Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 116

Jesu Utapisa Baapositola Bahae Kwa Mahutu

Jesu Utapisa Baapositola Bahae Kwa Mahutu

MATEU 26:20 MAREKA 14:17 LUKA 22:14-18 JOANI 13:1-17

  • JESU UCA PASEKA LWA MAFELELEZO NI BAAPOSITOLA BAHAE

  • ULUTA TUTO YA BUIKOKOBEZO KA KUTAPISA BAAPOSITOLA BAHAE KWA MAHUTU

Pitrosi ni Joani ki kale bafita mwa Jerusalema, kutolukisa za Paseka sina mwa balaelezi Jesu. Hamulaho, Jesu ni baapositola ba 10 baya kwa Jerusalema. Ki nako ya manzibwana, mi lizazi selilikela. Jesu ni balutiwa bahae bashetumuka kuzwa fa Lilundu la Likota za Olive. Jesu ubona muleneñi wo inze ali fa lilundu lwa mafelelezo. Ukaubona hape hasazusizwe kwa bafu.

Hamulaho wafo, Jesu ni balutiwa bahae bafita mwa muleneñi mi baliba kwa ndu ko bayo cela Paseka. Bakambama kuya kwa muzuzu wa kwahalimu. Kwateñi bafumana kuli lika kaufela lilukisizwe. Jesu naanyolezwi kufumaneha kwa tukiso ye, kakuli uli: “Nilakalize hahulu kuca Paseka ye ni mina nisika nyanda kale.”—Luka 22:15.

Sizo sa kutambekana likomoki za waine mwahalaa batu ka nako ya Paseka, nesikalile lilimo-limo kwamulaho. Cwale Jesu hasaamuhezi komoki yeñwi, ufitisa buitumelo, mi uli: “Muunge komoki ye, mi mutambekane mwahalaa mina, kakuli namibulelela nili, kuzwa cwale, hanisana kunwa hape sesibeiwa ki veine kufitela Mubuso wa Mulimu utaha.” (Luka 22:17, 18) Kwaiponahalela hande kuli satuha abulaiwa.

Habanze baca Paseka, kuezahala nto yeñwi yesika libelelwa. Jesu wayema, utubula siapalo sahae sa fahalimu, mi uunga taulo. Kihona abeya mezi mwa mukeke oli bukaufi. Kamita, muñaa ndu ubonanga teñi kuli kunani mutu yatapisa baenyi kwa mahutu, mwendi mutanga. (Luka 7:44) Ka nako ye, muñaa ndu hayo, ka mukwa ocwalo, Jesu ueza musebezi wo. Yomuñwi kwa baapositola naakaeza musebezi wo, kono hakuna yaeza cwalo. Kana ki kabakala kuli basanani moya wa kangisano? Ibe kuli ki cwalo kamba kutokwa, baikutwa maswabi Jesu habatapisa kwa mahutu.

Jesu hataha ku Pitrosi, Pitrosi wahana, uli: “Hauna kunitapisa kwa mahutu nikamuta.” Jesu umualaba kuli: “Ninani kukutapisa, hakusicwalo, hauna swalisano ni na.” Pitrosi ualaba kuli: “Mulena, unitapise isiñi feela kwa mahutu aka, kono ni kwa mazoho ni kwa toho.” Hamulaho ukomokiswa ki kalabo ya Jesu, ya kuli: “Mutu kaufela yatapile fa mubili utokwa feela kutapa kwa mahutu, kakuli mubili wahae kaufela ukenile. Mi mina mukenile, kono haki kaufelaa mina.”—Joani 13:8-10.

Jesu utapisa kwa mahutu baapositola bahae kaufela ba 12, kukopanyeleza cwalo ni a Judasi  Isikariota. Hasa tinile siapalo sahae sa fahalimu ni kuina hape kwa tafule, Jesu uli: “Kana mwautwisisa seniezize ku mina? Munibiza kuli, ‘Muluti,’ ni ‘Mulena,’ mi mubulela niti, kakuli ki cwalo luli. Cwale haiba na, Mulena ni Muluti, nimitapisize kwa mahutu, ni mina muswanela kutapisana kwa mahutu. Kakuli nimitomezi mutala, kuli sina moni miezelize, ni mina mueze cwalo. Kaniti luli namibulelela nili, mutanga hafiti mulenaa hae, ni yalumilwe hafiti yamulumile. Hamuziba lika ze, mukaba ni tabo hamu lieza.”—Joani 13:12-17.

Ye ki tuto yende luli ya kuikokobeza! Balateleli ba Jesu habaswaneli kubata kubanga bona bapili, ka kunahana kuli ki babutokwa hahulu ni kuli baswanela kusebelezwa. Kono baswanela kulikanyisa mutala wa Jesu, isiñi ka sizo sa kutapisa mahutu, kono ka kuitatela kusebeleza babañwi ka buikokobezo ni kutokwa ketululo.