Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 103

Jesu Ukenisa Tempele Hape

Jesu Ukenisa Tempele Hape

MATEU 21:12, 13, 18, 19 MAREKA 11:12-18 LUKA 19:45-48 JOANI 12:20-27

  • JESU UKUTA KOTA YA FEIGA NI KUKENISA TEMPELE

  • JESU ULUKELA KUSHWA KULI APILISE BABAÑATA

Jesu ni balutiwa bahae ki kale batanda masihu amalaalu mwa Betania kuzwa fo bafitela kuzwa kwa Jeriko. Cwale kakusasana, la Mubulo, ili la Nisani 10, baya kwa Jerusalema. Jesu ushwile tala. Ka mukwa ocwalo, habona kota ya feiga, uya ku yona. Kana inani lifeiga?

Seli kwa mafelelezo a kweli ya March, kono haki nako ya lifeiga kakuli libeyanga miselo mwa kweli ya June. Niteñi kota ya feiga ye iitahanezi kushoshela. Ka mukwa ocwalo, Jesu unahana kuli mwendi kunani lifeiga za makalelo ku yona. Kono ufumana kuli haina lifeiga. Matali atahiseza kota ye kuli ibonahale inge yenani miselo. Jesu cwale uli: “Kusike kwaba ni mutu yakaca muselo ku wena hape.” (Mareka 11:14) Honafo, kota ye ikalisa kuoma, mi zeitalusa taba ye likaitutiwa lizazi lelitatama kakusasana.

Hamulahonyana wa fo, Jesu ni balutiwa bahae bapunya mwa Jerusalema. Jesu uya kwa tempele, yanaatatubile maabani musihali. Kacenu haatatubi feela tempele, kono uunga muhato wanaangile lilimo zetaalu kwamulaho fa Paseka ya silimo sa 30 C.E. (Joani 2:14-16) Ka nako ye, Jesu ulelekela kwande ‘babalekisa ni babaleka mwa tempele.’ Hape ufetaula “litafule za babacinca masheleñi ni lipula za babalekisa maiba.” (Mareka 11:15) Halumelezi nihaiba babashimbile lika kuzwa kwaneku leliñwi la muleneñi kuya kwaneku leliñwi kuli bataalale mwa lapa la tempele.

Ki kabakalañi Jesu haleleka babacinca masheleñi ni babalekiseza lifolofolo mwa tempele? Ubulela kuli: “Kana hakusika ñolwa kuli, ‘Ndu yaka ikabizwa ndu ya tapelo ya macaba kaufela’? Kono mina muifetuzi makundamo a masholi.” (Mareka 11:17) Jesu ubiza baana ba kuli ki masholi kakuli batulisezanga hahulu liteko bababata kuleka lifolofolo za matabelo. Jesu uunga likezo zabona sina bubukuli kamba busholi.

Kono baprisita babahulu, bañoli, ni babahulu ba sicaba habautwa zaezize Jesu, baeza buikatazo bobuñwi hape bwa kubata kumubulaya. Nihakulicwalo, batalimana ni butata bobuñwi. Habazibi mobakona kubulaela Jesu, kakuli batu babañata basweli kutaha ku yena kuto muteeleza.

Haki Majuda feela babatile kwa Paseka, kono ni maproselite babakeni mwa bulapeli bwa Sijuda ni bona batile. Mwahalaa bona kunani Magerike babatile kwa mukiti. Magerike ba, baatumela Filipi, mwendi bakeñisa kuli unani libizo la Sigerike, mi bamubulelela kuli babata kubona Jesu. Mwendi Filipi ukakanya taba ya kuli batu ba babonane ni Jesu, ka mukwa ocwalo, uambola ni Andreasi ka zateñi. Bubeli bwabona baisa taba yeo ku Jesu, iliyo mwendi usali mwa tempele.

Jesu waziba kuli kusiyezi mazazi asikai kuli ashwe, ka mukwa ocwalo, ye haki nako yakuli atabise batu kamba kuipatela libubo. Ualaba baapositola bababeli ba kakuitusisa swanisezo, uli: “Nako ifitile ya kuli Mwanaa mutu akanyiswe. Kaniti luli namibulelela nili, lubeke lwa buloto halusa weli mwa mubu ni kushwa, lukasiyala honacwalo luli lubeke lululuñwi; kono halushwa, kihona lubeya miselo yemiñata.”—Joani 12:23, 24.

Lubeke lululuñwi lukona kubonahala kuli haki lwabutokwa hahulu. Kono haiba lucaliwa mwa mubu ni, “kushwa,” lwakona kumela mi hamulaho wa nako ni kuhula kuba lutaka lolubeya bubeke bobuñata. Ka nzila yeswana, Jesu ki mutu yapetahalile. Kono ka kuzwelapili kusepahala ku Mulimu kuisa lifu, ukatahisa kuli batu babañwi babañata babanani moya oswana wa kuitombola babe ni bupilo bobusa feli. Kabakaleo, Jesu uli: “Mutu kaufela yalata bupilo bwahae wabusinya, kono mutu kaufela yatoile bupilo bwahae mwa lifasi le uka busileleza kuli afumane bupilo bobusa feli.”—Joani 12:25.

 Jesu haanahani feela ka zahae anosi, kakuli uli: “Mutu habata kunisebeleza, anilatelele, mi koniinzi ki kona kwakaba ni yena yanisebeleza. Mutu habata kunisebeleza, Ndate uka mukuteka.” (Joani 12:26) Wo ki mupuzo omutuna luli! Babakutekiwa ki Ndate bakaba balikani ba Jesu mwa Mubuso.

Hanahana za manyando amatuna ni lifu lelimaswe latuha ashwa, Jesu uli: “Fa cwale niziyelehile, mi nikabulelañi? Ndate, nipilise kwa nako ye.” Kono Jesu ubata kuli apete ka kutala tato ya Mulimu. Uekeza kuli: “Nihakulicwalo, se ki sona senitezi ku yona nako ye.” (Joani 12:27) Jesu ulumela kueza tato kaufela ya Mulimu, ili kukopanyeleza cwalo ni kushwela batu sina sitabelo.