Livitike 19:1-37

19  Jehova azwelapili kubulelela Mushe kuli:  “Bulelela sicaba kamukana sa Maisilaele, uli: ‘Muswanela kuba babakenile, kakuli na Jehova Mulimu wamina ni yakenile.+  “‘Yomuñwi ni yomuñwi ku mina akuteke* mahe ni ndatahe,+ mi muswanela kubuluka lisabata zaka.+ Ki na Jehova Mulimu wamina.  Musike mwasikuluhela kwa milimu yesina tuso+ kamba kuikezeza milimu ya sipi yeshengunuzwi.+ Ki na Jehova Mulimu wamina.  “‘Cwale haiba muezeza Jehova sitabelo sa kuikabela,+ musieze ka mukwa oka mifumanisa kulumelelwa.+  Siswanela kuciwa ka lizazi lemufa sitabelo seo ni ka lizazi lelitatama, kono sesika siyala kufitela lizazi labulaalu siswanela kucisiwa mwa mulilo.+  Kono haiba sesisiyezi kwa sitabelo siciwa ka lizazi labulaalu, sitabelo seo sikaba nto yemaswe yesike yaamuhelwa.  Yasica ukaikalabela kabakala bufosi bwahae kakuli usilafalize nto yekenile ya Jehova, mi mutu yo ulukela kubulaiwa, azwiswe mwa sicaba sahabo.  “‘Hamukutula lico mwa naha yamina, usike wakutulelela lico ze kwa mafelelezo a simu yahao mi usike wabubula zesiyezi mwamulaho.+ 10  Hape usike wakoyola veine yesiyezi mwa simu yahao ya veine hamulaho wa kukutula kamba kunopa veine yewezi fafasi mwa simu yahao. Uswanela kulisiyela mubotana*+ ni muzwahule. Ki na Jehova Mulimu wamina. 11  “‘Musike mwauzwa,+ musike mwabulela buhata,+ mi musike mwapumana. 12  Musike mwakonka za buhata ka libizo laka,+ ili kusilafaza libizo la Mulimu wamina. Ki na Jehova. 13  Usike waputelela mutu,+ mi usike wabukula.+ Litifo zabelekela mutu ka zazi, usike waipulukela zona busihu kaufela kuisa kakusasana.+ 14  “‘Usike walwaha* susu kamba kutoma sika mwa nzila ya sibofu,+ mi ulukela kusaba Mulimu wahao.+ Ki na Jehova. 15  “‘Musike mwaatula silibonda. Usike wayemela mubotana kabakala bubotana bwahae kamba kuyemela mufumi kabakala bufumi bwahae.+ Uswanela kuatula mutu ka kuluka. 16  “‘Usike wazamaya uhasanya litaba za busawana mwa sicaba sahenu.+ Usike wazuma bupilo* bwa yomuñwi.*+ Ki na Jehova. 17  “‘Usike watoya mwanahenu mwa pilu yahao.+ Ulike moukonela kaufela kueleza yomuñwi,+ kuli usike walwala kwa sibi sahae. 18  “‘Usike wakutiseza bumaswe+ kamba kubulukela bana ba sicaba sahenu sikoto kwa pilu, mi ulukela kulata yomuñwi mouitatela.+ Ki na Jehova. 19  “‘Muswanela kubuluka milao yaka: Usike wazwakanya limunanu zahao za mifuta yemibeli kuli lizwale. Usike wacala simu yahao ka lipeu za mifuta yemibeli,+ mi usike waapala siapalo sesilukilwe ka bwanda bwa mifuta yemibeli yezwakani.+ 20  “‘Cwale haiba muuna alobala ni musali, mi musali yo ki mutanga yasepisizwe kunyalwa ki muuna yomuñwi, kono hasika liululwa kale kamba kulukululwa, koto iswanela kufiwa. Kono habaswaneli kubulaiwa, kakuli musali yo naasika lukululwa kale. 21  Muuna yo uswanela kutisa nubu ya mulatu ku Jehova kwa munyako wa tende ya makopanelo, ili ngu yamuuna ya nubu ya mulatu.+ 22  Muprisita uka muezeza sebelezo ya kukwahela libi ka ngu ya nubu ya mulatu fapilaa Jehova kabakala sibi saezize, mi mutu yo ukaswalelwa sibi saezize. 23  “‘Hamuka kena mwa naha, mi mucala kota ifi kamba ifi yebeya miselo yeciwa, mulukela kutalima zebeiwa ki yona kuli halisika kena mi lihanisizwe. Muhanisizwe kuca kwateñi ka lilimo zetaalu. Isike yaciwa. 24  Kono ka silimo sabune, miselo yayona kaufela ikaba yekenile; muka ifa ka tabo ku Jehova.+ 25  Mi cwale ka silimo sabuketalizoho, mukaca miselo yayona mi mukakutula miselo yemiñata ku yona. Ki na Jehova Mulimu wamina. 26  “‘Musike mwaca nto ifi kamba ifi yenani mali.+ “‘Musike mwalaula za kwapili kamba kueza mabibo.+ 27  “‘Musike mwakuta* milili yamina ya mwa matuko a toho* kamba kupuma milelu yamina kwa mafelelezo.+ 28  “‘Musike mwasehaka mibili yamina kabakala mutu yashwile,*+ mi musike mwabasa maswaniso fa mibili yamina. Ki na Jehova. 29  “‘Usike washubula mwanaa hao wamusizana ka kumueza lihule,+ kuli naha isike yaeza buhule mi yatala buitamaeli.+ 30  “‘Muswanela kubuluka lisabata zaka,+ mi mukuteke* sibaka saka sesikenile. Ki na Jehova. 31  “‘Musike mwaya kwa balauli,+ mi musike mwabuza linuhi+ kuli mane muisilafaze ka bona. Ki na Jehova Mulimu wamina. 32  “‘Uyeme hauli fapilaa wa toho ya limbi,+ mi ukuteke muuna-muhulu,+ mi usabe Mulimu wahao.+ Ki na Jehova. 33  “‘Musike mwanyandisa muzwahule yapila mwa naha yamina.+ 34  Muzwahule yapila ni mina uswanela kuungiwa sina muñaa naha mwahalaa mina;+ mi mumulate momuitatela, kakuli ni mina nemuli bazwahule mwa naha ya Egepita.+ Ki na Jehova Mulimu wamina. 35  “‘Musike mwaitusisa litikanyezo za buputeleli hamupima butelele, bukiti, kamba butuna bwa sika.+ 36  Muswanela kuitusisa likala zenepahezi, macwe a kuweitisa anepahezi, tikanyezo yenepahezi ya lico,* ni tikanyezo yenepahezi ya lika za mezi.*+ Ki na Jehova Mulimu wamina, yamizwisize mwa naha ya Egepita. 37  Mulukela kumamela cwalo milao yaka kaufela ni likatulo zaka kaufela, mi mulukela kulilatelela.+ Ki na Jehova.’”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “asabe.”
Kamba “yanyandile.”
Kamba “wakuta.”
Linzwi ka linzwi, “mali.”
Kamba mwendi, “Usike wayema feela haubona bupilo bwa yomuñwi habuli mwa lubeta.”
Kamba “mwapumela; mwabeula.”
Kamba “mwakuta milili yamina ya fa katafunelo.”
Kamba “kabakala moyo.” Linzwi la Siheberu la neʹphesh, mwa timana ye, litalusa mutu yashwile.
Kamba “musabe.”
Linzwi ka linzwi, “efa yenepahezi.” Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Linzwi ka linzwi, “hini yenepahezi.” Mubone Litaba Zeekelizwe B14.