Kwa Mafilipi 2:1-30

  • Buikokobezo bwa Bakreste (1-4)

  • Buikokobezo bwa Kreste ni kupahamiswa kwahae (5-11)

  • Mulwanele kupiliswa kwamina (12-18)

    • Kubenya sina mamonyi (15)

  • Kuluma Timotea ni Epafrodite (19-30)

2  Cwale haiba mwasusuezwa ka Kreste, haiba mwaomba-ombiwa ka lilato, haiba mwaswalisana kwa moya,* haiba mwalatana mi mubonisa mukekecima,  mutaleleze tabo yaka, ka kuba ni muhupulo oswana ni lilato leliswana, inze muswalisani ka kutala, ni kuba ni muhupulo oswana.+  Musike mwaeza sesiñwi ka likañi+ kamba ka kuinuneka,+ kono ka kuba ni buikokobezo* muunge babañwi kuli bamifita,+  munze muisa pilu, isiñi ku zamina feela,+ kono ni ku za babañwi.+  Munahane sina mwanaanahanela Kreste Jesu,+  ili yo, niha naanani sibupeho sa Mulimu,+ naasika nahana za kuba ni maata a Mulimu, fo kikuli, abate kulikana ni Mulimu.+  Batili, kono naatobohile lika kaufela mi aba sina mutanga+ ni kuto ba mutu.*+  Mi hape, hanaatile sina mutu,* aikokobeza mi aipeya kuutwa kuisa kwa lifu,+ ki cwalo, kuisa kwa lifu la fa kota ya linyando.*+  Ka lona libaka leo, Mulimu amupahamisa hahulu nikufita+ mi ka sishemo amufa libizo lelifita mabizo amañwi kaufela,+ 10  kuli ka libizo la Jesu mañwele kaufela akubame—a baba mwa lihalimu ni baba mwa lifasi ni baba mwatasaa lifasi+ 11  mi malimi kaufela abulele patalaza kuli Jesu Kreste ki Mulena+ ilikuli Mulimu Ndate akanyiswe. 12  Kabakaleo balatiwa baka, sina momuipeezi kuutwa kamita, isiñi feela hanili teñi, kono sihulu cwale hanili siyo, muzwelepili kulwanela kupiliswa kwamina ka sabo ni likute lelituna. 13  Kakuli Mulimu kabakala kulata kwahae ki yena yamifa maata, ili kumifa takazo ni maata a kuunga muhato. 14  Muzwelepili kueza lika kaufela kusina litongoko+ ni likañi,+ 15  ilikuli mube babasa nyazahali ni babasina mulatu, bana ba Mulimu+ babasina sesinyazahala mwahalaa lusika lolukopami ni lolubondokile,+ mona momubenya sina mamonyi mwa lifasi,+ 16  inze mukumalela linzwi la bupilo.+ Mi fo nikaba ni libaka la kutaba ka lona mwa lizazi la Kreste, ka kuziba kuli nenisika mata kusina tuso kamba kubeleka ka taata nisafumani sesiñwi. 17  Kono niha nikasululwa sina nubu ya zenwiwa yesululelwa+ fa sitabelo+ sa sebelezo yekenile* yemususuelizwe kueza kabakala tumelo yamina, nitabile ni kunyakalala ni mina kaufela. 18  Ka mukwa oswana, ni mina muswanela kutaba ni kunyakalala ni na. 19  Cwale nisepa kuli nituha nimilumela Timotea+ haiba Mulena Jesu alata, kuli nikone kususuezwa hanika utwa zamina. 20  Kakuli hanina yomuñwi yanani moya oswana ni wahae yakatokomela zamina ka pilu yahae kaufela. 21  Kakuli babañwi kaufela baipatela zabona feela, isiñi za Jesu Kreste. 22  Kono mwaziba bupaki bwanaafile ka za hae, kuli sina mwana+ ni ndatahe, naasebelize ni na mwa kuzwisezapili taba yende. 23  Ka mukwa ocwalo, ki yena yenisepa kuluma nisabona feela molika nizamaela lika. 24  Kaniti, ninani buikolwiso ku Mulena bwa kuli, ni na, nikabe nitile cwanoñu fa.+ 25  Kono ka nako ya cwale nibona kuli nilukela kumilumela Epafrodite, muzwale waka ni mubeleki ka na ni lisole ka na, ni numwana yemu nilumezi kuli anituse mwa lika zenitokwa,+ 26  kakuli unyolezwi kumibona kaufelaa mina mi ulobehile pilu bakeñisa kuli nemuutwile kuli naakulile. 27  Ki niti, naakulile luli, kuli mane naabatile kushwa; kono Mulimu naamubonisize sishemo, mi mane, isiñi feela yena, kono ni na, kuli nisike nakuta-kutelwa kutahelwa ki maswabi. 28  Hakulicwalo, nimulumela ku mina kapili-pili, kuli hamuka mubona mukone kunyakalala hape, mi na, nisike naikalelwa hahulu. 29  Ka mukwa ocwalo, mumuamuhele sina mokuamuhelelwa batu ku Mulena ka tabo yetuna, mi muzwelepili kulata batu ba mufuta wo,+ 30  kakuli naabatile kushwa kabakala musebezi wa Kreste,* naabeile bupilo bwahae mwa kozi kuli akene mwa sibaka samina ka kunisebeleza mina hamuli siyo.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “muabana moya.”
Kamba “kuba ni munahano o kwatasi.”
Linzwi ka linzwi, “kuto swana ni batu.”
Linzwi ka linzwi, “hanaatilo bonahala sina mutu.”
Kamba “kusebeleza batu.”
Kamba mwendi, “musebezi wa Mulena.”