Likalabo kwa Lipuzo ze 10 Zebabuzanga Babanca

Mufumane kelezo ni liakalezo zekona kumitusa kukondisa mwa bupilo.

PUZO 1

Ni Mutu Yacwañi?

Kuziba likuka zemulatelela, zemuikonela, bufokoli, ni likonkwani zamina kuka mitusa kueza likatulo zende hamukukuezwa ki litaka zamina.

PUZ0 2

Kiñi Hanibilaezwa ki Mubonahalelo Waka?

Kana mwabilaezwa ki ze mubonanga mwa siiponi ka za mubonahalelo wamina? Ki lika mañi zeswanela zemukona kueza kuli mubonahale hande?

PUZO 3

Nikona Kuambola Cwañi Hande ni Bashemi Baka?

Lisupo ze, zakona kumitusa kuambolanga hande ni bashemi bamina.

PUZO 4

Nikona Kulukisa Cwañi Mafosisa Aka?

Zazi leliñwi mukaeza mafosisa mi mutu kaufela waezanga cwalo. Kono cwale mukona kueza cwañi hase muezize mafosisa?

PUZO 5

Nikona Kueza Cwañi Haiba Nikatazwa Kwa Sikolo?

Hakutalusi kuli hamuna maa­ta a kuitwanela. Mwakona kutula mutu yamikataza yo, musatokwi kuposa liñindi

PUZO 6

Nikona Kueza Cwañi Kuli Nihane Likukuezo Zezwa Kwa Litaka?

Kukona kumibela taata kueza zemuziba kuli lilukile.

PUZO 7

Nikona Kueza Cwañi Haiba Mutu Yomuñwi Anikukueza Kulobala ni Yena?

Munyakisise matata ebakopani ni ona babanca babakile bakukuezwa kulobala ni mutu yebasika nyalana ni yena.

PUZO 8

Nikona Kueza Cwañi Haiba Mutu Afumba Kuli Uka Nieza Maswe Haiba Nihana Kulobala ni Yena?

Babanca sihulu ki bona babaswaliwanga likalala. Mukona kutalimana cwañi ni butata bo?

PUZO 10

Bibele Ikona Kunitusa Cwañi?

Batu babañata babulela kuli Bibele ki buka yetezi matangu, ki ya kale, mi itaata hahulu kuiutwisisa. Litaba zeo kaufela ki za buhata.