Isaya 43:1-28

  • Jehova ukubukanya sinca batu bahae (1-7)

  • Milimu yazekiswa (8-13)

    • “Mu lipaki zaka” (10, 12)

  • Kulukululwa mwa Babilona (14-21)

  • “Haluzekisane” (22-28)

43  Cwale ki se sabulela Jehova,Yena Mubupi wahao, wena Jakobo, Yena yakubupile, wena Isilaele, uli+ “Usike wasaba, kakuli nikuliuluzi.+ Nikubizize ka libizo lahao. Uwaka.   Hauka fita mwa mezi, nikaba ni wena,+Mi hauka fita mwa linuka, halina kukukwahela.+ Hauka zamaya mwa mulilo, hauna kucisiwa,Hauna kubabulwa ki malimi a mulilo.   Kakuli ki na Jehova Mulimu wahao,Yakenile wa Isilaele, Mupilisi wahao. Nifile Egepita kuli abe tiululo yahao,Mi nifile Etopia ni Seba kuli uliululwe.   Kakuli ubile wa butokwa mwa meeto aka,+Neukutekiwa, mi nikulatile.+ Kabakaleo, nikafa batu kuli wena upilisweNi macaba, kuli bupilo* bwahao buliululwe.   Usike wasaba, kakuli niinzi ni wena.+ Nikatisa bana* bahao kubazwisa kwa upa,Nikukubukanye kukuzwisa kwa wiko.+   Nikabulelela mutulo kuli: ‘Bakutise!’+ Ni mboela kuli: ‘Usike waipulukela bona. Kutisa bana baka babashimani kuzwa kwa libaka za kwahule, ni bana baka babasizana kuzwa kwa mafelelezo a lifasi,+   Ili mutu kaufela yabizwa ka libizo laka+Ni yenibupezi kanya yaka,Yena yenibupile ni yeniezize.’+   Tisa batu babasa boni, niha banani meeto,Ni babasa utwi, niha banani mazebe.+   Macaba kaufela akopanele mwa sibaka silisiñwi,Mi batu bakubukane hamoho.+ Ki mañi mwahalaa bona yakona kubulela cwalo? Kamba kana bakona kulubulelela lika zapili?*+ Batahise lipaki zabona, babonise kuli babulela niti,Kamba bautwe mi babulele kuli: ‘Ki niti!’”+ 10  Jehova uli: “Mu lipaki zaka,+Mu mutangaaka yeniketile,+Kuli muzibe mi mube ni tumelo ku na*Mi muutwisise kuli ki Na yaswana.+ Hakuna Mulimu yanaabupilwe pili ku na,Mi mwamulaho waka, hakusika ba ni yomuñwi.+ 11  Na, ki na Jehova,+ mi hakuna mupilisi yomuñwi haisi na.”+ 12  “Ki Na yanaabulezi, yanaapilisize, ni yanaazibahalizeHane kusina mulimu usili mwahalaa mina.+ Ka mukwa ocwalo, mu lipaki zaka,” kubulela Jehova, “mi ki na Mulimu.+ 13  Hape, ki Na yaswana ka nako kaufela;+Mi hakuna yakona kuunga nto ifi kamba ifi mwa lizoho laka.+ Haniinga muhato, ki mañi yakona kunitibela?”+ 14  Jehova, yena Muliululi wamina,+ Yakenile wa Isilaele,+ sabulela ki se, uli: “Kabakala mina, nika balumela kwa Babilona kuyo tisa lipakiso kaufela za kwa minyako,+Mi Makaladeya, baba mwa lisepe zabona, bakalila kabakala manyando.+ 15  Ki na Jehova, Yakenile wahao,+ Mubupi wa Isilaele,+ Mulenaa hao.”+ 16  Ki se sabulela Jehova,Yena yaeza nzila mwa liwateNi likululu mwa mezi abifile,+ 17  Yena yazwisa koloi ya ndwa ni pizi,+Mpi hamohocwalo ni lindwalume, uli: “Bakalobala mi habana kuzuha.+ Bakatimiwa, sina mokutimelwa muhala otuka wa lambi.” 18  “Musike mwahupula lika zakale,Mi musike mwanahananga za kwamulaho. 19  Hamubone! Nieza nto yenca;+Mane seiezahala. Kikuli hamusika ilemuha? Nikaeza nzila mwa lihalaupa+Ni kueza mwateñi linuka.+ 20  Libatana za mwa naheñi lika nikuteka,Mawawa ni limpye,Kakuli niisa mezi mwa lihalaupa,Ni linuka mwateñi,+Kuli ninwise sicaba saka,+ seniketile, 21  Sona sicaba seniipupeziIlikuli bakone kuzibahaza milumbeko yaka.+ 22  Kono hausika lapela ku na, wena Jakobo,+Kakuli uninyikwile, wena Isilaele.+ 23  Hausika nitiseza lingu za linubu zahao za kucisa zefiwa mutumbiKamba kunilumbeka ka matabelo ahao. Hanisika kuhapeleza kunitiseza mpo,Mi hanisika kukatalisa ka kukulaela kuli unife insense yesweu.+ 24  Hausika nilekela lutaka lolununka hande ka masheleñi ahao,Mi hausika nikulisa ka mafula a matabelo ahao.+ Kono uniimelize ka libi zahaoMi unikatalisize ka bufosi bwahao.+ 25  Na, ki Na yafelisa bufosi bwahao*+ kabakala ka,+Mi hanina kuhupula libi zahao.+ 26  Haku nihupulise; haluzekisane;Bulela taba yahao kuli ubonise niti yahao. 27  Kuku wahao wapili naaezize sibi,Mi babuleli* bahao banikwenuhezi.+ 28  Kabakaleo, nikasilafaza manduna ba sibaka sesikenile,Mi nikatahisa kuli Jakobo asinyiweNi kuli Isilaele atapaulwe.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “moyo.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Mwendi ili kutalusa lika zapili ku zekataha kwapili.
Kamba “munisepe.”
Kamba “likezo zahao za bukwenuheli.”
Mwendi ili kutalusa baluti ba Mulao.