Isaya 41:1-29

  • Muhapi yazwa kwa mapazulelo a lizazi (1-7)

  • Isilaele uketiwa kuba Mutangaa Mulimu (8-20)

    • “Abrahama mulikanaaka” (8)

  • Milimu yemiñwi yalwaniswa (21-29)

41  “Mina lioli, hamu niteeleze munze mukuzize;*Macaba akutelwe ki maata aona. Hasutelele; mi cwale abulele.+ Halukopaneleñi kwa katulo.   Ki mañi yatisize mutu kuzwa kwa mapazulelo a lizazi,*+Yamubizelize kwa mahutu ahae* ka kuluka,Kuli afe macaba mwa mazoho ahaeNi kutahisa kuli atule malena?+ Ki mañi yabahasanya sina liluli fapilaa mukwale wahae,Sina mataka afefulwa ki moya fapilaa buta bwahae?   Wabandongwama, mi uzamaya asatibelwi ki sesiñwiMwa linzila mokusika fita kale mahutu ahae.   Ki mañi yaezize cwalo,Yabizize masika kuzwa kwa simuluho? Na, Jehova, ki na Wapili;+Mi ni ku ba mafelelezo, ni kaba yaswana.”+   Lioli liboni taba yeo mi lisabile. Libaka za kwa mafelelezo a lifasi zakala kungangama. Macaba asutelela mi ataha.   Yomuñwi ni yomuñwi utusa mulikanaa haeMi utaluseza mwanahabo yena, uli: “Utiye.”   Cwale sikwala wa misebezi ya mazoho utiisa mumbuti;+Yaotolola ka sando ya bambuti*Utiisa yanata lisipi fa noto. Ubulela ka za lisipi zengungahanyizwe ka loto, uli: “Kulukile.” Kihona atiisa siswaniso ka limapo kuli sisike sawa.   “Kono wena Isilaele u mutangaaka,+Wena Jakobo, yeniketile,+Mwanaa* Abrahama mulikanaaka,+   Wena, yeningile kuzwa kwa mafelelezo a lifasi,+Ni wena, yenibizize kuzwa kwa libaka zalona za kwahule hahulu. Neniize ku wena: ‘U mutangaaka;+Nikuketile; hanisika kuhana.+ 10  Usike wasaba, kakuli niinzi ni wena.+ Usike wabilaela, kakuli ki na Mulimu wahao.+ Nika kutiisa, ee, nika kutusa,+Nika kukumalela ka lizoho laka la bulyo la kuluka.’ 11  Bona! Batu kaufela baba kuhalifela bakaswabiswa ni kukokobezwa.+ Babalwana ni wena habana kuba sesiñwi mi bakayundiswa.+ 12  Ukabata batu babalwana ni wena, kono hauna kubafumana;Baba kulwanisa bakaba inge nto yesiyo, bakaba inge haki sesiñwi.+ 13  Kakuli na, Jehova Mulimu wahao, nisweli lizoho lahao la bulyo,Ki na yali ku wena: ‘Usike wasaba. Nika kutusa.’+ 14  Usike wasaba, wena Jakobo yali libuku,*+Mina batu ba Isilaele, nika mitusa,” kubulela Jehova, Muliululi wahao,+ yena Yakenile wa Isilaele. 15  “Bona! Nikuezize silei sa kupulisa,+Sona sipuliso sesinca sesinani meeno ashengile kafa ni kafa. Ukahatikela malundu ni kuatubakaMi ukatahisa kuli malundunyana abe sina muuku. 16  Uka aulusa,Mi akafefulwa ki moya;Liñungwa lika ahasanya. Ukanyakalala kabakala Jehova,+Mi ukaitumba ka Yakenile wa Isilaele.”+ 17  “Babatokwile ni babotana babata mezi, kono haayo. Lulimi lwabona luomile kabakala linyolwa.+ Na, Jehova, nika baalaba.+ Na, Mulimu wa Isilaele, hanina kubayubeka.+ 18  Nikabubisa linuka fa malundunyana asina limela+Ni kububisa maweluwelu mwa misindi.+ Nikafetula lihalaupa kuba sibaka sa mezi sa matakaNi naha mokusina mezi kuba maweluwelu a mezi.+ 19  Nikacala likota za sidare mwa lihalaupa,Nicale likota za akesha ni za miritele ni likota za paini.+ Nikacala likota za junipa mwa lihalaupa,Ni likota za ashi* ni za siprese,+ 20  Ilikuli batu kaufela babone ni kuzibaMi balemuhe ni kuutwisisaKuli lizoho la Jehova ki lona leliezize cwalo,Ni kuli Yakenile wa Isilaele ki yena yatahisize cwalo.”+ 21  Jehova uli: “Hamutahise taba yamina.” Mulena wa Jakobo uli: “Mutise mabaka amina. 22  Hamutise bupaki bwamina mi mulubulelele lika zekaezahala. Hamu lubulelele lika za kwamulaho,*Ilikuli lulinahanisise* ni kuziba molika bela. Kamba muluzibise lika zetaha.+ 23  Hamu lubulelele zekaezahala kwapili,Kuli luzibe kuli mu milimu.+ Mueze nto yeñwi, yende kamba yemaswe,Ilikuli lukomoke haluka ibona.+ 24  Hamubone! Mu nto yesiyo,Mi zemupetile halina tuso.+ Mutu kaufela yamiketa wanyenyisa.+ 25  Nibizize mutu yazwa kwa mutulo, mi ukataha,+Yena yazwa kwa mapazulelo a lizazi*+ yakabiza libizo laka. Ukahatikela babusi* inge lizupa,+Sina mubupi wa lipiza yahatikela lizupa lelikolobile hanyinyani. 26  Ki mañi yabulezi litaba ze, kuzwa kwa makalelo, kuli luzibe,Kamba kuzwa mwa linako za kwamulaho, ilikuli lubulele kuli: ‘Ubulezi niti’?+ Kaniti hakuna yanaazibisize taba ye! Hakuna yaizibahalize! Hakuna yautwile sesiñwi ku wena!”+ 27  Neli na wapili kubulelela Sione kuli: “Bona! Ki ze litaba zekaezahala!”+ Mi nikalumela Jerusalema mulwali wa litaba zende.+ 28  Kono nazwelapili kutalima, mi nekusina alimuñwi;Mwahalaa bona nekusina yanaafa likelezo. Mi nazwelapili kubakupa kuli baalabe. 29  Hamubone! Kaufelaa bona haki sesiñwi.* Misebezi yabona haitusi sesiñwi. Maswaniso abona a sipi* ki moya mi haana tuso.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “hamukuze fapilaa ka.”
Kamba “kwa upa.”
Fo kikuli, kumusebeleza.
Kamba “mwenge.”
Linzwi ka linzwi, “Peu.”
Fo kikuli, yasakoni kuitwanela, yainyandela.
Kota ya ashi ki kota yetuna yehula kuba yetelele kufita fa limita ze 15. Inani matali amatala hanyinyani ni tutai twa mubala wa mufuse.
Linzwi ka linzwi, “za pili.”
Kamba “luise kwateñi pilu.”
Kamba “kwa upa.”
Kamba “babakweli ba babusi.”
Kamba “ki nto yesiyo.”
Kamba “maswaniso abona a sipi yeshengunuzwi.”