Muekelesia 2:1-26

  • Musebezi wa Salumoni wa tatubiwa (1-11)

  • Butali bwa butu habutusi hahulu (12-16)

  • Kusebeza hahulu hakutusi (17-23)

  • Muce, munwe, muikole musebezi (24-26)

2  Cwale naipulelela mwa pilu, nali: “Kashe nilike za minyaka,* nibone bunde bobuka zwa mwateñi.” Kono hamubone! ni zona zeo nelisina tuso.   Nabulela ka za kuseha, nali: “Ki bupulumuki!” Mi nali ka za minyaka:* “Itusañi?”  Nabatisisa ka pilu yaka bunde bwa kuikola waine,+ ninze ninani butali bwaka; mane nandongwama ­bukuba kuli nizibe nto yende hahulu yebaswanela kueza batu mwa mazazinyana a bupilo bwabona mwatasaa mahalimu.  Naeza misebezi yemituna.+ Naicahela mandu;+ naicalela masimu a likota za veine.+  Naitimela masimu ni kuikezeza mishitu, mi nacala mwateñi mifuta kaufela ya likota zebeya litolwana.  Naikezeza tusa twa mezi a kuselaelisa likota zesahula mwa mushitu waka.  Naipumanela batanga babaana ni babasali,+ mi neninani batanga bane bapepezwi mwa ndu yaka.* Hape naluwa limunanu zeñata—likomu ni mitapi+—kufita za mutu ufi kamba ufi yanaa liteñi pili ku na mwa Jerusalema.  Naikubukanyeza silivera ni gauda,+ bufumu bwa* malena ni bwa mwa liprovinsi.+ Naikubukanyeza baopeli babaana ni babasali, hamohocwalo ni zetabisa hahulu bana babashimani—kikuli musali, ki cwalo, basali babañata.*  Ka mukwa ocwalo, naba mutu yomutuna mi naba ni maluwo amañata kufita mutu kaufela yanaa liteñi pili ku na mwa Jerusalema.+ Mi nazwelapili kuba ni butali bwaka. 10  Nenisika itima nto ifi kamba ifi yene nilakaza.*+ Nenisika tima pilu yaka munyaka* ufi kamba ufi, kakuli pilu yaka neiwabelwa kabakala misebezi kaufela yene nieza ka taata, mi wo neli ona mupuzo* waka kabakala misebezi kaufela yene nieza ka taata.+ 11  Kono hane ninahanisisize za misebezi kaufela yeneezizwe ki mazoho aka ni misebezi kaufela yetaata yene niikatalize kueza,+ nabona kuli lika kaufela halina tuso, ki kumatisa moya;+ nekusina nto ya butokwa luli* mwatasaa lizazi.+ 12  Cwale naisa pilu kwa butali ni bupulumuki ni butoto.+ (Kakuli mutu yataha mwamulaho wa mulena ukona kuezañi? Ukona feela kueza zeseezizwe kale.) 13  Mi nabona kuli butali bunani tuso kufita butoto,+ sina liseli halinani tuso kufita lififi. 14  Meeto a yabutali abona hande;*+ kono sitoto sizamaya mwa lififi.+ Hape nilemuhile kuli kaufelaa bona batahelwanga* ki nto yeswana.+ 15  Cwale naipulelela mwa pilu, nali: “Zeezahala ku sitoto likaezahala ni ku na.”+ Ki sika mañi he, senifumani ka kutalifa hahulu? Kiha seniipulelela mwa pilu, nali: “Ni zona zeo halina tuso.” 16  Kakuli yabutali kamba sitoto haana kuhupulwa kamita.+ Mwa mazazi a kwapili, batu kaufela bakalibalwa. Mi yabutali ukashwa ka mukwa ufi? Ukashwa sina sitoto.+ 17  Kabakaleo natoya bupilo,+ kakuli lika kaufela zeezwa mwatasaa lizazi neli nizwafisa, bakeñisa kuli lika kaufela nelisina tuso,+ neli kumatisa moya.+ 18  Natoya lika kaufela zene niikatalize kueza mwatasaa lizazi,+ kakuli ninani kulisiyela mutu yataha mwamulaho waka.+ 19  Mi ki mañi yaziba haiba ukaba yabutali kamba sikuba?+ Kono ukazamaisa lika kaufela zene nifumani ka kuikataza hahulu ni ka butali bobutuna mwatasaa lizazi. Ni zona zeo halina tuso. 20  Kiha nikala kufelelwa ki sepo mwa pilu yaka kabakala misebezi kaufela yetaata, yene niikatalize kueza mwatasaa lizazi. 21  Kakuli mutu wakona kusebeza ka taata ka kuitusisa butali ni zibo ni bukwala bwahae, kono liluwo lahae* uka lisiyela mutu yasika lisebeleza.+ Ni zona zeo halina tuso mi ki bumai* bobutuna. 22  Mutu ufumanañi luli ka misebezi yahae kaufela yaeza ka taata ni ka kuba ni milelo yeemususueza* kusebeza ka taata mwatasaa lizazi?+ 23  Kakuli mwa mazazi ahae kaufela, musebezi wahae umuutwisa butuku ni kumuzwafisa,+ mi nihaiba busihu pilu yahae haipumuli.+ Ni zona zeo halina tuso. 24  Ku mutu, hakuna nto yende yefita kuca ni kunwa ni kuikola musebezi wahae waezize ka taata.+ Mi nilemuhile kuli ni zona zeo lizwa mwa lizoho la Mulimu wa niti,+ 25  kakuli ki mañi yaca ni kunwa kufita na?+ 26  Mulimu ufa mutu yamutabisa butali ni zibo ni tabo,+ kono ufa muezalibi musebezi wa kukubukanya ni kukopanya feela lika zakafa mutu yatabisa Mulimu wa niti.+ Ni zona zeo halina tuso, ki kumatisa moya.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kuitabisa.”
Kamba “kuitabisa.”
Linzwi ka linzwi, “bana ba mwa ndu.”
Kamba “maluwo aswanela feela.”
Kamba “kikuli mufumahali, ki cwalo, bafumahali.”
Linzwi ka linzwi, “yenekupiwa ki meeto aka.”
Kamba “nto yetabisa.”
Kamba “kabelo.”
Kamba “yetusa.”
Kamba “aapuhile.”
Kamba “baezahalelwanga.”
Kamba “lika kaufela.”
Kamba “ziyezi.”
Linzwi ka linzwi, “ni ka kuikataza kwa pilu yahae.”