Liñolo la Jakobo 1:1-27

 • Litumeliso (1)

 • Buitiiso butahisa tabo (2-15)

  • Tumelo yelikilwe (3)

  • Muzwelepili kukupa ka tumelo (5-8)

  • Takazo izwala sibi ni kutahisa lifu (14, 15)

 • Mpo yende kaufela izwa kwahalimu (16-18)

 • Kuutwa ni kueza linzwi (19-25)

  • Mutu yatalima mwa siiponi (23, 24)

 • Bulapeli bubukenile ni bobusa nyazahali (26, 27)

1  Na Jakobo,+ mutangaa Mulimu ni wa Mulena Jesu Kreste, niñolela masika a 12 ahasani, nili: Mulumele!  Mizwale baka, mutabe hamukopana ni manyando ashutana-shutana,+  inze muziba kuli tumelo yamina ye yelikilwe itahisa buitiiso.+  Kono mutuhelele buitiiso kupeta musebezi wabona, kuli mukone kutalelela ni kukwanelela mwa linto kaufela, musatokwi sesiñwi.+  Cwale haiba yomuñwi ku mina haana butali, azwelepili kukupa Mulimu,+ kakuli ufanga batu kaufela ka bufani bobutuna asashubuli mutu,*+ mi uka bufiwa.+  Kono azwelepili kukupa ka tumelo,+ asakakanyi nihanyinyani,+ kakuli yakakanya uswana sina lindinda la liwate lelizukuzwa ki moya ni kufukisezwa kafa ni kafa.  Mane mutu yacwalo asike alibelela kuli ukaamuhela sesiñwi ku Jehova;*  ki mutu yasazibi hande zaswanela kueza,+ yasika tiya mwa linzila zahae kaufela.  Kono muzwale wa mubotana anyakalale* kabakala kupahamiswa kwahae,+ 10  ni yafumile anyakalale kabakala kukokobezwa kwahae,+ kakuli sina palisa ya mwa simu, ukayunda. 11  Kakuli sina lizazi halipazulanga ni kucisa kwalona ni kuletukisa simela, mi lipalisa zasona zawanga ni bunde bwasona bwafelanga, ka mukwa oswana, mutu yafumile ni yena ukayunda cwalo hanzaa tundamena mwa linzila zahae.+ 12  Unani tabo mutu yazwelapili kutiyela manyando,+ kakuli hasatabezwi ki Mulimu ukaamuhela kuwani ya bulena ya bupilo,+ yeo Jehova* asepisize babazwelapili kumulata.+ 13  Mutu hali mwa manyando, asike abulela kuli: “Nilikiwa ki Mulimu.” Kakuli Mulimu halikiwi ka zemaswe, mi haliki mutu. 14  Kono mutu ni mutu ulikiwa ka kuhohiwa ni kuhapiwa ki takazo yahae.+ 15  Cwale takazo hase ihulile, izwala sibi; mi sibi hase siezizwe, sitahisa lifu.+ 16  Musike mwakeluswa, mizwale baka babalatiwa. 17  Mpo yende kaufela ni mpo yepetehile kaufela izwa kwahalimu,+ izwa ku Ndatahe maseli a lihalimu,+ yasafetuhi kamba kucinca sina miluti yecinca-cinca.+ 18  Neli tato yahae kuli alutahise ka linzwi la niti,+ ilikuli lube mitamuno kwa libupiwa zahae.+ 19  Muzibe taba ye, mizwale baka babalatiwa: Mutu kaufela ulukela kuba yaakufa kuteeleza, yasaakufi kubulela,+ yasaakufi kuhalifa,+ 20  kakuli buhali bwa mutu habutahisi kuluka kwa Mulimu.+ 21  Hakulicwalo, mutuhele zemasila kaufela ni bumaswe bufi kamba bufi,*+ mi muamuhele ka bunolo linzwi lelicalwa ku mina, ili lelikona kumipilisa. 22  Kono mube baezi ba linzwi,+ isiñi bautwi feela, babaipuma ka mihupulo ya buhata. 23  Kakuli haiba mutu ki muutwi wa linzwi mi isiñi muezi,+ yo uswana sina mutu yatalima mwa siiponi kubona sifateho sahae.* 24  Kakuli waipona, ni kuikela mi ulibala kapili mwabonahalela. 25  Kono yatalimisisa mwa mulao opetehile+ wa tukuluho ni kuzwelapili ku ona, haki muutwi yalibala, kono ufetuhile muezi wa musebezi; mi ukaba ni tabo hanzaa ueza.+ 26  Haiba mutu anahana kuli ulapela Mulimu,* kono asaswali* lilimi lahae,+ upuma pilu yahae, mi kulapela kwahae hakuna tuso. 27  Bulapeli bobukenile ni bobusa nyazahali fapilaa Mulimu Ndataa luna ki bo: ki kubabalela lindiala+ ni limbelwa+ mwa manyando abona,+ ni kusaikenya mwa linzila zemasila za lifasi le.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “asafumani mulatu ku mutu.”
Linzwi ka linzwi, “aitumbe.”
Kamba mwendi, “ni bumaswe bobuatile.”
Kamba “pata yahae.”
Kamba “ki mulapeli.”
Kamba “asabeyi tumo kwa.”