Joshua 2:1-24

  • Joshua uluma matwela bababeli kwa Jeriko (1-3)

  • Rahaba upata matwela (4-7)

  • Rahaba ufiwa sepiso (8-21a)

    • Muhala wa bufubelu bobutona sina sisupo (18)

  • Matwela bakutela ku Joshua (21b-24)

2  Cwale Joshua mwanaa Nuni aluma baana bababeli kuzwa mwa Shitimi,+ kusina mutu yaziba, abaluma kuli bayo twela naha. Ali ku bona: “Hamuye muyo tatuba naha, sihulu Jeriko.” Kiha baya mi bataha kwa ndu ya musali wa lihule yabizwa Rahaba,+ mi baina kwateñi.  Mulena wa Jeriko abulelelwa kuli: “Bona! Kutile baana ba Maisilaele busihu bo, babatilo twela naha.”  Mulena wa Jeriko kihaa lumela Rahaba liñusa, ali: “Tisa baana babatile kuto ina mwa ndu yahao, kakuli batilo twela naha kaufela.”  Kono musali yo aanga baana bababeli bao ni kubapata. Mi ali: “Kucwalo, nekutile baana ku na, kono nenisa zibi kuli nebazwa kai.  Mi ka swalala, munyako wa muleneñi hane utuha ukwaliwa, baana bao bazwa. Hanizibi kuli baile kai, kono haiba mubalatelela kapili-pili, muka baswala.”  (Kono yena naabapahamiselize fa situwa ni kubapata mwahalaa mataka a makuku, anaayalilwe mwa mibamba fa situwa sa ndu.)  Ka mukwa ocwalo, baana bao bane balumilwe ki mulena babalatelela ka nzila yeliba kwa Jordani, fa mipao,+ mi munyako wa muleneñi wakwalwa, baana bao hase bazwile.  Baana bane batilo twela naha basika lobala kale, Rahaba akambamela ku bona fa situwa.  Mi ali ku bona: “Naziba kuli Jehova uka mifa naha ye,+ mi kaufelaa luna luikalezwi bakeñisa mina.+ Batu kaufela babayahile mwa naha bakenezwi ki sabo kabakala mina,+ 10  kakuli luutwile mo Jehova naakaliselize mezi a Liwate Lelifubelu fapilaa mina, nako yemuzwa mwa Egepita,+ ni sene muezize kwa malena bababeli ba Maamori, bo Sihoni+ ni Ogo,+ bane muyundisize mwabuse* bwa Jordani. 11  Hane luutwile zateñi, lwasaba hahulu,* mi kabakala mina hakuna ku luna yanani bundume,* kakuli Jehova Mulimu wamina ki Mulimu mwa mahalimu kwahalimu ni fafasi mwa lifasi.+ 12  Cwale nakupa, hamukonke ku na ka Jehova kuli, bakeñisa kuli nibonisize lilato lelisa feli ku mina, ni mina mukabonisa lilato lelisa feli ku ba ndu ya ndate; mi munife sisupo sa niti. 13  Mulukela kupilisa bo ndate ni bo ma, ni likaizeli zaka ni banabahesu, ni batu kaufela babali ni bona, mi mulupilise kuli lusike lwashwa.”+ 14  Baana bao kiha bali ku yena: “Kukashwa luna mwa sibaka samina! Haiba usabuleleli mutu za musipili waluna, lukabonisa lilato lelisa feli ni busepahali ku wena, Jehova haka lufa naha ye.” 15  Hasamulaho, abashetumukiseza fafasi ka muhala mwa lihaulo, kakuli ndu yahae neiyahezwi kwa limota la muleneñi. Mane naapila fahalimwaa limota la muleneñi.+ 16  Kihaa li ku bona: “Hamuye kwa sibaka sa malundu, muyo ipata kwateñi mazazi amalaalu, kuli baba mibata basike bamifumana. Mi hase bakutile, mukaikela.” 17  Baana bao bali ku yena: “Haluna kuba ni mulatu mwa buitamo bo, bou lukonkisize+ 18  ibile feela kuli halutaha mwa naha lufumana kuli utamile muhala wo wa bufubelu bobutona mwa lihaulo mou lushetumukiselize fafasi. Uunge ndataho, ni maho, ni likaizeli zahao, ni ba ndu ya ndataho kaufela, ubakubukanyeze mwa ndu hamoho ni wena.+ 19  Mi haiba mutu azwela kwande a minyako ya ndu yahao, mali ahae akaba fahalimwaa toho yahae, mi luna haluna kuba ni mulatu. Kono haiba mutu yasiyala ni wena mwa ndu atahelwa ki kozi,* mali ahae akaba fahalimwaa litoho zaluna. 20  Kono haiba ubulelela mutu za musipili waluna,+ haluna kuba ni mulatu mwa buitamo bou lukonkisize.” 21  Kihaa li: “Kube sina momubulelezi.” Abafundula, mi baikela. Hasamulaho, atama muhala wa bufubelu bobutona mwa lihaulo. 22  Bafunduka, baya kwa sibaka sa malundu mi bayo ina kwateñi mazazi amalaalu, kufitela bane bababata bakuta. Batu bao bane babalatelela neba babatile mwa linzila kaufela, kono nebasika bafumana. 23  Baana bababeli bao bane batilo twela naha kiha bashetumuka kuzwa kwa sibaka sa malundu mi basila nuka ni kutaha ku Joshua mwanaa Nuni. Bamutaluseza lika kaufela zeneezahezi ku bona. 24  Kiha bali ku Joshua: “Jehova ufile naha kaufela mwa mazoho aluna.+ Mane batu kaufela babayahile mwa naha basabile maswe kabakala luna.”+

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, kwa upa.
Linzwi ka linzwi, “mi hakuna muuna yanaasa nani moya.”
Linzwi ka linzwi, “lipilu zaluna zazwafa.”
Kamba “aswalwa ki lizoho.”