Nehemia 2:1-20

2  Mwa kweli ya Nisani,* mwa silimo sabu 20+ sa puso ya Mulena Aritazerisi,+ waine yabeiwa fapilaa hae, mi sina kamita, naanga waine yeo ni kuitambeka mulena.+ Kono nenisika bonahala kale kulembwala cwalo fapilaa mulena.  Ka mukwa ocwalo, mulena ali ku na: “Kiñi haubonahala kulembwala cwalo hailifo haukuli? Kuswanela kuba ni sesi kukataza mwa pilu.” Kiha nisaba hahulu.  Mi nali ku mulena: “Mulena apile nako yetelele! Nikapalelwa cwañi kulembwala, hailifo muleneñi mobabulukilwe bo kuku usinyehile, mi minyako yaona icile mulilo?”+  Mulena kihaa li ku na: “Kiñi seubata?” Honafo nalapela ku Mulimu wa mahalimu.+  Mi nali ku mulena: “Haiba mulena atabela, mi haiba mutangaa hao ashemubiwa ki wena, unilumeleze kuya kwa Juda, mwa muleneñi mokubulukilwe bo kuku, kuli niyo uyaha sinca.”+  Mulena kihaa li ku na, inzaa li ni muoli wahae: “Musipili wahao ukaanga nako yekuma kai, mi ukakuta lili?” Mulena anilumeleza kuya,+ mi namutaluseza nako yene nikakuta.+  Kiha nili ku mulena: “Haiba mulena atabela, nifiwe mañolo aya kwa babusisi ba naha ye Mwabuse Bwa Nuka,*+ kuli banilumeleze kufita mwa naha yabona kufitela nipunya mwa Juda,  hamohocwalo ni liñolo leliya ku Asafi yababalela Mushitu wa Mulena, kuli anife likota za kuyahisa minyako ya Sibaka Sesisilelelizwe+ sa Ndu,* ni mamota a muleneñi+ ni ndu monika ina.” Mulena kihaa nifa mañolo ao,+ kakuli lizoho la Mulimu waka neli nitusa.+  Hasamulaho, nataha kwa babusisi ba naha ye Mwabuse Bwa Nuka, mi nabafa mañolo azwa ku mulena. Hape mulena naanifile bazamaisi ba limpi ni bapahami ba lipizi kuli banisindekete. 10  Sanibalati+ wa Muhoroni ni Tobia+ likwambuyu* la Muamoni,+ banyema hahulu habautwa kuli kunani mutu yatile kuto tusa sicaba sa Isilaele. 11  Hamulaho wa nako, napunya mwa Jerusalema, mi naina mwateñi mazazi amalaalu. 12  Busihu nazuha nili ni baana ba sikai, mi hakuna mutu yene nibulelezi sanaabeile Mulimu waka mwa pilu yaka kuli nisiezeze Jerusalema, mi nenisina folofolo ifi kamba ifi kwandaa yene nizulami. 13  Busihu bo, nazwa ka Munyako wa Musindi,+ nafita fapilaa Liweluwelu la Noha Yetuna* kuya kwa Munyako wa Mabunda A Mufuse,*+ natatuba mamota a Jerusalema anaawile, ni minyako ya muleneñi yeneecile mulilo.+ 14  Mi naya kwa Munyako wa Liweluwelu+ ni kwa Lisa la Mulena, mi teñi ko, nekusina hande sibaka mone ikona kufita folofolo yene nizulami. 15  Kono nazwelapili kuya kwa musindi*+ busihu, inze nitatuba limota, hasamulaho namenuha ni kuto kena ka Munyako wa Musindi, mi ki mona mone nikutezi cwalo. 16  Babakweli ba babusi+ nebasa zibi kone niile ni sene nieza, kakuli nenisika zibisa kale taba yeo kwa Majuda, baprisita, makwambuyu, babakweli ba babusi, ni babeleki babañwi kaufela. 17  Kwa mafelelezo, nali ku bona: “Mwaiponela moluziyelehezi, mousinyehezi muleneñi wa Jerusalema, ni minyako yaona moicezi mulilo. Hamutahe, luyahe sinca mamota a Jerusalema, kuli lishubu le, lifele.” 18  Kiha nibabulelela mone linituselize lizoho la Mulimu waka,+ ni manzwi anaa nibulelezi mulena.+ Habautwa cwalo, bali: “Haluyemeñi, luyahe.” Kiha batiisana* kuli baeze musebezi omunde wo.+ 19  Cwale Sanibalati wa Muhoroni, ni Tobia+ likwambuyu* la Muamoni,+ ni Geshemu wa Muarabia,+ habautwile zateñi, bakala kulushwaula+ ni kulusheununa, bali: “Muezañi? Kana mukwenuhela mulena?”+ 20  Kono nabaalaba, nali: “Mulimu wa mahalimu ki Yena yaka lutusa kukondisa musebezi wo,+ mi luna batanga bahae lukayema ni kuyaha; kono mina hamuna kabelo, kamba tukelo, kamba swanelo ya kuhupulwa mwa Jerusalema.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ba Mwabuse Bwa Nuka ya Eufrati.”
Kamba “Tempele.”
Linzwi ka linzwi, “sikombwa.”
Mwendi liweluwelu le, ki lona lelibizwa hape kuli Liweluwelu la Eni-rogeli.
Libibele zeñwi liitusisa pulelo ya “Munyako wa Siloko.”
Kamba “mulapo.”
Linzwi ka linzwi, “batiisa mazoho abona.”
Linzwi ka linzwi, “sikombwa.”