Isaya 36:1-22

  • Senakeribi ulwanisa Juda (1-3)

  • Rabishake unyefula Jehova (4-22)

36  Ka silimo sabu 14 sa puso ya Mulena Ezekiasi, Senakeribi mulena wa Asiria+ ato lwanisa mileneñi yesilelelizwe kaufela ya Juda mi aihapa.+  Cwale mulena wa Asiria aluma Rabishake*+ hamoho ni mpi yetuna kuzwa kwa Lakishi+ kuya ku Mulena Ezekiasi yanaali mwa Jerusalema. Bato yema kwatuko ni liabwa la kasa ka kwahalimu,+ kaka mwa nzila yeya kwa simu ya mutapisi wa liapalo.+  Cwale Eliakimi+ mwanaa Hilikia, yena sikombwa sa ndu ya mulena, Shebina+ muñoli, ni Joa mwanaa Asafi muñoli wa litaba, bazwela ku yena.  Cwale Rabishake ali ku bona: “Mubulelele Ezekiasi kuli: ‘Mulena yomutuna, yena mulena wa Asiria, sabulela ki se, uli: “Ki nto mañi yekufa sepo yecwalo?+  Ubulela kuli: ‘Ninani nzila ya kulwana ka yona ni maata a kueza cwalo,’ kono ao ki manzwi feela. Ki mañi yeusepile, hau nifetuhezi?+  Bona! Usepile kutusiwa ki lutaka lolufunyukile lo, yena Egepita, lolueza kuli mutu hakatiyela ku lona, lwamutaba mwa lizoho ni kulipunya. Ki mona mwainezi Faro mulena wa Egepita ku baba musepile kaufela.+  Mi haiba munibulelela kuli: ‘Luna lusepile Jehova Mulimu waluna,’ kana haki yena muñaa libaka zelumbile ni lialetare zazwisize Ezekiasi,+ inzaa bulelela Juda ni Jerusalema kuli: ‘Muswanela kukubama fapilaa aletare ye’?”’+  Cwale hakueze tumelelano ni muñaaka mulena wa Asiria+ Nika kufa lipizi ze 2,000, lubone nji wakona kufumana batu babaka lipahama ba palo yekuma fo.  Kono cwale ukakona cwañi kulelekisa nihaiba mubusisi alimuñwi yali yomunyinyani kwa batanga ba mulenaaka, hailifo usepile Egepita kuli akufe likoloi ni bapahami ba lipizi? 10  Kana nitile kuto lwanisa sibaka se kuli nisisinye, nisika lumelezwa ki Jehova? Ki Jehova kasibili yanaa nibulelezi kuli: ‘Kambama uyo lwanisa naha ye, mi uisinye.’” 11  Eliakimi, ni Shebina,+ ni Joa, habautwa cwalo, bali ku Rabishake+ “Hakubulele ni batanga bahao ka puo ya Siarami,*+ kakuli lwautwa Siarami; usike wabulela ni luna ka puo ya Majuda, batu babainzi fa lukwakwa inze baikutwela.”+ 12  Kono Rabishake ali: “Kana muñaaka unilumile feela ku mulenaa mina ni ku mina kuto mibulelela manzwi a? Kana hasika niluma kuli nito bulelela ni baana babainzi fa lukwakwa, bona babaka ca ñanda yabona ni kunwa mushamo wabona sina momuka ezeza ni mina?” 13  Rabishake kihaa yema mi ahuweleza ka linzwi lelituna mwa puo ya Majuda,+ ali: “Hamuutwe manzwi a mulena yomutuna, yena mulena wa Asiria.+ 14  Mulena sabulela ki se, uli: ‘Musike mwapumiwa ki Ezekiasi, kakuli hakoni kumilamulela.+ 15  Mi musike mwalumeleza Ezekiasi kumikolwisa kuli musepe Jehova+ ka kumibulelela kuli: “Kaniti Jehova uka lulamulela, mi muleneñi wo hauna kufiwa mwa mazoho a mulena wa Asiria.” 16  Musike mwateeleza Ezekiasi; kakuli mulena wa Asiria sabulela ki se, uli: “Mueze tumelelano ya kozo ni na mi mukoze,* mi yomuñwi ni yomuñwi wa ku mina ukaca miselo yahae ya veine ni ya kota yahae ya feiga, mi ukanwa mezi a mwa siliba sahae, 17  kufitela ni taha ni kuto miisa kwa naha yeswana sina naha yamina,+ ili naha ya bubeke ni ya waine yenca, naha ya sinkwa ni ya masimu a veine. 18  Musike mwapumiwa ki Ezekiasi, ka kumibulelela kuli: ‘Jehova uka lulamulela.’ Kana kwa milimu ya macaba kunani mulimu okonile kulamulela naha yaona mwa lizoho la mulena wa Asiria?+ 19  Ikai milimu ya Hamati ni ya Aripadi?+ Ikai milimu ya Sefaravaimi?+ Mi kana ikonile kulamulela Samaria mwa lizoho laka?+ 20  Ki ifi kwa milimu kaufela ya linaha ze, yekonile kulamulela naha yayona mwa lizoho laka, kuli cwale Jehova akone kulamulela Jerusalema mwa lizoho laka?”’”+ 21  Kono bakuza feela mi nebasika mualaba nihaiba linzwi lililiñwi, kakuli mulena naabalaezi kuli: “Musike mwamualaba.”+ 22  Kono Eliakimi mwanaa Hilikia, yena sikombwa sa ndu ya mulena, ni Shebina+ muñoli, ni Joa mwanaa Asafi muñoli wa litaba, baya ku Ezekiasi inze bapazuzi liapalo zabona fahali mi bamubulelela manzwi a Rabishake.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “yomuhulu wa balwali ba likomoki.”
Kamba “ya Sisiria.”
Linzwi ka linzwi, “Lufuyaulane mi muzwele kwande ku na.”