Muekelesia 3:1-22

  • Lika kaufela linani nako yazona (1-8)

  • Kuikola bupilo ki mpo yezwa ku Mulimu (9-15)

    • Nako ya kamita i mwa pilu ya mutu (11)

  • Mulimu uatula batu kaufela ka kuluka (16, 17)

  • Batu bashwa ni lifolofolo zashwa (18-22)

    • Kaufelaa bakakutela kwa liluli (20)

3  Lika kaufela linani nako yazona,Nako ya misebezi kaufela yeezwa mwatasaa mahalimu:   Kunani nako ya kupepiwa ni nako ya kushwa;Nako ya kucala ni nako ya kukumula sene sicezwi;   Nako ya kubulaya ni nako ya kufolisa;Nako ya kulutulula ni nako ya kuyaha;   Nako ya kulila ni nako ya kuseha;Nako ya kuba mwa maswabi ni nako ya kubina;*   Nako ya kuposa macwe ni nako ya kukubukanya macwe;Nako ya kukumbata ni nako ya kusakumbata;   Nako ya kubata ni nako ya kuitoboha nto yelatehile;Nako ya kubuluka ni nako ya kuyumba;   Nako ya kupazula+ ni nako ya kuluka;Nako ya kukuza+ ni nako ya kubulela;+   Nako ya kulata ni nako ya kutoya;+Nako ya ndwa ni nako ya kozo.  Mubeleki ufumanañi ka buikatazo bwahae kaufela?+ 10  Niboni misebezi yafile Mulimu kwa bana ba batu kuli abapatehise. 11  Lika kaufela uliezize zende* mwa nako yazona.+ Mane ubeile ni nako ya kamita mwa lipilu zabona; nihakulicwalo, batu habana kukona kuziba misebezi yaezize Mulimu wa niti kuzwa kwa makalelo kuisa kwa mafelelezo. 12  Nilemuhile kuli ku bona, hakuna nto yende yefita kunyakalala ni kueza zende mwa bupilo bwabona,+ 13  ni kuli mutu kaufela uswanela kuca ni kunwa ni kuikola misebezi yahae kaufela yaeza ka taata. Ki mpo yezwa ku Mulimu.+ 14  Nizibile kuli lika kaufela zaeza Mulimu wa niti likaina kuya kuile. Hakuna sesiswanela kuekezwa kwateñi mi hakuna sesiswanela kuzwisiwa kwateñi. Mulimu wa niti uezize cwalo, kuli batu bamusabe.+ 15  Nto kaufela yeezahala seiezahalile kale, mi zekataha selibile kale teñi;+ kono Mulimu wa niti ubata zeneendongwamiwa.* 16  Hape nilemuhile taba ye, mwatasaa lizazi: Mwa sibaka sa katulo yelukile nekunani bumaswe, mi mwa sibaka sa kuluka nekunani bumaswe.+ 17  Kiha niipulelela mwa pilu, nali: “Mulimu wa niti ukaatula babalukile ni babamaswe,+ kakuli misebezi kaufela ni lika kaufela zeeziwa, linani nako yazona.” 18  Hape naipulelela mwa pilu ka za bana ba batu, kuli Mulimu wa niti uka balika ni kubabonisa kuli baswana sina lifolofolo, 19  kakuli kunani sesika tahela* batu ni sesika tahela lifolofolo; kaufelaa bona bakatahelwa ki nto yeswana.+ Moishwela folofolo, ki mona mwashwela ni mutu; mi kaufelaa bona banani moya ulimuñwi feela.+ Ka mukwa ocwalo, batu habafiti lifolofolo, kakuli lika kaufela halina tuso. 20  Kaufela baya kwa sibaka sesiswana.+ Kaufelaa bona bazwa kwa liluli,+ mi kaufelaa bona bakutela kwa liluli.+ 21  Ki mañi luli yaziba haiba moya wa batu ukambamela kwahalimu, ni kuli haiba moya wa lifolofolo ushetumukela mwa lifasi?+ 22  Mi nalemuha kuli ku mutu, hakuna nto yende yefita kuikola musebezi wahae,+ kakuli ki ona mupuzo* wahae; mi ki mañi yaka mukonisa kubona sesika ezahala hasaile?+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “kutula; kutula-tula.”
Kamba “ulilukisize hande; uliezize ka mukwa oswanela.”
Kamba mwendi, “zefelile.”
Kamba “sesika ezahalela.”
Kamba “kabelo.”