Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KAUHANYO 131

Jesu Ukokotelwa fa Kota

Jesu Ukokotelwa fa Kota

MATEU 27:33-44 MAREKA 15:22-32 LUKA 23:32-43 JOANI 19:17-24

  • JESU UKOKOTELWA FA KOTA YA LINYANDO

  • SISUPO SESIBEILWE FAHALIMU A TOHO YA JESU SINYEMISA BANENAUNI

  • JESU UFA SEPO YA BUPILO MWA PARADAISI FA LIFASI

Jesu uisiwa kwa sibaka sesikwahule ni muleneñi ili ko yena ni masholi bababeli bayo bulaelwa teñi. Sibaka seo sibizwa Gologota kamba Katendele, mi mutu wakona kusibona inze ali “kwahule.”—Mareka 15:40.

Baana babalaalu babaatulezwi lifu ba, batubuzwi liapalo zabona. Kihona bafiwa waine yezwakilwe ni mira ni zebaba. Kubonahala kuli basali ba mwa Jerusalema ki bona babalukisize waine yezwakilwe yeo, mi Maroma hababahanisi waine yeo yetahisa kuli mutu asike autwa hahulu butuku abulaiwa. Kono Jesu hasahupile mwateñi, uhana kunwa hape mwateñi. Kabakalañi? Ubata kuzwelapili kuba yaiketile nako kaufela ya muliko womutuna wo, ilikuli azwelepili kuziba zeezahala ni kusepahala kuisa lifu.

Jesu ulobazwa fa kota. (Mareka 15:25) Masole bakokotela Jesu mwa mazoho ni kwa mahutu ka limapo zetuna, zepunya nama ni masapo, ili kumutahiseza kuli autwe butuku bobutuna. Jesu uutwa hahulu butuku bobutuna habanze bayemiseza mwahalimu kota yapahekilwe ku yona, bakeñisa kuli bukiti bwa mubili wahae buekeza kwa butuna bwa litombo. Kono Jesu hahalifeli masole. Ulapela kuli: “Ndate, ubaswalele, kakuli habazibi sebaeza.”—Luka 23:34.

Maroma banani sizo sakubeyanga sisupo sesibonisa mulatu waezize mutu yaatulezwi lifu. Ka nako ye, Pilato uñozi sisupo sesili: “Jesu wa Munazareta Mulena wa Majuda.” Sisupo seo siñozwi mwa puo ya Siheberu, Silatini, ni ya Sigerike ilikuli mutu kaufela akone kuipalela sona. Kezo ya Pilato ibonisa kuli haasika tabela Majuda bane bapihelezi kuli Jesu abulaiwe. Baprisita babahulu ka kusatabela, bamubulelela bali: “Usike wañola kuli: ‘Mulena wa Majuda,’ kono uñole kuli yena naaize: ‘Ki na Mulena wa Majuda.’” Kono Pilato ka kusatabela kuli baitusise yena hape, ubaalaba kuli: “Seniñozi, niñozi.”—Joani 19:19-22.

Baprisita babanyemile bao, bakutela kubulela bupaki bwa buhata bone bufilwe ka nako yanaazekiswa Jesu kwa Kuta ya Sanhedrini. Bazamai bane bafita bukaufi banyunga litoho ka kunenauna Jesu ni kubulela kakashwau kuli: “Ehee! Wena yanaali wakona kuwisa tempele ni kuiyaha mwa mazazi amalaalu, hakuipilise ka kutuluka fa kota ya linyando.” Baprisita ni bañoli ni bona babulelisana bali: “Kreste, Mulena wa Isilaele, hatuluke fa kota ya linyando he, kuli lubone ni kulumela.” (Mareka 15:29-32) Mane nihaiba masholi babaatulezwi lifu, babakokotezwi kwa bulyo ni kwa nzohoto ya Jesu ni bona bamunenauna, hailifo yena haana mulatu ni hanyinyani.

Masole babane ba Maroma ni bona banenauna Jesu. Mwendi nebasweli kunwa waine yewawata, ka mukwa ocwalo, banenauna Jesu mwendi ka kuisutelezanga bukaufi ni Jesu, hailifo yena hakoni kufita foiinzi ni kunwa mwateñi. Maroma bamunenauna ka kuama kwa sisupo sesiinzi fahalimu a toho yahae bali: “Haiba u Mulena wa Majuda, ipilise.” (Luka 23:36, 37) Munahane  feela taba yeo! Muuna yabonisize kuli ki yena nzila, niti, ni bupilo ka nako yacwale usweli wanyandiswa ni kunenaunwa. Niteñi uikatulela kunyanda cwalo, asanyazi Majuda babasweli kubuha, Maroma babasweli kumunenauna, kamba likebenga bababeli babakokotezwi bukaufi ni yena.

Masole babane bangile liapalo za Jesu za fahalimu ni kuliaba mwa likalulo zeene. Baposa loto ilikuli bazibe siapalo sakaanga mañi ni mañi wabona. Kono siapalo sa Jesu sa mwahali sona siipitezi hahulu, ‘hasina muluko, kakuli kaufelaa sona silukilwe sina lisila lililiñwi kuzwa kwahalimu kuya kwatasi.’ Masole bali: “Lusike lwasipazula, kono lupose loto kuli luzibe kuli sikaba sa mañi.” Ka kueza cwalo bataleleza bupolofita bobuli: “Baikabela liapalo zaka mwahalaa bona, Mi baaba liapalo zaka ka loto.”—Joani 19:23, 24; Samu 22:18.

Hamulaho wa nako, yomuñwi wa likebenga zekokotezwi bukaufi ni Jesu, ulemuha kuli Jesu ulukela kuba mulena. Unyaza mulikanaa hae, uli: “Kana hausabi Mulimu hase mufilwe katulo yeswana? Mi luna, kwaluswanela luli, kakuli luamuhela sesi lulukela kulikana ni zeluezize; kono haili muuna yo yena hakuna bumaswe bwaezize.” Kihona akupa Jesu kuli: “Unihupule hauka kena mwa Mubuso wahao.”—Luka 23:40-42.

Jesu umualaba kuli: “Kaniti nakubulelela kacenu, ukaba ni na,” isiñi mwa Mubuso, kono “mwa Paradaisi.” (Luka 23:43) Sepiso ye, yashutana ni yanaafile Jesu kwa baapositola bahae, ya kuli bakaina mwa mabona a Mubuso ni yena. (Mateu 19:28; Luka 22:29, 30) Nihakulicwalo, sifosi wa Mujuda yo mwendi naautwile ka za Paradaisi yeo Jehova kwamakalelo naafile ku Adama, Eva, ni bana babona kuli bapile mwateñi. Cwale lisholi le lakona kushwa inze linani sepo yakuto pila mwa Paradaisi.