Kwa Magalata 1:1-24

  • Litumeliso (1-5)

  • Hakuna taba yende yeñwi (6-9)

  • Taba yende yanaakutaza Paulusi izwa ku Mulimu (10-12)

  • Kusikuluha kwa Paulusi ni misebezi yahae ya kwa makalelo (13-24)

1  Na Paulusi, muapositola, yasika ketiwa ki batu kamba ka mutu, kono ka Jesu Kreste+ ni Mulimu Ndate,+ yanaa muzusize kwa bafu,  ni mizwale kaufela babali ni na, niñolela liputeho za mwa Galatia:  Haike sishemo ni kozo yezwa ku Mulimu Ndataa luna ni Mulena Jesu Kreste libe ni mina.  Naatobohile bupilo bwahae bakeñisa libi zaluna+ kuli akone kululamulela kwa muinelo omaswe wa lifasi* la cwale+ kulikana ni tato ya Mulimu waluna ni Ndataa luna,+  ku yena kube kanya kamita ni kuya kuile. Ameni.  Nikomoka kuli mufulalela kapili Yena yamibizize ka sishemo sa Kreste ni kuya kwa taba yende isili.+  Haki kuli kunani taba yende isili; kono kunani babañwi baba mifilikanya+ ni kubata kukopamisa taba yende ya za Kreste.  Kono mutu, nihaikaba luna kamba lingeloi lelizwa kwa lihalimu, hanaaka shaela ku mina taba yeshutana ni taba yende yene lushaezi ku mina, mutu yo akutiwe.  Sina mose lubulelezi, nisakutela kubulela hape kuli, mutu ufi kamba ufi yashaela ku mina taba yeshutana ni taba yende yene muamuhezi, haike mutu yo akutiwe. 10  Kana ki batu bese nibata kukolwisa kamba ki Mulimu? Kamba kikuli nibata kutabisa batu? Kambe nisatabisa batu, nenisike naba mutangaa Kreste. 11  Kakuli mizwale, nibata kuli muzibe kuli taba yende yene nishaezi ku mina haizwi kwa batu;+ 12  kakuli nenisika iamuhela kuzwa ku mutu, kamba kuilutwa, kono neni ifumani ka sinulo yene nifilwe ka Jesu Kreste. 13  Ki niti, nemuutwile za muzamao waka wapili mwa tuto ya Sijuda,+ kuli neniswalelezi kunyandisa maswe puteho ya Mulimu ka mulelo wa kuisinya;+ 14  mi nenieza zwelopili yetuna mwa tuto ya Sijuda kufita buñata bwa litaka zaka mwa sicaba sahesu, kakuli nenitukufalezwi hahulu lizo za bo kuku bakale.+ 15  Kono Mulimu yanaatahisize kuli nipepwe ni kunibiza ka sishemo sahae,+ hanaalatile 16  kupatulula Mwanaa hae ka na, kuli nishaele taba yende ya zahae kwa macaba,+ nenisika buza mutu ufi kamba ufi honafo; 17  mi nenisika kambamela kwa Jerusalema ku bane bali baapositola pili ku na, kono neniile kwa Arabia, mi kihona nikutela kwa Damaseka.+ 18  Cwale hamulaho wa lilimo zetaalu, nakambamela kwa Jerusalema+ kuyo potela Kefasi,*+ mi nayo ina ni yena mazazi a 15. 19  Kono nenisika bona ufi kamba ufi kwa baapositola babañwi, haisi Jakobo+ munyanaa Mulena. 20  Cwale ka za lika zeni miñolela, nimikolwisa fapilaa Mulimu kuli hanipumi. 21  Hasamulaho, naya mwa libaka za Siria ni za Silisia.+ 22  Kono nenisa zibahali kwa liputeho za mwa Judea zeneswalisana ni Kreste. 23  Nebautwanga feela kuli: “Mutu yani yanaa lunyandisanga sapili+ cwale sashaela taba yende ya za tumelo yanaalikile kusinya kwa makalelo.”+ 24  Ka mukwa ocwalo, bakalisa kukanyisa Mulimu kabakala ka.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “linako zemaswe.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Hape ubizwa Pitrosi.