Kwa Magalata 6:1-18

  • Mulwalisane mishimbo (1-10)

    • Sesicalwa ki sona sesikutulwa (7, 8)

  • Mupato haki wa butokwa (11-16)

    • Pupo yenca (15)

  • Mafelelezo (17, 18)

6  Mizwale, mutu nihaka fosa asika ziba kale kuli ufosize, mina babakwanisize zetokwahala kwa moya mulike kumusikulula ka moya obunolo.+ Kono mutokomele,+ kakuli ni mina mukasuhana mwalikwa.+  Muzwelepili kulwalisana mishimbo,+ mi ka nzila yeo mutaleleze mulao wa Kreste.+  Kakuli haiba mutu anahana kuli ki wa butokwa kono yena haki sesiñwi,+ waipuma.  Kono mutu ni mutu atatube likezo zahae,+ mi cwale ukaba ni libaka la kunyakalala ka lona anosi, mi isiñi ka kuibapanya ku yomuñwi.+  Kakuli yomuñwi ni yomuñwi ukashimba mulwalo* wahae.+  Hape mutu kaufela yalutwa* linzwi aabane mwa lika kaufela zende ni mutu yamuluta tuto yeo.*+  Musike mwaipuma: Mulimu hapumiwi. Kakuli kaufela sacala mutu, ki sona hape sakakutula;+  kakuli yacala ka kuya ka nama yahae ukakutula kubola mwa nama yahae, kono yacala ka kuya ka moya ukakutula bupilo bobusa feli ku ona.+  Ka mukwa ocwalo, lusike lwakatala kueza zende, kakuli lukakutula ka nako yateñi haiba lusazwafi.*+ 10  Cwalehe, halusa nani kolo,* lueze zende kwa batu kaufela, kono sihulu kwa banabahabo luna mwa tumelo. 11  Hamubone butuna bwa litaku zeni miñolezi ka lizoho laka luli. 12  Kaufela bababata kutabisa batu mwa nama* ki bona babalika kumihapeleza kuya kwa mupato, sebaezeza cwalo ki kusaba feela kunyandiswa kabakala kota ya linyando* ya Kreste. 13  Kakuli nihaiba bona babaya kwa mupato habamameli Mulao,+ kono babata kuli mina muye kwa mupato kuli babe ni libaka la kuitumbela fa mubili wamina. 14  Kono nisike naitumba nikamuta, kwandaa kuitumba ka kota ya linyando* ya Mulenaa luna Jesu Kreste,+ yo ka yena lifasi libulailwe,* ka kuya ka mubonelo waka, mi ni na nibulailwe ka kuya ka mubonelo wa lifasi. 15  Kakuli kuya kwa mupato haki kwa butokwa ni kusaya kwa mupato+ haki kwa butokwa, kono sa butokwa ki kuba pupo yenca.+ 16  Haili kaufela babazamaya ka mukwa oswanela ka mulao wo wa muzamao, babe ni kozo ni sishemo, kube cwalo ku Isilaele wa Mulimu.+ 17  Kuzwa cwale kusike kwaba ni yanikataza, kakuli ninani maswayo a kuba mutangaa Jesu fa mubili waka.+ 18  Haike sishemo sa Mulenaa luna Jesu Kreste sibe ni moya omubonisa, mizwale. Ameni.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mulwalo wa kuikalabela.”
Kamba “yalutwa ka mulomo.”
Kamba “tuto yeo ya ka mulomo.”
Kamba “lusakatali.”
Linzwi ka linzwi, “nako yetomilwe.”
Kamba “bababata kubonahala hande kwande.”
Kamba “libulaezwi fa kota.”