Nehemia 8:1-18

8  Cwale batu kaufela bakopanela fa patelo, fapilaa Munyako wa Mezi,+ mi babulelela mukopisi* Ezira+ kuli atise buka ya Mulao wa Mushe,+ wanaafile Maisilaele Jehova.+  Muprisita Ezira kihaa tisa buka ya Mulao fapilaa kopano+ ya baana, basali, ni bane bakona kuteeleza ni kuutwisisa kaufela, autisa ka lizazi lapili la kweli yabu 7.+  Mi abala mwa buka yeo ka kutumusa+ ali fa patelo, fapilaa Munyako wa Mezi, kukala hakupatalala kuisa musihali, abalela baana, basali, ni bane bakona kuutwisisa kaufela; mi batu bateeleza ka tokomelo+ hane kubaliwa mwa buka ya Mulao.  Mi mukopisi* Ezira naayemi fa kalani ya likota yenelukisizwe kuli iitusiswe ka nako yeo; mi kwa bulyo bwahae nekuyemi Matitia, Shema, Anaya, Uria, Hilikia, ni Maaseya; mi kwa nzohoto yahae nekuyemi Pedaya, Mishaele, Malikija,+ Hashumi, Hashi-badana, Zakaria, ni Meshulami.  Ezira aapula buka inzaa bonwa ki batu kaufela, kakuli naaumbukile fapilaa batu kaufela. Haapula buka, batu kaufela bayema.  Ezira alumbeka Jehova Mulimu wa niti, yena Mulimu yomutuna, mi batu kaufela baalaba, bali: “Ameni!* Ameni!”+ mi bayemiseza mazoho abona mwahalimu. Kiha bakubama ni kuwiseza lipata zabona fafasi fapilaa Jehova.  Mi Jeshua, Bani, Sherebia,+ Jamini, Akubu, Shabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Jozabadi,+ Hanani, ni Pelaya, bane bali Malivi, bataluseza batu Mulao,+ batu inze bayemi.  Mi bazwelapili kubala ka kutumusa mwa buka, mwa Mulao wa Mulimu wa niti, inze bautalusa hande ni kuutwahaza taluso yaona; batusa batu cwalo kuutwisisa zeneebalwa.*+  Mi Nehemia, yanaali mubusisi* ka nako yeo, ni Ezira+ yanaali muprisita ni mukopisi,* ni Malivi bane baluta batu, babulelela batu kaufela, bali: “Lizazi le ki lelikenile ku Jehova Mulimu wamina.+ Musike mwaba mwa maswabi kamba kulila.” Kakuli batu kaufela nebalila hane bautwa manzwi a Mulao. 10  Ali ku bona: “Hamuye, muyo ca lico zende hahulu* ni kunwa zemunati, mi mulumele lico+ zeñwi kwa batu babasina za kuca; kakuli lizazi le ki lelikenile ku Mulenaa luna, mi musike mwaba mwa maswabi, kakuli tabo yafa Jehova yamisileleza.”* 11  Mi Malivi bakuzisa sicaba kaufela, bali: “Hamukuze! kakuli lizazi le ki lelikenile, mi musike mwaba mwa maswabi.” 12  Batu kaufela kiha baya, bayo ca ni kunwa mi balumela lico zeñwi ku babañwi, mi bataba hahulu,+ kakuli nebautwisisize manzwi ene bataluselizwe.+ 13  Mi fa lizazi labubeli, litoho za mabasi a sicaba kaufela ku bahandataa bona, baprisita, ni Malivi, bato kubukanela ku mukopisi* Ezira kuli bautwisise hande manzwi a Mulao. 14  Mi bafumana kuli mwa Mulao, Jehova naalaezi Maisilaele ka Mushe kuli baswanela kuina mwa minganda* ka nako ya mukiti mwa kweli yabu 7,+ 15  ni kuli baswanela kufa mushaa+ ni kuzibisa mwa mileneñi yabona kaufela ni mwa Jerusalema kamukana, bali: “Muye kwa naha ya malundu, muyo tisa mitai yenani matali amañata ya likota za olive, likota za paini, likota za miritele ni za nzalu, ni mitai yenani matali amañata ya likota zeñwi ya kuitusisa kwa kueza minganda, kulikana ni zeñozwi.” 16  Batu kiha baya mi bayo tisa mitai yeo kuli bato ikezeza minganda, mutu ni mutu fa situwa sa ndu yahae, ni mwa malapa abona, mwa malapa a ndu ya Mulimu wa niti,+ fa patelo ya Munyako wa Mezi,+ ni fa patelo ya Munyako wa Efraimi.+ 17  Ka mukwa ocwalo, batu kaufela ba mwa kopano bane bakutile kuzwa kwa buhapiwa baeza minganda mi bapila mwateñi, kakuli Maisilaele nebasika eza kale cwalo kuzwa mwa mazazi a Joshua+ mwanaa Nuni kufitela nako yeo, mi baba ni tabo yetuna hahulu.+ 18  Mi zazi ni zazi nekubaliwanga mwa buka ya Mulao wa Mulimu wa niti,+ kukala ka lizazi lapili kuisa ku la mafelelezo. Mi baeza mukiti ka mazazi a 7, mi ka lizazi labu 8, baeza mukopano oipitezi, sina mone kutokwahalela.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “muñoli wa Mulao.”
Kamba “muñoli wa Mulao.”
Kamba “Kube cwalo!”
Kamba “babala ka mukwa ofa kutwisiso.”
Kamba “Tirishata,” lona lilumbatina la Siperesia la mubusisi wa provinsi.
Kamba “muñoli wa Mulao.”
Linzwi ka linzwi, “lika zenunile.”
Kamba “ki ona maata amina.”
Kamba “muñoli wa Mulao.”
Kamba “litebule za swalelele.”