Kwa Magalata 4:1-31

  • Haisali batanga, kono ki bana (1-7)

  • Paulusi uiyakatwa batu ba mwa Galatia (8-20)

  • Hagare ni Sara: litumelelano zepeli (21-31)

    • Jerusalema wa kwahalimu, maa luna, ki yalukuluhile (26)

4  Cwale nibulela kuli, shwana hanzaa li mwana yomunyinyani, hakuna fashutanela ni mutanga, nihaike ki yena mulena wa lika kaufela,  kono u mwatasaa bazamaisi ni likombwa kufitela lizazi lelitomezwi cimo ki ndatahe.  Ka mukwa oswana, ni luna hane lusali banana, neluli batanga ba lika za makalelo za lifasi.+  Kono nako yetomilwe hane ifitile, Mulimu aluma Mwanaa hae, yanaapepilwe ki musali+ ni yanaali mwatasaa mulao,+  kuli akone kulukulula babali mwatasaa mulao ka kubaleka,+ ilikuli lukone kuañulwa sina bana.+  Cwale bakeñisa kuli mu bana, Mulimu ulumile moya+ wa Mwanaa hae mwa lipilu zaluna,+ mi moya wo uhuwa, uli: “Abba,* Ndate!”+  Hakulicwalo, wena hausali mutanga, kono u mwana; mi haiba u mwana, uzibe Mulimu hape ukuezize shwana.+  Nihakulicwalo, hane musazibi Mulimu, nemuli batanga babasebeleza yesi milimu luli.  Kono cwale hase muzibile Mulimu, kamba hase muzibilwe ki Mulimu, ki kabakalañi hamukutela hape kwa lika zefokola+ ni zesina tuso ni kubata kulisebeleza hape?+ 10  Mutokomela hahulu kubuluka mazazi ni likweli+ ni linako za silimo ni lilimo. 11  Niikalezwi mina, kuli ka mukwa omuñwi buikatazo bwaka ku mina habusika tusa sesiñwi. 12  Namikupa mizwale, mube sina na, kakuli ni na, nenibanga sina momuinezi.+ Hakuna sene munifoselize. 13  Kono mwaziba kuli butuku bwa mwa mubili waka ki bona bone bunifumanisize kolo ya kushaela taba yende lwapili ku mina. 14  Mi nihaike kuli butuku bwaka nebuli muliko ku mina, nemusika nishubula kamba kuninyenya;* kono nemu niamuhezi sina lingeloi la Mulimu, sina Kreste Jesu. 15  Tabo yani yene munani ikai? Kakuli nimipaka kuli, kambe nekukonahala, nemukabe mulongozi meeto amina ni kunifa ona.+ 16  Cwalehe, kana nifetuhile sila samina kabakala kuli nimibulelela niti? 17  Batukufalezwi kumihapa, kono isiñi ka mulelo omunde; babata kumizwisa ku na, kuli mutukufalelwe kubalatelela. 18  Kono hakuna sesifosahalile mutu ka nako ifi kamba ifi hanaaka tukufalelwa kumibata ka mulelo omunde, mi isiñi feela hanili ni mina, 19  mina bana baka babanyinyani,+ beniutwela butuku bwa lupepo hape kufitela fakabupehela Kreste ku mina. 20  Nilakaza kuli kambe nenika ba ni mina ka nako ya cwale ni kubulela ka mubulelelo usili, kakuli hanizibi sa kueza ka za mina. 21  Hamu nibulelele, mina bababata kuba mwatasaa mulao, kana hamuutwi seubulela Mulao? 22  Ka mutala, kuñozwi kuli Abrahama naanani bana babashimani bababeli, yomuñwi ki wa kupepa ku musali wa mutanga+ mi yomuñwi ku musali yalukuluhile;+ 23  kono mwana yanaapepilwe ki musali wa mutanga naapepilwe sina mobapepelwa babañwi kaufela,+ mi yanaapepilwe ki musali yalukuluhile yena naapepilwe ka sepiso.+ 24  Lika zeo likona kuungiwa sina liswanisezo; kakuli basali ba, bayemela litumelelano zepeli, yeñwi ki yeneezelizwe fa Lilundu la Sinai,+ ili yepepa bana baba mwa butanga, ili Hagare. 25  Cwale Hagare uyemela Sinai,+ lilundu leli mwa Arabia, mi uswana sina Jerusalema wa kacenu, kakuli Jerusalema u mwa butanga ni bana bahae. 26  Kono Jerusalema wa kwahalimu ulukuluhile, mi ki yena maa luna. 27  Kakuli kuñozwi kuli: “Unyakalale wena musali wa mumba yasapepi; uhuweleze ka tabo, wena musali yasazibi butuku bwa lupepo; kakuli bana ba musali yayubekilwe ki babañata hahulu kufita bana ba musali yanyezwi.”+ 28  Cwale mina mizwale, mu bana ba sepiso sina mwanaainezi Isaka.+ 29  Kono sina mone kuinezi ka nako yeo kuli mwana yanaapepilwe sina mobapepelwa babañwi kaufela naakalile kunyandisa yanaapepilwe ka moya,+ kucwalo ni ka nako ye.+ 30  Niteñi liñolo libulelañi? “Leleka musali wa mutanga ni mwanaa hae, kakuli mwanaa musali wa mutanga haana kuyola saanda hamoho ni mwanaa musali yalukuluhile.”+ 31  Hakulicwalo mizwale, halu bana ba musali wa mutanga, kono lu bana ba musali yalukuluhile.

Litaluso ze kwatasi

Ki linzwi la Siheberu kamba la Siarami lelitalusa “Tate!”
Kamba “kunikwela mati.”