Nehemia 10:1-39

10  Bane babile lipaki za tumelelano yeo ka kuitiisa ka sikanto sa kukantisa+ neli ba: Mubusisi* Nehemia mwanaa Hakalia, Ni Zedekia,  Seraya, Azaria, Jeremia,  Pashuri, Amaria, Malikija,  Hatushi, Shebania, Maluki,  Harimi,+ Meremoti, Obadia,  Daniele,+ Ginetoni, Baruki,  Meshulami, Abija, Mijamine,  Maazia, Biligai, ni Shemaya; bao neli bona baprisita.  Mi ba, neli bona Malivi: Jeshua mwanaa Azania, Binui, yomuñwi wa bana ba Henadadi, Kadimiele,+ 10  ni banabahabo bona bo Shebania, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanani, 11  Mika, Rehobo, Hashabia, 12  Zakuri, Sherebia,+ Shebania, 13  Hodia, Bani, ni Beninu. 14  Ba, neli bona litoho za sicaba: Paroshi, Pahati-moabi,+ Elami, Zatu, Bani, 15  Buni, Azigadi, Bebai, 16  Adonija, Bigivai, Adini, 17  Atere, Ezekiasi, Azuri, 18  Hodia, Hashumi, Bezai, 19  Harifi, Anatota, Nebai, 20  Magapiashi, Meshulami, Heziri, 21  Meshezabele, Zadoki, Jadua, 22  Pelatia, Hanani, Anaya, 23  Hoshea, Hanania, Hashubi, 24  Haloheshi, Pileha, Shobeki, 25  Rehumi, Hashabina, Maaseya, 26  Akija, Hanani, Anane, 27  Maluki, Harimi, ni Baana. 28  Batu babañwi kaufela—ili baprisita, Malivi, balibeleli ba minyako, baopeli, batanga babasebeleza kwa tempele,* ni batu kaufela bane baikauhanyize kwa macaba anaa bapotolohile, kuli balatelele Mulao wa Mulimu wa niti,+ hamoho ni basali babona, bana babona babashimani ni babasizana, kaufela bane bakona kuziba ni kuutwisisa* buitamo bone bueziwa— 29  baswalisana ni banabahabo bona, bona baana babatumile mwahalaa bona, mi baikonka ni kueza buitamo, kuli bakazamaya ka Mulao wa Mulimu wa niti, one ufilwe ka Mushe mutangaa Mulimu wa niti, ni kuli bakamamela ka tokomelo milao kaufela ya Jehova Mulenaa luna, ni likatulo zahae, ni litaelo zahae. 30  Haluna kunyalisa bana baluna babasizana kwa macaba alupotolohile, mi haluna kulumeleza bana baluna babashimani kunyala bana babona babasizana.+ 31  Haiba batu ba macaba alupotolohile batisa lika zabona ni bubeke bwa mufuta kaufela kuli balulekise zona ka lizazi la Sabata, haluna kuleka sesiñwi ku bona ka la Sabata+ kamba fa lizazi lelikenile.+ Hape haluna kucala sesiñwi mwa masimu aluna ka silimo sabu 7+ mi lukaswalela ba likoloti kaufela.+ 32  Hape neluitamile kuli silimo ni silimo, yomuñwi ni yomuñwi waluna ukafanga kalulo yabulaalu ya shekele* kuli iitusiswe mwa sebelezo ya kwa ndu* ya Mulimu waluna,+ 33  kwa kulifela linkwa zelundatami,*+ kwa nubu ya bubeke ya kamita,+ ni kwa nubu ya kamita ya kucisa ka la Sabata,+ mi iitusiswe ni ka linako za kutasa kwa kweli,+ ni kwa mikiti yeezwa ka nako yetomilwe,+ kwa lika zekenile, kwa linubu za sibi za kukwahela libi+ za Isilaele, ni kwa musebezi kaufela oeziwa kwa ndu ya Mulimu waluna. 34  Hape neluposize loto kuli kuzibwe linako zene bakatisanga likota baprisita, Malivi, ni batu kwa ndu ya Mulimu waluna silimo ni silimo, ka kuya ka litoho za mabasi a bahandataa luna, kuli liitusiswe fa aletare ya Jehova Mulimu waluna, sina mokuñolezwi mwa Mulao.+ 35  Hape lukatisanga miselo yebuzwize ya mutamuno ya mwa naha yaluna ni miselo yebuzwize ya mutamuno ya likota za mufuta kaufela zebeya miselo, luka litisanga kwa ndu ya Jehova silimo ni silimo,+ 36  hamoho ni bana baluna babashimani ba baeli ni limunanu zaluna za maizibulo+—sina mokuñolezwi mwa Mulao—hamohocwalo ni likomu ni lingu zaluna za maizibulo. Luka litisa kwa ndu ya Mulimu waluna, kwa baprisita babasebeleza kwa ndu ya Mulimu waluna.+ 37  Hape luswanela kutisa bupi bwa mase bwa mutamuno,+ linubu zaluna, miselo ya kwa likota za mufuta kaufela,+ waine yenca, ni oli,+ kwa baprisita baba mwa mizuzu ya mabulukelo* ya mwa ndu ya Mulimu waluna,+ hamoho ni kalulo yabulishumi yezwa mwa naha yaluna, yefiwa Malivi,+ kakuli Malivi ki bona babaanganga likalulo zabulishumi zezwa mwa mileneñi yaluna kaufela mokulimiwa. 38  Mi muprisita, yena mwanaa Aruni, uswanela kuba ni Malivi nako yebaamuhela kalulo yabulishumi; mi Malivi baswanela kufa kalulo yabulishumi ya kalulo yabulishumi kwa ndu ya Mulimu waluna,+ baitise mwa mizuzu* ya mwa mabulukelo. 39  Kakuli Maisilaele ni bana ba Malivi baswanela kutisa nubu+ ya bubeke, waine yenca, ni oli,+ mwa mizuzu ya mabulukelo,* mokuinzi lisebeliso za mwa sibaka sesikenile, ni mobainzi baprisita babaeza musebezi, balibeleli ba minyako, ni baopeli. Haluna kutuhelela ndu ya Mulimu waluna.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Tirishata,” lona lilumbatina la Siperesia la mubusisi wa provinsi.
Kamba “Manetinimi.” Linzwi ka linzwi, “babafanilwe.”
Kamba mwendi, “kaufela bane bahulile, bane bakona kuutwisisa.”
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “tempele.”
Fo kikuli, linkwa za poniso.
Kamba “mwa macelo.”
Kamba “macelo.”
Kamba “mwa macelo.”