Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KUPILA SINA BAKRESTE

Momukona Kubela Muituti Yomunde wa Mañolo

Momukona Kubela Muituti Yomunde wa Mañolo

Kana nemukatabela kusepahala hamuli mwa muinelo otaata sina Daniele? Daniele naaitutanga Linzwi la Mulimu ka tokomelo, kukopanyeleza cwalo ni bupolofita bobutungile. (Dan. 9:2) Kuituta Bibele ka tokomelo kwakona kumitusa kuzwelapili kusepahala. Ka mukwa ufi? Kuituta Bibele ka tokomelo kukamitusa kuba ni tumelo yetuna ya kuli lisepiso za Jehova likatalelezwa. (Josh. 23:14) Hape kwakona kumitusa kulata hahulu Mulimu, ili nto yekamisusueza kueza zende. (Samu 97:10) Kono mukona kukala cwañi? Munyakisise liakalezo zetatama.

  • Ki lika mañi zeniswanela kuituta? Mukwa omunde wa kuitutanga za kwa moya ukopanyeleza ni kuitukisezanga mikopano ya puteho. Kubalanga Bibele sunda ni sunda kwakona kumitusa hahulu haiba mueza lipatisiso fa litaba zemusa utwisisi hande. Babañwi baitutanga hahulu za bupolofita bwa Bibele, za tulemeno totushutana-shutana twa muselo wa moya wa Mulimu, za misipili ya bulumiwa ya muapositola Paulusi, kamba mane kuituta za pupo ya Jehova. Haiba munahana puzo yeñwi yeama litaba za mwa Bibele, muiñole mi ibe yona taba yemuka nyakisisa nako yetatama.

  • Ki kakai konikona kufumana litaba za kuituta? Kuli mufumane litaba zeñwi, mubuhe vidio yeli Liitusiso za Kuezisa Patisiso Kuli Mufumane Litaba za Butokwa za Kwa Moya. Kuli mubone nji munani buikoneli bwa kuituta, mueze patisiso ka za mibuso yemaata ya lifasi yeswanisezwa kwa libatana zebulezwi kwa Daniele kauhanyo 7.

  • Niswanela kutanda nako yekuma kai inze niituta? Kuituta kamita ki kwa butokwa kakuli kukona kumitusa kuhula kwa moya. Mwakona kukalisa kuitutanga ka nako yekuswani feela, hamulaho wa nako, mukakalisa kuitutanga ka nako yetelele. Kuituta Linzwi la Mulimu kuswana sina kukata maluo a butokwa apatilwe; kufumana maluo ao kukatahisa kuli muzwelepili kukata kuli mufumane amañata! (Liprov. 2:3-6) Hamunze muituta Linzwi la Mulimu, mukalitabela hahulu, mi mukaitutanga lona kamita.—1 Pit. 2:2.

LIBATANA ZEBULEZWI KWA DANIELE KAUHANYO 7 LIYEMELAÑI?

PUZO YEÑWI:

Liñolo la Daniele 7:8, 24 nelitalelelizwe cwañi?

TUTO YETATAMA:

Libatana zebulezwi kwa liñolo la Sinulo kauhanyo 13 liyemelañi?