Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 114

Jesu Hakataha Ukato Atula Lingu ni Lipuli

Jesu Hakataha Ukato Atula Lingu ni Lipuli

MATEU 25:31-46

  • JESU UFA SWANISEZO YA LINGU NI LIPULI

Jesu u fa Lilundu la Likota za Olive, mi kihona asazo feza kufa swanisezo ya basizana baalishumi ni ya litalenta. Ufeza cwañi kualaba puzo ya baapositola ka za sisupo sa kubateñi kwahae ni sa kufela kwa lifasi? Ufeza ka kufa swanisezo ya mafelelezo, ili ya lingu ni lipuli.

Jesu ukalisa swanisezo yahae ka kubulela muinelo omuñwi, uli: “Mwanaa mutu hakataha mwa kanya yahae ni mangeloi kaufela, ukaina mwa lubona lwahae lwa kanya.” (Mateu 25:31) Jesu utalusa ka kuutwahala kuli ki yena yabulelwa mwa swanisezo ye. Hañata uipizanga kuli ki yena “Mwanaa mutu.”—Mateu 8:20; 9:6; 20:18, 28.

Swanisezo ye ikatalelezwa lili? Ikatalelezwa Jesu ‘hakataha mwa kanya yahae ni mangeloi ni kuina mwa lubona lwahae lwa kanya.’ Jesu sabulezi kale ka za kuli ‘mwanaa mutu ukataha fa malu a lihalimu ka maata ni ka kanya yetuna’ ni mangeloi ahae. Ikaba lili? “Hamulaho feela wa ñalelwa.” (Mateu 24:29-31; Mareka 13:26, 27; Luka 21:27) Ka mukwa ocwalo, swanisezo ye, ikatalelezwa Jesu hakataha mwa kanya. Ukaeza sika mañi ka nako yeo?

Jesu uli: “Mwanaa mutu hakataha . . . , macaba kaufela akakubukanyiwa fapilaa hae, mi ukaketahanya batu yomuñwi ku yomuñwi, sina mulisana mwaketelanga lingu mwahalaa lipuli. Mi ukabeya lingu kwa lizoho lahae la bulyo, kono lipuli uka libeya ku lahae la nzohoto.”—Mateu 25:31-33.

Ka za lingu zeinzi kwa lineku lelinde, Jesu uli: “Mulena ukabulelela babali ku lahae la bulyo kuli: ‘Hamutahe, mina babafuyauzwi ki Ndate, muyole Mubuso olukiselizwe mina kuzwa kwa makalelo a lifasi.’” (Mateu 25:34) Ki kabakalañi lingu haliamuhelwa hande ki Mulena?

 Mulena utalusa kuli: “Kakuli nenilapile mi mwanifa lico; nenishwile linyolwa mi mwanifa mezi akunwa. Nenili muenyi mi mwaniamuhela hande; neniinzi mapunu mi mwaniapesa. Nenikulile mi mwanibabalela. Nenili mwa tolongo mi mwataha kuto nipotela.” Lingu ze, bona “babalukile,” habaka buza kuli nebaezize cwalo ka mukwa ufi, Mulena ukaalaba kuli: “Hane muezize cwalo yomuñwi wa babanyinyani kwa banyani baka ba, ki na yene muezize cwalo.” (Mateu 25:35, 36, 40, 46) Habaezi lika zeo kwa lihalimu, kakuli kwa lihalimu hakuna yakula kamba yashwa tala. Zeo liswanela kuba likezo zebaeza kwa banyani ba Kreste babali fa lifasi.

Kucwañi ka za lipuli, ze kwa lizoho la nzohoto? Jesu uli: “Cwale [Mulena] kihona akabulelela babali ku lahae la nzohoto kuli: ‘Hamuzwe ku na, mina babakutilwe, muye mwa mulilo osafeli olukiselizwe Diabulosi ni mangeloi ahae. Kakuli nenilapile kono nemusika nifa sico; mi nenishwile linyolwa kono nemusika nifa mezi a kunwa. Nenili muenyi, kono nemusika niamuhela hande; neniinzi mapunu, kono nemusika niapesa; nenili mukuli mi nenili mwa tolongo, kono nemusika nibabalela.’” (Mateu 25:41-43) Katulo ye, yaswanela kakuli lipuli nelisika eza hande banyani ba Kreste fa lifasi, ka mone baswanela kuezezwa.

Baapositola cwale balemuha kuli nako ye yakatulo ya kwapili ikatahisa lika zeinelela. Jesu ubabulelela kuli: “Cwale [Mulena ukali]: ‘Kaniti namibulelela nili, hane musika eza cwalo yomuñwi wa babanyinyani ba, ki na yene musika eza cwalo.’ Bao bakayundiswa kuya kuile, kono babalukile bona bakafumana bupilo bobusa feli.”—Mateu 25:45, 46.

Kalabo ya Jesu kwa puzo ya baapositola itahisa kuli balateleli bahae banahane zeñata, zebatusa kutatuba mikwa ni likezo zabona.