Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 KUPILA SINA BAKRESTE

Mukaitukiseza Cwañi Kupuzo ya Silimo Se?

Mukaitukiseza Cwañi Kupuzo ya Silimo Se?

Kukala feela silimo se kuya kwapili, lukabanga ni nako yeñata ya kuitukiseza Kupuzo ya lifu la Kreste. Kupuzo haiba iba mwahalaa sunda, Mukopano wa Bupilo ni Bukombwa hauna kuba teñi sunda yeo. Mi Kupuzo haiba iba la mukibelo kamba la sunda, mukopano wa ngambolo ya nyangela ni Tuto ya Tawala ya Mulibeleli hauna kuba teñi. Kana mukaitusisa hande nako yeo, yene muswanela kuba kwa mikopano? Sina feela mone kubelanga mwa linako za baapositola, luswanela kuitukisezanga kezahalo ya butokwa ye. (Luka 22:7-13; km 3/15 1) Kaufela luna luswanela kuitukisezanga mwa lipilu zaluna. Lukona kueza cwañi cwalo?

Bahasanyi babañwi babalanga ni kunahanisisa Mañolo a Kupuzo afumanehanga mwa bukanyana ya Kutatuba Mañolo ka Zazi ni Zazi. Babañwi babalanga Mañolo abonisizwe fa chati ye kwatasi. Kono babañwi bona balundululanga lituto za mwa Tawala ya Mulibeleli zenebulela za Kupuzo ni lilato labonisize Jehova ni Jesu kuluna. Haike litaba kaufela zemuka iketela kubala ni kunahanisisa ka za Kupuzo, limisuteleze hahulu ku Jehova ni mwanaa hae.