Isaya 66:1-24

  • Bulapeli bwa niti ni bwa buhata (1-6)

  • Sione ni bana bahae (7-17)

  • Sicaba sikubukanyizwe mwa Jerusalema kulapela (18-24)

66  Jehova sabulela ki se, uli: “Mahalimu ki lona lubona lwaka, mi lifasi ki sona sipula foahatela mahutu aka.+ Cwale ikai ndu yemukona kuniyahela,+Mi sikai sibaka saka sa mapumulelo?”+   “Lizoho laka liezize lika zeo kaufela,Mi kaufelaa zona libile teñi ka mukwa wo,” kubulela Jehova.+ “Cwale nikatalima mutu yo,Nikatalima mutu yaikokobeza, yalobehile pilu, yangangamiswa ki* linzwi laka.+   Yabulaya poho uswana ni yabulaya mutu.+ Yafa sitabelo sa ngu uswana ni yaloba mulala wa nja.+ Yafa mpo—sina yafa mali a kulube!+ Yafa nubu ya kupuzo ya insense yesweu+ uswana ni yafuyaula ka manzwi a mabibo.*+ Baiketezi linzila zabona,Mi batabela zenyenyisa.   Kabakaleo, nikaketa linzila za kubafa koto ka zona,+Mi nika batahiseza lika zebasaba. Kakuli hane nibizize, nekusina yanaalabile;Hane nibulezi, nekusina bane bateelelize.+ Bazwelapili kueza zemaswe mwa meeto aka,Mi baiketela kueza zesa nitabisi.”+   Hamuutwe linzwi la Jehova, mina babangangamiswa ki* linzwi lahae: “Banabahabo mina baba mitoile ni kumiketulula kabakala libizo laka, baize: ‘Haike Jehova akanyiswe!’+ Kono ukabonahala ni kumitahiseza tabo,Mi ki bona babaka swabiswa.”+   Kuutwahala mulumo wa siyongili ozwa mwa muleneñi, ili ozwa mwa tempele! Ki mulumo wa lila za Jehova zakutiseza bumaswe bwazona.   Musali asika tahelwa kale ki butuku bwa lupepo, apuluha.+ Butuku bwa lupepo busika taha kale ku yena, apepa mwana wamushimani.   Ki mañi yakile autwa taba yecwalo? Ki mañi yaboni lika zecwalo? Kana naha ikapepwa mwa lizazi lililiñwi? Kamba kana sicaba sikapepwa ka nako iliñwi? Kono Sione asatahelwa feela ki butuku bwa lupepo, apepa bana bahae.   “Kana nakona kutahisa mwana fa nako ya kupepwa kihona nimupaleliswa kupepiwa?” kubulela Jehova. “Kamba kana nakona kutahisa kuli mwana apepwe kihona nikwala mba ya musali?” kubulela Mulimu wahao. 10  Mutabe ni Jerusalema mi muwabelwe ni yena,+ mina kaufela baba mulata.+ Munyakalale ni yena, mina kaufela baba mulila, 11  Kakuli mukaanya ni kukula mabisi a kwa mazwele ahae aomba-omba,Mi mukanwa hahulu ni kuwabelwa kabakala kanya yahae yetuna. 12  Kakuli Jehova sabulela ki se, uli: “Hamubone, nimutahiseza kozo sina nuka,+Ni kanya ya macaba sina nuka yebayuzi.+ Ukaanya mi ukalwaliwa fa linoka,Mi ukacikiswa fa mañwele. 13  Sina me haomba-omba mwanaa hae,Nikazwelapili kumiomba-omba cwalo;+Mi mukaomba-ombiwa kabakala Jerusalema.+ 14  Mukabona taba yeo, mi lipilu zamina likawabelwa,Masapo amina akatiya sina bucwañi bobunca. Mi lizoho* la Jehova likazibahala kwa batanga bahae,Kono ukanyaza lila zahae.”+ 15  “Kakuli Jehova ukataha sina mulilo,+Mi likoloi zahae liswana sina liñungwa,+Kuli akutiseze batu bumaswe bwabona ka buhali bobutuna,Kuli abakalimele ka malimi a mulilo.+ 16  Kakuli Jehova ukaatula ka mulilo,Ukaatula batu kaufela ka mukwale wahae;Mi babaka bulaiwa ki Jehova bakaba babañata. 17  “Babaitukiseza ni kuikenisa kuli bakene mwa masimu*+ ka kulatelela yainzi fahali, babaca nama ya likulube+ ni lika zenyenyisa ni lipeba,+ kaufelaa bona bakayundiswa hamoho,” kubulela Jehova. 18  “Bakeñisa kuli naziba misebezi yabona ni mihupulo yabona, nitaha kuto kubukanya batu ba macaba ni lipuo kaufela, mi bakataha kuto bona kanya yaka.” 19  “Nikabeya sisupo mwahalaa bona, mi nikaluma babañwi ba batu bababalehela kwa macaba—kwa Tareshishi,+ kwa Pule, ni kwa Ludi,+ ku babakunupa ka buta, kwa Tubali ni kwa Javani,+ ni kwa lioli zekwahule—babasika utwa zeniezize kamba kubona kanya yaka; mi bakashaela kanya yaka mwahalaa macaba.+ 20  Bakazwisa banabahabo mina kaufela mwa macaba+ kamukana ni kubafa sina mpo ku Jehova, babatise fa lipizi, mwa likoloi, mwa likocikala zekwahezwi, fa limbongolo,* ni fa likamele zelubilo, kubatisa kwa lilundu laka lelikenile, yona Jerusalema,” kubulela Jehova, “sina sicaba sa Isilaele hasitisa nubu yasona ye mwa piza yekenile mwa ndu ya Jehova.” 21  “Hape nikaanga babañwi kuli babe baprisita, babañwi babe Malivi,” kubulela Jehova. 22  “Kakuli sina mahalimu amanca ni lifasi lelinca+ zenieza halika ina fapilaa ka,” kubulela Jehova, “ni bana* bamina ni libizo lamina likaina cwalo.”+ 23  “Mi kuzwa nako yeitasa kweli kuisa nako yeñwi yeitasa kweli, ni kuzwa sabata yeñwi kuisa sabata yeñwi,Batu kaufela bakataha kuto kubama fapilaa ka,”*+ kubulela Jehova. 24  “Mi bakazwa kuyo bona litupu za batu bane banikwenuhezi;Kakuli mabuku abona haana kushwa,Mi mulilo wabona hauna kutima,+Mi bakafetuha nto yenyenyisa kwa batu kaufela.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yaiyakatwa.”
Kamba mwendi, “yalumbeka mulimu wa siswaniso.”
Kamba “babaiyakatwa.”
Kamba “maata.”
Fo kikuli, masimu mone kulapelelwanga milimu ya maswaniso.
Fo kikuli, mambema. Linzwi la Siheberu litalusa folofolo yepepilwe ki mbongolo ni pizi.
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “kuto nilapela.”