Joshua 6:1-27

  • Limota la Jeriko liwela fafasi (1-21)

  • Rahaba ni lubasi lwahae bapiliswa (22-27)

6  Cwale minyako ya muleneñi wa Jeriko neikwalilwe ni kupakiwa ka kutiiswa kabakala Maisilaele; mi nekusina yanaazwa kamba yanaakena mwa muleneñi.+  Jehova kihaa li ku Joshua: “Bona, nikufile Jeriko ni mulena wayona ni lindwalume zayona.+  Kaufelaa mina baana ba ndwa muswanela kupotoloha muleneñi inze mucaula, muupotolohe hañwi. Mueze cwalo ka mazazi a 6.  Baprisita ba 7 balwale manaka a lingu a 7, mi bazamaye Aleka kwapili. Kono ka lizazi labu 7, mupotolohe muleneñi ha 7 inze mucaula, mi baprisita balize manaka.+  Lunaka lwa ngu haluka lizwa—musautwa feela mulumo* wa lunaka—batu kaufela baswanela kuhuwa mukosi omutuna wa ndwa. Mi limota la muleneñi likawela fafasi,+ mi batu bakakena mwa muleneñi, mañi ni mañi alibe kwatalimile.”  Joshua mwanaa Nuni kihaa biza baprisita, mi ababulelela, ali: “Mulwale aleka ya tumelelano, mi baprisita ba 7 balwale manaka a lingu a 7, mi bazamaye Aleka ya Jehova kwapili.”+  Mi abulelela batu, ali: “Hamuye, mupotolohe muleneñi inze mucaula, mi masole babalwezi lilwaniso+ bazamaye Aleka ya Jehova kwapili.”  Mi sina Joshua mwanaabulelezi batu, baprisita ba 7 babalwezi manaka a lingu a 7 fapilaa Jehova baya kwapili mi nebaliza manaka, mi aleka ya tumelelano ya Jehova nei bataha mwamulaho.  Mi masole babalwezi lilwaniso bazamaya kwapilaa baprisita bane baliza manaka, mi masole bane basileleza mpi mwamulaho balatelela Aleka, manaka hanaanze alizwa. 10  Cwale Joshua naalaezi batu kuli: “Musike mwahuwa kamba kuutwahaza manzwi amina. Kusike kwazwa linzwi mwa milomo yamina kufitela lizazi lenika li ku mina: ‘Hamuhuwe!’ Kihona mukahuwa.” 11  Alaela kuli Aleka ya Jehova ipotolohiswe muleneñi hañwi, mi hasamulaho bakutela mwa mafulo mi batanda busihu mwateñi. 12  Habusa, Joshua azuha isali kakusasana, mi baprisita balwala Aleka+ ya Jehova, 13  mi baprisita ba 7 babalwezi manaka a lingu a 7 bazamaya Aleka ya Jehova kwapili, banze baliza manaka. Masole babalwezi lilwaniso neba bazamaya kwapili mi masole babasileleza mpi mwamulaho nebalatelela Aleka ya Jehova, manaka hanaanze alizwa. 14  Ka lizazi labubeli, bapotoloha muleneñi hañwi banze bacaula, mi hasamulaho bakutela mwa mafulo. Baeza cwalo ka mazazi a 6.+ 15  Ka lizazi labu 7, bazuha isali kakusasana, kusapatalala feela, mi bapotoloha muleneñi inze bacaula ka mukwa oswana, baupotoloha ha 7. Leo ki lona feela lizazi lene bacauzi kupotoloha muleneñi ha 7.+ 16  Mi ka mupotolohelo wabu 7, baprisita baliza manaka, mi Joshua abulelela batu, ali: “Hamuhuwe,+ kakuli Jehova umifile muleneñi! 17  Muleneñi ni zekuona kaufela lilukela kusinyiwa;+ kaufelaa zona ki za Jehova. Mupilise feela Rahaba+ musali wa lihule, yena ni baba mwa ndu yahae kaufela, kakuli naapatile matwela bane lulumile.+ 18  Kono musike mwasutelela kwa nto yeswanela kusinyiwa,+ kuli musike mwalakaza sesiswanela kusinyiwa ni kusiinga,+ ili kutahisa kuli mafulo a Isilaele abe nto yeswanela kusinyiwa ka kuatahiseza kozi.*+ 19  Kono silivera kaufela ni gauda ni lika za kopa ni za sipi ki zekenile ku Jehova.+ Liswanela kuiswa mwa mabulukelo a bufumu bwa Jehova.”+ 20  Batu kiha bahuwa ka nako yekulizwa manaka.+ Mi batu hase bautwile mulumo wa lunaka ni hase bahuwile mukosi omutuna wa ndwa, limota lawela fafasi.+ Hasamulaho, batu bakena mwa muleneñi, mañi ni mañi aliba kwatalimile, mi bahapa muleneñi. 21  Bayundisa lika kaufela zeneeli mwa muleneñi ka mukwale, muuna ni musali, mwanana ni yomuhulu, poho, ni ngu, ni mbongolo.+ 22  Joshua kihaa bulelela baana bababeli bane baizo twela naha, ali: “Hamukene mwa ndu ya musali wa lihule mi muzwise mwateñi musali yo ni ba ndu yahae kaufela, sina mone mukonkezi ku yena.”+ 23  Ka mukwa ocwalo, matwela ba mitangana baya mi bayo zwiseza Rahaba kwande, hamoho ni ndatahe, ni mahe, ni likaizeli zahae, ni bane bali ni yena kaufela; bazwisa lubasi lwahae kaufela,+ mi babaisa kwa sibaka sesi kwande a mafulo a Isilaele. 24  Kiha bacisa muleneñi ni lika kaufela zeneeli mwateñi ka mulilo. Kono silivera, ni gauda, ni lika za kopa ni za sipi, baliisa kwa mabulukelo a bufumu a ndu ya Jehova.+ 25  Joshua naapilisize feela Rahaba musali wa lihule ni ba ndu ya ndatahe, ni bane bali ni yena kaufela;+ mi usapila mwa Isilaele ni kacenu le,+ kakuli naapatile matwela bane balumilwe ki Joshua kuli bayo twela Jeriko.+ 26  Ka yona nako yeo, Joshua akonka,* ali: “Ukutilwe fapilaa Jehova mutu yakalika kuyaha sinca muleneñi wo wa Jeriko. Kushwe mwanaa hae wa mweli, hakatoma mitomo yaona, mi kushwe mwanaa hae wa ñomba, hakatoma minyako yaona.”+ 27  Jehova aba ni Joshua,+ mi Joshua aya libubo mwa lifasi kaufela.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mulumo olila ka nako yetelele.”
Kamba “butata; bumai.”
Kamba mwendi, “akonkisa sicaba.”