Isaya 38:1-22

  • Kukula ni kufola kwa Ezekiasi (1-22)

    • Pina ya buitebuho (10-20)

38  Mwa mazazi ao, Ezekiasi akula hahulu kuli mane abata kushwa.+ Mupolofita Isaya+ mwanaa Amozi ataha ku yena mi ali: “Jehova sabulela ki se, uli: ‘Laelela ba ndu yahao, kakuli ukashwa; hauna kufola.’”+  Ezekiasi kihaa fetuhela kwa limota mi akala kulapela ku Jehova, ali:  “Nakukupa, wena Jehova, hupula+ monizamaezi fapilaa hao ka busepahali ni ka pilu yaka kaufela,+ mi niezize zende mwa meeto ahao.” Ezekiasi kihaa kala kulila hahulu.  Cwale linzwi la Jehova lataha ku Isaya, lali:  “Kuta uyo bulelela Ezekiasi+ kuli: ‘Jehova Mulimu wa Davida kuku wahao sabulela ki se, uli: “Niutwile tapelo yahao.+ Niboni miyoko yahao.+ Bona, niekeza lilimo ze 15 kwa bupilo bwahao,*+  mi nika kulamulela hamoho ni muleneñi wo, mwa lizoho la mulena wa Asiria, mi nikalwanela muleneñi wo.+  Ki se sisupo sesizwa ku Jehova sesika kubonisa kuli Jehova ukaeza mwabulelezi+  Nikatahisa kuli muluti wa lizazi onze ufela fa mapahamelo* a Akabe ukutele mwamulaho ka mihato yelishumi.”’”+ Ka mukwa ocwalo, lizazi lakutela mwamulaho ka mihato yelishumi fa mapahamelo fone lishetumukile kale.  Ki ze litaba zanaañozi Mulena Ezekiasi wa Juda ka nako yakula ni kufola kwa butuku bwahae. 10  Neniize: “Bupilo bwaka hase bufitile fahaliNikakena mwa minyako ya Libita.* Nikayawiswa lilimo zaka zesiyezi.” 11  Nali: “Hanina kubona Jah, yena Jah,* mwa naha ya babapila.+ Hanisana kubona batu Hanika ba ni babayahile mwa sibaka mokusina bupilo. 12  Sibaka senipila ku sona siwisizwe ni kuzwiswa ku na+ Sina tende ya mulisana.Niputile bupilo bwaka sina muluki yalukela fa fulemu; Unipuma sina bwanda bobunamile.Kuzwa nako ya musihali kuisa nako ya busihu uzwelapili kunifenya.+ 13  Niikuzeza kufitela kakusasana. Sina tau, uzwelapili kulobaka masapo aka kaufela;Kuzwa nako ya musihali kuisa nako ya busihu uzwelapili kunifenya.+ 14  Sina kambimbi kamba siconkobole, nizwelapili kushobota;+Nizwelapili kulila sina liiba.+ Meeto aka atalimela kwahalimu inze akatezi, mi nili+ ‘Wena Jehova, ni mwa manyando amatuna;Ube wena matiyelo aka!’*+ 15  Nikabulelañi? Ubulezi ni na mi uungile muhato. Nikazamaya ka buikokobezo* mwa lilimo zaka kaufelaKabakala manyando aka amatuna. 16  ‘Wena Jehova, mutu kaufela upila ka zona lika ze,*Mi ka zona moya waka wapila. Uka nifolisa ni kunipilisa.+ 17  Hamubone! Mwa sibaka sa kozo, nenili mwa maswabi amatuna;Kono bakeñisa kuli unilatile hahulu,Neu nisilelelize kwa mukoti wa sinyeho.+ Unepezi libi zaka kaufela kwamulaho wahao.*+ 18  Kakuli Libita* halikoni kukukanyisa,+Lifu halikoni kukulumbeka.+ Batu babashetumukela mwa mukoti habakoni kusepa busepahali bwahao.+ 19  Babapila, bona babapila, bakona kukulumbeka,Sina na, monikona kuezeza cwalo kacenu le. Ndate wakona kufa bana bahae zibo ka za busepahali bwahao.+ 20  Wena Jehova, unipilise,Mi lukaliza lipina zaka ku zelizwa za mihala+Mwa mazazi kaufela a bupilo bwaluna kwa ndu ya Jehova.’”+ 21  Cwale Isaya ali: “Mutise liñende la lifeiga zeomile ni kulibeya fa sitombo, kuli afole.”+ 22  Ezekiasi naabuzize kuli: “Ki sifi sisupo sesika bonisa kuli nikakambamela kwa ndu ya Jehova?”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mazazi ahao.”
Mwendi mapahamelo a, naaitusiswa kwa kubala nako, inge cwalo fa sisupo sesibonisa nako.
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
“Jah” ki kupumela libizo la Jehova.
Linzwi ka linzwi, “Ube swalele yaka.”
Kamba “ninze nikuzize.”
Fo kikuli, manzwi a Mulimu ni likezo zahae.
Kamba “neuzwisize libi zaka kaufela fapilaa hao.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.