Nehemia 9:1-38

9  Ka lizazi labu 24 la kweli yeo, Maisilaele bakopana hamoho; baitima lico banze baapezi masila a saka mi baisukululela liluli kwa litoho zabona.+  Ba lusika lwa Isilaele baikauhanya kwa bazwahule kaufela,+ bayema mi baipulela libi zabona ni lifoso za bo kuku wabona.+  Kihona bayema mwa sibaka sabona mi babala ka kutumusa mwa buka ya Mulao+ wa Jehova Mulimu wabona ka nako ya musihali ka lihora zetaalu;* mi batanda lihora zeñwi zetaalu inze baipulela libi zabona ni kukubama fapilaa Jehova Mulimu wabona.  Jeshua, Bani, Kadimiele, Shebania,+ Buni, Sherebia, Bani, ni Kenani, bayema fa kalani+ ya Malivi, mi bahuweleza ku Jehova Mulimu wabona ka linzwi lelituna.  Mi Malivi bo Jeshua, Kadimiele, Bani, Hashabineya, Sherebia, Hodia, Shebania, ni Petahia, bali: “Hamuyeme, mulumbeke Jehova Mulimu wamina kamita ni kuya kuile.*+ Mi haike balumbeke libizo lahao lelikanya, lelipahami kufita limbuyoti ni milumbeko kaufela.  “Ki wena Jehova unosi;+ ki wena yaezize mahalimu, ki cwalo, yaezize lihalimu la mahalimu ni limpi ze mwateñi kaufela, yaezize lifasi ni ze mwateñi kaufela, ni mawate ni ze mwateñi kaufela. Mi ki wena yalipilisa kaufela, mi limpi za mahalimu za kukubamela.  Ki wena Jehova Mulimu wa niti, yanaaketile Abrame,+ kumuzwisa mwa Ure+ wa Makaladeya ni kumufa libizo la Abrahama.+  Neuboni pilu yahae kuli neisepahala,+ mi waeza tumelelano ni yena ya kumufa naha mone kuyahile Makanana, Mahiti, Maamori, Maperizi, Majebusi, ni Magirigashi, yene usepisize kuli neuka ifa bana* bahae;+ mi neubulukile lisepiso zahao, kakuli u yalukile.  “Neuboni mone banyandela bo kuku waluna mwa Egepita,+ mi wautwa muhuwo wabona hane bali kwa Liwate Lelifubelu. 10  Kiha ueza liponiso ni limakazo kulwanisa Faro ni batanga bahae kaufela ni batu kaufela ba mwa naha yahae,+ kakuli neuziba kuli nebanyandisize sicaba sahao ka buikuhumuso.+ Waikezeza libizo, lelisa liteñi ni kacenu.+ 11  Wakauhanya liwate fapilaa bona, mi basila liwate fa mubu oomile,+ mi bane babandongwami wabanepela mwa buliba bwa liwate sina licwe lelinepelwa mwa liwate lelibifile.+ 12  Neu baetelezi ka lilu leliyemi nonga, ka nako ya musihali ni ka mulilo oyemi nonga, ka nako ya busihu, kubamonyehela mwa nzila yene baswanela kuzamaya ku yona.+ 13  Mi washetumukela fa Lilundu la Sinai,+ wabulela ni bona kuzwelela kwa lihalimu+ mi wabafa likatulo zelukile, milao ya niti,* likelezo zende ni litaelo.+ 14  Wabazibisa Sabata yahao yekenile,+ mi wabafa litaelo, likelezo, ni mulao ka Mushe mutangaa hao. 15  Hane bashwile tala, wabafa sinkwa sesizwa kwa lihalimu,+ mi hane bashwile linyolwa, wabazwiseza mezi mwa licwe,+ mi wababulelela kuli bakene ni kuluwa naha yene ukonkile* kuli uka bafa yona. 16  “Kono bo kuku waluna nebaikuhumusize,+ baba ni muñañatoho,*+ mi nebasika mamela milao yahao. 17  Bahana kuutwa+ mi nebasika hupula limakazo zene uezize mwahalaa bona, kono baba ni muñañatoho* mi baiketela muzamaisi kuli bakutele mwa butanga kwa Egepita.+ Kono u Mulimu yalata kuswalela,* yanani mukekecima* ni makeke, yasaakufi kuhalifa, ni yatezi lilato lelisa feli,*+ mi neusika bafulalela.+ 18  Niha nebaikezelize siswaniso sa namani sa sipi,* mi bali: ‘Yo ki yena Mulimu wamina yamizwisize mwa Egepita,’+ mi baeza lifoso zetuna za kukushwaula, 19  niha nebaezize cwalo, bakeñisa makeke ahao amatuna, neusika bafulalela hane bali mwa lihalaupa.+ Lilu nelisika zwa fahalimwaa bona ka nako ya musihali kuli libaetelele mwa nzila, mi mulilo neusika tuhela kubamonyehela mwa nzila ka nako ya busihu.+ 20  Mi wabafa moya wahao omunde kuli babe ni kutwisiso,+ neusika batima maana yahao,+ mi neu bafile mezi hane bashwile linyolwa.+ 21  Wabafa lico mwa lihalaupa ka lilimo ze 40.+ Nebasika tokwa sesiñwi. Liapalo zabona nelisika sinyeha,+ mi mahutu abona naasika luluha. 22  “Wabafa mibuso ni macaba, wabaabela naha ya macaba ao ka likalulo,+ mi baluwa naha ya Sihoni,+ fo kikuli, naha ya mulena wa Heshiboni,+ ni naha ya Ogo+ mulena wa Bashani. 23  Mi waatisa bana babona kuli babe babañata sina linaleli za mahalimu.+ Kihona ubatisa mwa naha yene usepisize bo kuku wabona kuli nebaka kena ku yona ni kuiluwa.+ 24  Mi bana babona bakena mwa naha yeo ni kuiluwa,+ mi watula Makanana bane bayahile mwa naha fapilaa bona,+ mi wabafa mwa mazoho abona, wabafa malenaa bona ni macaba a mwa naha yeo, kuli babaeze mobalatela. 25  Mi bahapa mileneñi yesilelelizwe+ ni naha yenunile,+ baluwa mandu atezi lika zende za mufuta kaufela, ni masima ayepilwe kale, masimu a veine, masimu a likota za olive,+ ni likota zeñata zebeya miselo. Baca, bakula, banuna, mi baikola lika zende zene ubafile kabakala bunde bwahao bobutuna. 26  “Kono nebasika kuutwa, bakukwenuhela mi bafulalela Mulao wahao.*+ Babulaya bapolofita bahao bane babalemusa kuli bakutele ku wena, mi baeza lifoso zetuna za kukushwaula.+ 27  Kabakaleo, wabafa mwa mazoho a lila zabona,+ bane baswalelezi kubanyandisa.+ Kono nebahuwelezanga ku wena ka nako yene banyandiswa, mi neu bautwanga inze uli mwa mahalimu; mi kabakala makeke ahao amatuna, neu bafanga bapilisi kuli babalamulele mwa mazoho a lila zabona.+ 28  “Kono hase baimuluzwi, nebakutelanga kueza zemaswe fapilaa hao,+ mi neu bafanga mwa mazoho a lila zabona bane babanyandisa.*+ Nebakutelanga ku wena kuli ubatuse,+ mi neu bautwanga inze uli mwa mahalimu mi neu balamulelanga hape ni hape kabakala makeke ahao amatuna.+ 29  Niha neu balemusanga kuli bamamele Mulao wahao hape, nebaikuhumusanga mi nebahana kuutwa milao yahao;+ mi nebaeza sibi ka kusamamela litaelo zahao, zona zepilisa mutu haiba alimamela.+ Kono ka muñañatoho, bakufulalela, ni kuomeleza milala yabona, mi bahana kuutwa. 30  Wababonisa pilu-telele+ ka lilimo zeñata mi wazwelapili kubalemusa ka moya wahao, ka kuitusisa bapolofita bahao, kono bahana kuutwa. Kwa mafelelezo, wabafa mwa mazoho a macaba anaa bapotolohile.+ 31  Mi kabakala makeke ahao amatuna, neusika bayundisa+ kamba kubafulalela, kakuli u Mulimu yanani mukekecima* ni makeke.+ 32  “Mi cwale, Mulimu waluna, wena Mulimu yomutuna, yamaata, yasabisa, yabulukile tumelelano yahae ni kubonisa lilato lelisa feli,+ usike waanga manyando kaufela eluli ku ona kuli ki amanyinyani, aalutahezi ni malena baluna, manduna baluna,+ baprisita baluna,+ bapolofita baluna,+ bo kuku waluna, ni sicaba sahao kaufela, kuzwa mwa mazazi a malena ba Asiria+ kuto fita ni kacenu le. 33  Uezize ka kuluka mwa lika kaufela zeelutahezi, kakuli uezize ka kusepahala; kono luna ki luna babaezize zemaswe.+ 34  Mi malena baluna, manduna baluna, baprisita baluna, ni bo kuku waluna, habasika buluka Mulao wahao, mi habasika mamela litaelo zahao kamba likupuliso* zene ubafile. 35  Niha nebali mwa mubuso wabona banze baikola lika zende zeñata zene ubafile, hane bali mwa naha yetuna ni yenunile yene ubafile, nebasika kusebeleza+ mi nebasika tuhela likezo zabona zemaswe. 36  Cwale ki luna ba, kacenu seluli batanga+—ki cwalo, lu batanga mwa naha yene ufile bo kuku waluna kuli bace zebeiwa mwateñi ni lika zende za mwateñi. 37  Lico zeñata zebeiwa mwateñi ki za malena beubeile kuli balubuse kabakala libi zaluna.+ Babusa mibili yaluna ni limunanu zaluna ka mobalatela, mi luziyelehile hahulu. 38  “Kabakala zeo kaufela, lueza tumelelano yetiile+ ka kuiñola, mi itiisizwe ka sikanto sa kukantisa sa manduna baluna, Malivi baluna, ni baprisita baluna.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “kalulo yabune ya musihali.”
Kamba “kuzwa kokusina makalelo kuya kokusina mafelelezo.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “milao yesepahala.”
Linzwi ka linzwi, “yene uyemiselize lizoho lahao mwahalimu.”
Linzwi ka linzwi, “baomeleza milala yabona.”
Linzwi ka linzwi, “baomeleza milala yabona.”
Kamba “Mulimu yaswalela.”
Kamba “musa.”
Kamba “sishemo sesituna.”
Kamba “sa sipi yeshengunuzwi.”
Linzwi ka linzwi, “mi banepela Mulao wahao kwa mikokoto yabona.”
Kamba “bane babapyata.”
Kamba “musa.”
Kamba “litemuso.”