Isaya 37:1-38

  • Ezekiasi ukupa tuso ya Mulimu ka Isaya (1-7)

  • Senakeribi ubemba Jerusalema (8-13)

  • Tapelo ya Ezekiasi (14-20)

  • Isaya ufitisa kalabo ya Mulimu (21-35)

  • Lingeloi libulaya Maasiria ba 185,000 (36-38)

37  Mulena Ezekiasi asautwa feela manzwi ao, apazula liapalo zahae fahali mi aapala lisila la saka ni kuyo kena mwa ndu ya Jehova.+  Mi aluma Eliakimi, yena sikombwa sa ndu ya mulena, ni Shebina muñoli wa litaba, ni baana-bahulu ba baprisita, ku mupolofita Isaya+ mwanaa Amozi, inze baapezi masila a saka.  Bayo mubulelela kuli: “Ezekiasi sabulela ki se, uli: ‘Le ki lizazi la manyando, la kunyazwa,* ni la kushwaulwa; kakuli bana batuha bapepiwa,* kono musali haana maata a kupuluha.+  Mwendi Jehova Mulimu wahao ukautwa manzwi kaufela a Rabishake, yalumilwe ki mulena wa Asiria, yena muñaa hae, kuli ato shwaula Mulimu yapila,+ mi Mulimu uka mufa koto kabakala manzwi autwile Jehova Mulimu wahao. Cwale ulapelele+ babasiyezi mwa naha ye.’”+  Batanga ba Mulena Ezekiasi baya cwalo ku Isaya,+  mi Isaya ali ku bona: “Muyo bulelela mulenaa mina, muli: ‘Jehova sabulela ki se, uli: “Usike wasabiswa+ ki manzwi euutwile, eli ninyefuzi ka ona likombwa za mulena wa Asiria.+  Cwale nikenya muhupulo mwa munahano wahae,* kuli autwe piho yeñwi ni kukutela kwa naha yahae;+ mi nika mubulaiseza mwa naha yahae ka mukwale.”’”+  Rabishake hautwile kuli mulena wa Asiria uzwile mwa Lakishi, akutela ku yena mi ayo mufumana kuli ulwanisa muleneñi wa Libina.+  Cwale mulena autwa hane kubulelwa za Mulena Tiraka wa Etopia, kuli: “Utile kuto kulwanisa.” Hautwile cwalo, aluma linumwana hape ku Ezekiasi,+ ali: 10  “Muyo bulelela Mulena Ezekiasi wa Juda, muli: ‘Usike watuhelela Mulimu wahao yeusepile kukupuma ka kubulela kuli: “Jerusalema hana kufiwa mwa lizoho la mulena wa Asiria.”+ 11  Bona! Uutwile sebaezize malena ba Asiria kwa linaha kaufela ka kulisinya.+ Cwale wena uli ki wena feela yakalamulelwa? 12  Kana milimu ya macaba yenesinyizwe ki bo kuku neilamulezi macaba ayona?+ Akai macaba a Gozani, Harani,+ Rezefi, ni batu ba Edeni bane bapila mwa Tele-asari? 13  Ukai mulena wa Hamati, mulena wa Aripadi, ni malena ba mileneñi ya Sefaravaimi,+ Hena, ni Iva?’” 14  Ezekiasi aanga mañolo ao mwa mazoho a linumwana ni kuabala. Hasamulaho, Ezekiasi akambamela kwa ndu ya Jehova mi ayo ayala* fapilaa Jehova.+ 15  Mi Ezekiasi akala kulapela ku Jehova,+ ali: 16  “Wena Jehova wa limpi,+ Mulimu wa Isilaele, yainzi fa lubona fahalimwaa* likerubimi, ki wena feela Mulimu wa niti wa mibuso kaufela ya lifasi. Ki wena yaezize mahalimu ni lifasi. 17  Wena Jehova, sikeka zebe yahao, mi uutwe!+ Wena Jehova, apula meeto ahao, mi ubone!+ Utwa manzwi kaufela alumile Senakeribi a kushwaula Mulimu yapila.+ 18  Wena Jehova, ki niti, malena ba Asiria bashandauzi linaha kaufela,+ hamoho ni naha yabona. 19  Mi banepezi milimu yazona mwa mulilo,+ kakuli nesi milimu, kono neli musebezi wa mazoho a batu,+ ili likota ni macwe. Ki lona libaka hane bakonile kuisinya. 20  Kono cwale, wena Jehova Mulimu waluna, haku lulamulele mwa lizoho lahae, kuli mibuso kaufela ya lifasi izibe kuli wena Jehova, ki wena feela Mulimu anosi.”+ 21  Cwale Isaya mwanaa Amozi alumela Ezekiasi liñusa le, ali: “Jehova Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, uli: ‘Bakeñisa kuli ulapezi ku na ka za Mulena Senakeribi wa Asiria,+ 22  ki a manzwi abulezi Jehova ka zahae: “Mwalyanjo, mwanaa Sione wamusizana, wakushwaula, wakusheununa. Mwanaa Jerusalema wamusizana ukunyungela toho yahae. 23  Ki mañi yeushwauzi+ ni kunyefula? Ki mañi yeutumuselize linzwi lahao kumulwanisa+Ni yeuinulezi meeto ahao ka kuitundumuna? Uezize cwalo ku Yakenile wa Isilaele!+ 24  Ushwauzi Jehova ka batanga bahao,+ uli:‘Ka likoloi zaka za ndwa zeñata,Nikakambamela fahalimwaa malundu,+Mwa libaka za kwahule hahulu za Lebanoni. Nikalema likota za sidare zetelele za kwateñi, ni likota za junipa zende hahulu za kwateñi. Nikakena mwa libaka za mapumulelo zepahami hahulu za kwateñi, kwa mishitu yetibani hahulu. 25  Nikayepa masima ni kunwa mezi a kusili;Nikaomisa linukana* za Egepita ka lingandi za mahutu aka.’ 26  Kana hausika utwa nji? Taba ye, ilelilwe* kuzwa kale-kale ko. Niilukisize* kuzwa mwa mazazi a kwamulaho.+ Cwale nikatahisa kuli iezahale.+ Ukafetula mileneñi yesilelelizwe kuba mabunda a matota.+ 27  Batu ba mwateñi habana kuba ni maata;Bakasaba maswe ni kuswabiswa. Bakaswana inge limela za mwa naheñi ni bucwañi bobutala,Sina bucwañi bwa fa lituwa za mandu bobubabuzwi ki moya ocisa ozwa kwa upa. 28  Kono niziba zahao kaufela, hauina, hauzwa, haukena,+Ni hau ninyemela,+ 29  Kakuli bunyemi bwahao ku na,+ ni muhuwo wahao, lifitile mwa mazebe aka.+ Kabakaleo nikabeya kashuto kaka, mwa ngo yahao ni tumo yaka+ mwahalaa milomo yahao,Mi nika kukutisa ka nzila yene utile kayona.” 30  “‘Mi se ki sona sesikaba sisupo ku wena:* Unomwaha mukaca lico za makoko;* mi mwa silimo sabubeli mukaca bubeke bobuka mela bwa makoko ao; kono mwa silimo sa bulaalu mukacala peu ni kukutula, mi mukacala masimu a veine ni kuca miselo yaona.+ 31  Ba ndu ya Juda bababandukile, bona babasiyezi,+ bakatungisa mibisi kwatasi ni kubeya miselo kwahalimu. 32  Kakuli mwa Jerusalema kukazwa bo masiyaleti mi kwa Lilundu la Sione+ kukazwa babapunyuhile. Kutukufalelwa kwa Jehova wa limpi kukaeza cwalo.+ 33  “‘Ka mukwa ocwalo, ki se sabulela Jehova ka za mulena wa Asiria+ “Hana kukena mwa muleneñi wo+Kamba kukunupa lisho mwateñi,Kamba kuusutelela ka tebe,Kamba kuubela mulunda wa kuulwanisa.”’+ 34  ‘Ukakuta ka nzila yanaatile ka yona;Haana kukena mwa muleneñi wo,’ kubulela Jehova. 35  ‘Nikalwanela muleneñi wo+ ni kuulamulela kabakala libizo laka,+Ni kabakala mutangaaka Davida.’”+ 36  Mi lingeloi la Jehova lazwa ni kuyo bulaya baana ba 185,000 mwa mafulo a Maasiria. Batu habapakela kakusasana, babona litupu kaufela za batu babashwile.+ 37  Mulena Senakeribi wa Asiria kihaa funduka ni kukutela kwa Ninive+ mi ayo ina kwateñi.+ 38  Mi hanaakubami mwa ndu* ya Nisiroki mulimu wahae, bana bahae kasibili, bo Adrameleki ni Sharezeri, bamubulaya ka mukwale,+ mi basabela kwa naha ya Ararati.+ Mi Ezara-doni,+ mwanaa hae, amuyola fa bulena.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kulwahiwa.”
Linzwi ka linzwi, “bana basutelezi kwa munyako wa mba.”
Linzwi ka linzwi, “nikenya moya ku yena.”
Linzwi ka linzwi, “ayo liyala.”
Kamba mwendi, “mwahalaa.”
Kamba “maabwa a Nile.”
Linzwi ka linzwi, “iezizwe.”
Kamba “Niibupile.”
Fo kikuli, Ezekiasi.
Kamba “sesikamela kwa bubeke bobuwezi fafasi.”
Kamba “tempele.”