Isaya 7:1-25

  • Lushango loluya ku Mulena Akazi (1-9)

    • Sheari-jashubi (3)

  • Sisupo sa Emanuele (10-17)

  • Lika zetahiswa ki kusasepahala (18-25)

7  Cwale mwa mazazi a Akazi+ mwanaa Jotami mwanaa Oziasi, mulena wa Juda, Mulena Rezini wa Siria ni Peka+ mwanaa Remalia, mulena wa Isilaele, bataha kuto lwanisa muleneñi wa Jerusalema, kono apalelwa* kuuhapa.+  Ba ndu ya Davida babihelwa kuli: “Masiria baswalisani ni Maefraimi.” Mi pilu ya Akazi ni lipilu za sicaba sahae zangangama, sina likota za mwa mushitu halinyanganyiswa ki moya.  Cwale Jehova ali ku Isaya: “Zamaya, uyo kopana ni Akazi, wena ni Sheari-jashubi*+ mwanaa hao, kwa mafelelezo a liabwa* la kasa ka kwahalimu,+ kwa nzila yeya kwa simu ya mutapisi wa liapalo.  Umubulelele kuli: ‘Uikete. Usike wasaba, mi usike wazwafiswa ki tushingwa totubeli to, totutushanisa musi, ka kusaba buhali bobucisa bwa Rezini ni bwa Siria ni bwa mwanaa Remalia.+  Kakuli Siria ni Efraimi ni mwanaa Remalia balelile kukueza maswe, inze bali:  “Halukambameñi luyo lwanisa Juda mi luyo ipazula fahali* ni kuihapa,* mi luyo keta mwanaa Tabeele kuli abe mulenaa yona.”+  “‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa sabulela ki se, uli: “Mulelo wo hauna kukonda,Mi hauna kuezahala.   Kakuli toho ya Siria ki Damaseka,Mi toho ya Damaseka ki Rezini. Mwa lilimo feela ze 65Efraimi ukayundelela mi hasana kuba sicaba.+   Toho ya Efraimi ki Samaria,+Mi toho ya Samaria ki mwanaa Remalia.+ Uswanela kuba ni tumelo yetiile.Hakusicwalo, hauna kutiya.”’” 10  Jehova azwelapili kubulelela Akazi, ali: 11  “Kupa sisupo ku Jehova Mulimu wahao;+ sikona kuba sesitungile sina Libita* kamba sesitelele kuyo fita kwahalimu.” 12  Kono Akazi ali: “Hanina kukupa, mi hanina kulika Jehova.” 13  Cwale Isaya ali: “Hamuteeleze, mina ba ndu ya Davida. Kikuli hakusika likana hamulikile pilu-telele ya batu? Kana hape mubata kulika ni pilu-telele ya Mulimu?+ 14  Kabakaleo, Jehova yena kasibili uka mifa sisupo: Hamubone! Musizana* ukaitwala mi ukapepa mwana wamushimani,+ mi uka mubeya libizo la Emanuele.* + 15  Ka nako yakaziba kuhana bumaswe ni kuketa bunde, ukaca mbata ni linosi. 16  Kakuli pili mushimani yo asika ziba kale kuhana bumaswe ni kuketa bunde, naha ya malena bababeli beusaba hahulu ikayubekelelwa.+ 17  Jehova ukatahiseza wena ni sicaba sahao ni ba ndu ya ndataho nako yesika bonwa kale kuzwa lizazi lakauhana Efraimi ku Juda,+ kakuli ukatisa mulena wa Asiria.+ 18  “Ka lizazi leo, Jehova ukaliza muloli kubiza linzi ze kwa linukana za kwahule za Nuka ya Nile ya mwa Egepita ni kubiza limuka za mwa naha ya Asiria, 19  mi kaufelaa zona likataha ni kuto lula mwa misindi* yetungile, mwa miandala ya mwa macwe, fa mikakani kaufela, ni mwa libaka kaufela mokufumaneha mezi. 20  “Ka lizazi leo, Jehova ukabeula toho, bulizi bwa kwa mahutu, hamohocwalo ni milelu, ka kuitusisa kabemba kakakalimilwe kwa sibaka sa kwa Nuka,* yena mulena wa Asiria.+ 21  “Ka lizazi leo, muuna ukapilisa nkomwana ya sitole ya mwa mutapi ni lingu zepeli. 22  Mi kabakala kuli mabisi akaba amañata, ukaca mbata, kakuli mutu kaufela yakasiyala mwa naha ukaca mbata ni linosi. 23  “Ka lizazi leo, mwa sibaka kaufela mone kubanga ni likota za veine ze 1,000 zenelikana lishekele za silivera ze 1,000, kukamela feela mikakani ni bucwañi. 24  Baana bakaya kwateñi balwezi buta ni masho, kakuli mwa naha kaufela kukamela mikakani ni bucwañi. 25  Mi hamusana kusutelela kwa malundu kaufela anaatahulwanga ka muhuma, kakuli mukasaba mikakani ni bucwañi; likafetuha mafulelo a lipoho ni sibaka selika hatikela lingu.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “bapalelwa.”
Lelitalusa “Ki bo Masiyaleti Feela Babaka Kuta.”
Kamba “mukokolombwa wa mezi.”
Kamba mwendi, “luyo iswenya.”
Kamba “luyo punya lisuba mwa mamota ayona.” Linzwi ka linzwi, “luyo iaba fahali.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “Mwalyanjo.”
Lelitalusa “Mulimu Uinzi ni Luna.”
Kamba “milapo.”
Fo kikuli, Nuka ya Eufrati.