Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

LITABA ZE EKELIZWE

Libizo la Mulimu—Mo Li Sebeleza ni Taluso ya Lona

Libizo la Mulimu—Mo Li Sebeleza ni Taluso ya Lona

MWA Bibele ya mina, Samu 83:18 i tolokilwe cwañi? Mwa Bibele ya New World Translation of the Holy Scriptures, timana yeo i tolokilwe kuli: “Kuli batu ba zibe kuli wena u nosi wa libizo la Jehova, ki wena Muambakani-ya-Pahami, wa lifasi kaufela.” Lihatiso ze ñwi li sikai za Bibele li tolokile timana yeo ka nzila ye swana. Kono litoloko ze ñata ha li sebelisi libizo la Jehova, mi mwa sibaka sa lona, li beya manzwi a cwale ka “Mulena” kamba “Muambakani.” Ki sifi se si swanela ku ba mwa timana yeo? Kana ku swanela ku ba linzwi fela le liñwi, kamba ku swanela ku ba libizo la Jehova?

Libizo la Mulimu mwa Siheberu

Libizo la Mulimu mwa litaku za Siheberu

Timana ye i bulela ka za libizo. Mwa Siheberu sa kwa makalelo, seo kalulo ye tuna ya Bibele ne i ñozwi ku sona, mwa timana yeo ku inzi libizo luli. Li peletelwa kuli יהוה (YHWH) mwa litaku za Siheberu. Mwa Silozi, libizo leo hañata li ñoliwanga kuli “Jehova.” Kana libizo leo li fumaneha fela mwa timana i liñwi ya Bibele? Batili. Mwa Mañolo a kwa makalelo a Siheberu li fumaneha ibat’o ba h’a 7,000!

Libizo la Mulimu li butokwa cwañi? Mu hupule tapelo ye li mutala ya n’a file Jesu Kreste. I kala cwana: “Ndat’a luna ya kwa lihalimu, Libizo la hao a li be le li kenile.” (Mateu 6:9) Hasamulaho, Jesu n’a lapezi ku Mulimu kuli: “Ndate, u lumbe Libizo la hao.” Mulimu n’a alabile ku zwelela kwa lihalimu kuli: “Ni se ni li lumbile, mi ni ka li lumba hape.” (Joani 12:28) Kwa bonahala hande kuli libizo la Mulimu ki la butokwa hahulu-hulu. Kono cwale ki kabakalañi batoloki ba bañwi ha ba zwisize libizo leo mwa litoloko za bona ni ku li yolisa ka manzwi fela a bonisa situlo?

Ku bonahala kuli ku na ni mabaka a mabeli a matuna. Pili, ba bañata ba li libizo leo ha li swaneli ku itusiswa kakuli mo ne li bizezwanga ha ku sa zibwa kacenu. Siheberu sa kwakale ne si ñolwa ka ku sa itusisa litaku za bana. Kacwalo, ha ku na kacenu ya kona ku ziba hande kuli batu ba mwa linako za litaba ze ñozwi mwa Bibele ne ba biza cwañi litaku za YHWH. Kono kana seo sa swanela ku lu palelwisa ku sebelisa libizo la Mulimu? Mwa linako za litaba ze ñozwi mwa Bibele, libizo la Jesu mwendi ne li bizwa kuli Yeshua kamba mwendi mane kuli Yehoshua—ha ku na ya ziba hande. Kono kacenu batu mwa lifasi kaufela ba itusisa libizo la Jesu ka mibizezo ye shutana-shutana, ka mo i zibahalela mwa lipuo za bona. Ha ba zina-zini ku sebelisa libizo leo ka libaka fela la kuli ha ba zibi kuli ne li bizwa cwañi mwa linako za baapositola. Ka nzila ye swana, ha ne mu ka ya kwa naha i sili, mwendi mu ka fumana kuli libizo la mina li utwahalela musili mwa puo ye ñwi. Kacwalo, ku sa ziba hande mubizezo wa libizo la Mulimu haki libaka la ku sa itusisa lona.

Libaka la bubeli le li filwe la ku sa beya libizo la Mulimu mwa Bibele li ama tumelo ya Majuda ye zwelela kwakale. Buñata bwa bona ba lumela kuli libizo la Mulimu ha li lukeli ku pundiwa. Ku bonahala kuli tumelo yeo i zwelela fa ku sa utwisisa hande mulao wa mwa Bibele o li: “U si ke wa bapalisa Libizo la [Muñ’a] Bupilo Mulimu wa hao, kakuli [Muñ’a] Bupilo h’a na ku latula mulatu wa ya bapalisa Libizo la hae.”—Exoda 20:7.

Mulao w’o u hanisa ku bapalisa libizo la Mulimu. Kono kana wa hanisa ku li sebelisa ka likute? Batili. Bañoli kaufela ba Bibele ya Siheberu (“Testamente ya Kale”) ne li batu ba ne ba sepahala ba ne ba mamela Mulao wa n’a file Mulimu kwa Maisilaele ba kwakale. Niteñi, ne ba sebelisa hañata libizo la Mulimu. Ka mutala, ne ba li kopanya mwa lisamu ze ñata ze n’e opelwa ka ku tumusa ki likwata za balapeli. Mane Jehova Mulimu n’a laezi balapeli ba hae ku biza fa libizo la hae, mi basepahali ne ba eza cwalo. (Joele 2:32; Likezo 2:21) Kacwalo, Bakreste kacenu ha ba zina-zini ku sebelisa libizo la Mulimu ka likute, sina mane mwa n’a ezelize Jesu.—Joani 17:26.

Ka ku yolisa libizo la Mulimu ka manzwi fela a bonisa situlo, batoloki ba Bibele ba eza mafosisa a matuna. Ba bonisa inge kuli Mulimu hasi mutu luli mi u kwahule hahulu, hailif’o Bibele i susueza batu ku itama bulikani ni yena. (Samu 25:14) Mu nahane mulikan’a mina yo mutuna. N’a ka ba mulikani ya cwañi kambe ha mu mu zibi libizo? Ka nzila ye swana, batu ha ba sa zibiswi libizo la Mulimu, lona la Jehova, ba ka kona cwañi ku sutelela luli ku yena? Hape, batu ha ba sa sebelisi libizo la Mulimu, ha ba zibi ni taluso ya lona ye nde. Libizo la Mulimu li talusañi?

Yena Mulimu ka sibili n’a file taluso ya libizo la hae ku Mushe, mutang’a hae ya sepahala. Mushe ha n’a buzize Mulimu libizo la hae, Jehova n’a alabile kuli: “Ni ka itahisa ku ba ye ni ka itahisa ku ba yena.” (Exoda 3:14, NW) Mwa toloko ya Rotherham, manzwi ao a li: “Ni Ka Ba se ni bata ku ba kaufela.” Kacwalo, Jehova u kona ku ba se si tokwahala kaufela ilikuli a pete milelo ya hae.

Lu nge kuli mwa kona ku ba se mu bata kaufela. Ki lifi ze ne mu ka ezeza balikani ba mina? Yo muñwi ku bona ha n’a ka kula hahulu, ne mu ka ba mualafi ni ku mu folisa. Yo muñwi ha n’a ka ba ni butata bwa za mali, ne mu ka ba mufumi ni ku mu tusa. Kono niti kikuli haki lika ze ñata ze mu kona ku eza. Ku cwalo ku mañi ni mañi wa luna. Ha mu nze mu ituta Bibele, mu ka komoka ku bona ka m’o Jehova a belanga nto ifi kamba ifi ye tokwahala ilikuli a taleleze lisepiso za hae. Mi u tabela ku sebelisa m’ata a hae kwa ku tusa ba ba mu lata. (2 Makolonika 16:9) Butu bo bunde b’o bwa Jehova ha bu zibwi ki ba ba sa zibi libizo la hae.

Kwa bonahala hande kuli libizo la Jehova la swanela ku ba mwa Bibele. Ku ziba taluso ya lona ni ku li sebelisa ka ku lukuluha mwa bulapeli bwa luna ku ka tusa hahulu-hulu kwa ku sutelela ku Ndat’a luna wa kwa lihalimu, Jehova.*


*  Litaba ze ñwi ka za libizo la Mulimu, taluso ya lona, ni mabaka ha li swanela ku itusiswa mwa bulapeli mu kona ku li fumana mwa broshuwa ya Libizo La Bumulimu Le Li Ka Ina Kuya Ku Ile, ye hatisizwe ki Lipaki za Jehova.

← Mu bone kauhanyo ye zamaelela ni taba ye