa, Jesu unahana za buiketo bwa mahe. Uikataza kutalima ku Joani mi ubulelela mahe kuli: “Musali, hakubone! Mwanaa hao ki yo!” Kihona atalima ku Maria, ni kubulelela Joani kuli: “Hakubone! Maho ki yo!”—Joani 19:26, 27.

Jesu ubeya mahe yali mbelwa ka nako yacwale, mwa pabalelo ya muapositola yalata hahulu. Jesu waziba kuli banyani bahae habasika ba kale ni tumelo ku yena. Ka mukwa ocwalo, ueza tukiso ya kuli mahe ababalelwe kwa mubili ni kwa moya. Wo ki mutala omunde luli!

Ibato ba ka nako yelifela lififi Jesu habulela kuli: “Niutwa linyolwa.” Ka kubulela cwalo utaleleza mañolo. (Joani 19:28; Samu 22:15) Jesu ulemuha kuli Ndatahe hana kueza nto niyekana kuli amusileleze ka nako yeo. Taba ye ika lika busepahali bwa Mwanaa hae ka kutala. Kreste uhuwa kuli: “Eli, Eli, lama sabachthani?” ili kutalusa kuli, “Mulimu waka, Mulimu waka, unituheleziñi?” Batu babañwi babayemi bukaufi ni yena habautwisisi zatalusa, mi bali: “Hamuutwe! Ubiza Elia.” Yomuñwi ku bona umata ni kuyo cupwa siponji mwa waine yewawata, usibeya kwa lutaka, mi ufa Jesu kuli anwe. Kono babañwi bali: “Hamu mutuhele honacwalo! Lubone haiba nji Elia ukataha kuto mupahulula.”—Mareka 15:34-36.

Jesu cwale uhuwa kuli: “Kupetahalile!” (Joani 19:30) Ki niti, upetile musebezi kaufela wanaamulumezi Ndatahe fa lifasi kuli ato eza. Kwa mafelelezo, Jesu uli: “Ndate, nibeya moya waka mwa mazoho ahao.” (Luka 23:46) Ka mukwa ocwalo, Jesu ubeya maata a bupilo bwahae ku Jehova, ka kusepa kuli Mulimu uka muzusa kwa bafu. Jesu unani sepo yetezi ya kuli Mulimu uka muzusa kwa bafu, ka mukwa ocwalo, hafeza kubulela cwalo, uinamisa toho yahae ni kushwa.

Honafo, kuba ni zikinyeho yetuna, mi ipazula macwe. Iba yetuna hahulu kuli mane mabita a kwande a Jerusalema akwaluluha mi litupu zeku ona zalatakelwa kwande. Bazamai habakena “mwa muleneñi okenile”  babona litupu zeo mi bayo bulela zebaboni.—Mateu 12:11; 27:51-53.

Jesu hashwa, lisila lelibukiti lelialula Sibaka Sesikenile kwa Sibaka Sesikenile Hahulu mwa tempele ya Mulimu lapazuha fahali kuzwa kwahalimu kuya kwatasi. Kezahalo ye, ibonisa kuli Mulimu uhalifezi batu bababulaile Mwanaa hae mi hape ibonisa kuli kuzwa ona zazi le batu bakakalisa kukena mwa Sibaka Sesikenile Hahulu, ili kutalusa kwa lihalimu.—Maheberu 9:2, 3; 10:19, 20.

Batu basaba hahulu. Muzamaisi wa masole yanaabona za kubulaiwa kwa Jesu, ubulela kuli: “Kaniti luli mutu yo neli Mwanaa Mulimu.” (Mareka 15:39) Mwendi naaliteñi ka nako yanaazekiswa Jesu ki Pilato, hane kutalimwa taba ya za kuli Jesu ki Mwanaa Mulimu kamba kutokwa. Cwale uikolwisisize kuli Jesu ki yalukile, mi ki Mwanaa Mulimu.

Batu babañwi bababoni likezahahalo zesika libelelwa ze, baya kwa mandu abona inze ‘bainataka fa lifuba’ sina sisupo sakuli ba mwa maswabi. (Luka 23:48) Mwahalaa batu babasweli kubona zeezahala inze bali kwahule kunani balutiwa babasali bane bazamayanga ni Jesu. Ni bona baswabisizwe hahulu ki likezahalo zeo.