Kwa Magalata 3:1-29

  • Shutano ya misebezi ya Mulao ni tumelo (1-14)

    • Babalukile bakapiliswa ka tumelo (11)

  • Sepiso yanaafilwe Abrahama neisika itinga fa Mulao (15-18)

    • Mwanaa Abrahama, Kreste (16)

  • Makalelo a Mulao ni mulelo waona (19-25)

  • Bana ba Mulimu ka tumelo (26-29)

    • Bana ba Abrahama, babali ba Kreste (29)

3  Mina Magalata babasina kutwisiso! Ki mañi yamikwashekile,+ mina bane baiponezi Jesu Kreste inze akokotezwi fa kota?+  Nibata kumibuza* taba iliñwi ye: Kana nemuamuhezi moya ka misebezi ya mulao kamba kabakala tumelo yamina ku sene muutwile?+  Kana hamuna kutwisiso? Hase mukalile kuzamaya ka moya,* kana mubata kuungula ka kuzamaya ka nama?+  Kana nemufitile mwa manyando amañata hahulu kusatusi sesiñwi? Nikolwa kuli luli nesi ka mulelo osatusi sesiñwi.  Hakulicwalo, kana yena yamifanga moya ni kueza misebezi yemaata*+ mwahalaa mina, uezanga cwalo kabakala misebezi yamina ya mulao kamba kabakala tumelo yamina ku sene muutwile?  Kuswana feela sina Abrahama “hanaabile ni tumelo ku Jehova,* mi aangiwa kuba yalukile kabakala tumelo yahae.”+  Kaniti mwaziba kuli babanani tumelo ki bona babali bana ba Abrahama.+  Cwale liñolo, ka kubonela cimo kuli Mulimu naakabeya batu ba macaba kuba babalukile ka tumelo, nelizibahalelize cimo taba yende ku Abrahama, kuli: “Macaba kaufela akafuyolwa ka wena.”+  Kabakaleo, babanani tumelo basweli bafuyaulwa hamoho ni Abrahama, yanaanani tumelo.+ 10  Kaufela babaitinga fa misebezi ya mulao bakutilwe, kakuli kuñozwi kuli: “Ukutilwe mutu kaufela yasazwelipili mwa lika kamukana zeñozwi mwa buka ya Mulao ka kulieza.”+ 11  Hape kwaiponahaza hande kuli ka mulao hakuna mutu yabeiwa kuba yalukile ku Mulimu,+ kakuli “yalukile ukapiliswa ka tumelo.”+ 12  Cwale Mulao hausika toma fa tumelo. Kono “mutu kaufela yamamela lika zeo ukapila ka zona.”+ 13  Kreste ululekile,+ ili kululukulula+ kwa sikuto sa Mulao ka kufetuha sikuto mwa sibaka saluna, kakuli kuñozwi kuli: “Ukutilwe mutu kaufela yapahekilwe fa kota.”+ 14  Nekuezahezi cwalo kuli mbuyoti ya Abrahama itahe kwa macaba ka Kreste Jesu,+ ilikuli lukone kuamuhela moya one usepisizwe+ ka tumelo yaluna. 15  Mizwale, nibulela ka swanisezo yezibahala kwa batu: Tumelelano isatiiswa feela, nihaikaba kuli itiisizwe feela ki mutu, hakuna yakona kuifelisa kamba kuekeza kwateñi sesiñwi. 16  Cwale lisepiso nelifilwe ku Abrahama ni ku mwanaa hae.*+ Liñolo halibuleli kuli: “Ni kwa baikulu* bahao,” ili kutalusa batu babañata. Kono libulela kuli: “Ni ku mwanaa hao,”* ili kutalusa mutu alimuñwi, yena Kreste.+ 17  Hape nili: Mulao, one utomilwe hamulaho wa lilimo ze 430,+ haufelisi tumelelano yeneezizwe kwamulaho ki Mulimu, ilikuli ufelise sepiso. 18  Kakuli haiba saanda siitingile fa mulao, uzibe hasisa tokwa kuitinga fa sepiso; kono Mulimu ka sishemo sahae ufile Abrahama saanda ka sepiso.+ 19  Cwale Mulao ki wañi? Neuekelizwe kuli lifoso libonahale,+ kufitela kutaha mwana*+ yanaafezwi sepiso yeo; mi neufilwe ka mangeloi+ ka lizoho la muyemeli.+ 20  Cwale muyemeli hatokwahali hakunani mutu alimuñwi feela, kono Mulimu ki yena anosi. 21  Hakulicwalo, kana Mulao ulwanisana ni lisepiso za Mulimu? Kutokwa nihanyinyani! Kakuli haiba nekufilwe mulao one ukona kufa bupilo, uzibe kuluka mane nekuka taha ka mulao. 22  Kono Liñolo nelikwalezi linto kamukana mwa maata a sibi, kuli sepiso yefilwe kabakala tumelo ku Jesu Kreste ikone kufiwa ku bababonisa tumelo. 23  Kono pili tumelo isika taha kale, nelusilelezwa mwatasaa mulao, mi nelukwalezwi cwalo, lunze lulibelezi tumelo yeneka bonahala.+ 24  Kabakaleo, Mulao ufetuhile mubabaleli* waluna yaluisa ku Kreste,+ kuli lukone kubeiwa babalukile ka tumelo.+ 25  Kono cwale haubona tumelo itile,+ halusaliyo mwatasaa mubabaleli.*+ 26  Kaufelaa mina mane mu bana ba Mulimu+ ka tumelo yamina ku Kreste Jesu.+ 27  Kakuli kaufelaa mina bane bakolobelizwe ku Kreste muapezi Kreste.+ 28  Hakuna Mujuda kamba Mugerike,+ hakuna mutanga kamba yalukuluhile,+ hakuna muuna kamba musali,+ kakuli kaufelaa mina mu mutu alimuñwi ka kuswalisana ni Kreste Jesu.+ 29  Mi haiba mu ba Kreste, mu bana* ba Abrahama luli,+ babayola+ saanda kulikana ni sepiso.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “kuituta ku mina.”
Linzwi ka linzwi, “Hase mukalile ka moya.”
Kamba “limakazo.”
Linzwi ka linzwi, “peu yahae.”
Linzwi ka linzwi, “lipeu.”
Linzwi ka linzwi, “peu yahao.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “muuti.”
Kamba “muuti.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”