Liñolo la Jakobo 2:1-26

  • Kuba ni ketululo ki sibi (1-13)

    • Lilato, mulao wa mulena (8)

  • Tumelo yesina misebezi ishwile (14-26)

    • Madimona alumela ni kungangama (19)

    • Abrahama ubizwa mulikanaa Jehova (23)

2  Mizwale baka, kana munahana kuli mukumalela kwa tumelo ya Mulenaa luna Jesu Kreste yakanya hamubonisa ketululo?+  Kakuli haiba mutu yanani masale a gauda kwa minwana yahae ili yaapezi liapalo zende ataha momukopani hamoho, kono hape haiba kukena ni mutu wa mubotana yaapezi liapalo zetezi masila,  kana mukuteka yaapezi liapalo zende, mi muli: “Toine fa, fokunde,” mi kana mubulelela mubotana kuli: “Uyeme honacwalo,” kamba muli: “Yoina fani kwatuko ni fahatela mahutu aka”?+  Hamueza cwalo, kana hamubonisi ketululo mwahalaa mina,+ mi kana hamusika fetuha baatuli babafa likatulo zemaswe?+  Hamuteeleze, mizwale baka babalatiwa. Kana Mulimu naasika keta babaangiwa ki lifasi kuba babotana kuli bafume mwa tumelo+ mi bayole saanda sa Mubuso wanaasepisize ku baba mulata?+  Kono mushwauzi babotana. Kana haki bafumi baba mihatelela+ ni kumihohela fapilaa likuta?  Kana habanyefuli libizo lelinde lene mubizisizwe ka lona?  Cwale haiba mumamela mulao wa mulena ka kuya ka liñolo lelili: “Ulukela kulata wahenu mouitatela,”+ uzibe fo, mueza hande luli.  Kono haiba muzwelapili kubonisa ketululo,+ mueza sibi, mi mulao wamifa mulatu* sina babatulile mulao.+ 10  Kakuli haiba mutu amamela Mulao kaufela kono atula mwateñi taelo iliñwi, yo ufetuhile sifosi ku ona kaufela.+ 11  Kakuli yena yanaaize: “Usike wabuka,”+ hape naaize: “Usike wabulaya yomuñwi.”+ Cwale haiba haubuki kono wabulaya, ufetuhile yatula mulao. 12  Muzwelepili kubulela ni kupila ka mobaezeza batu babaka atulwa ka mulao wa sicaba sesilukuluhile.*+ 13  Kakuli yasabonisi makeke ukaatulwa ka kutokwa makeke.+ Makeke anani maata fahalimwaa katulo. 14  Kutusañi mizwale baka, haiba yomuñwi abulela kuli unani tumelo kono haana misebezi?+ Kana tumelo yeo yakona kumupilisa?+ 15  Haiba mizwale kamba likaizeli habana liapalo* ni lico zelikani za lizazi leo, 16  kono yomuñwi ku mina uli ku bona: “Muzamaye ka kozo; mufutumalelwe mi muyo ca hande,” kono musa bafi zeitokwa mibili yabona, fo kutusañi?+ 17  Ka mukwa oswana, ni tumelo ka ili yona haisina misebezi, ishwile.+ 18  Niteñi, yomuñwi akana ali: “Wena unani tumelo, mi na, ninani misebezi. Haku nibonise tumelo yahao kusina misebezi, mi na nika kubonisa tumelo yaka ka misebezi yaka.” 19  Kana walumela kuli kunani Mulimu alimuñwi? Ueza hande hahulu. Kono niteñi madimona alumela cwalo mi angangama.+ 20  Kono wena mutu yasina tuso, kana utokwa bupaki bwa kuli tumelo yesina misebezi haina tuso? 21  Kana Abrahama ndataa luna naasika beiwa yalukile ka misebezi hasaafile mwanaa hae Isaka fa aletare?+ 22  Mwabona kuli tumelo yahae neizamaelela ni misebezi yahae mi tumelo yahae neipetahalisizwe ka misebezi yahae,+ 23  mi liñolo nelitalelelizwe, lelili: “Abrahama naabile ni tumelo ku Jehova,* mi aangiwa kuba yalukile kabakala tumelo yahae,”+ mi abizwa mulikanaa Jehova.*+ 24  Mwabona kuli mutu ukabeiwa yalukile ka misebezi, mi isiñi ka tumelo inosi. 25  Ka mukwa oswana, kana Rahaba wa lihule naasika beiwa yalukile ka misebezi hasaamuhezi hande linumwana ni kulikutisa ka nzila isili?+ 26  Kaniti, sina mubili osina moya* hauli oshwile,+ ni tumelo haisina misebezi ishwile.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “waminyaza.”
Linzwi ka linzwi, “mulao wa tukuluho.”
Linzwi ka linzwi, “bainzi mapunu.”
Kamba “moya obululwa.”