Isaya 29:1-24

  • Bumai ki bwa Ariele! (1-16)

    • Sebelezo yesazwi kwa pilu inyazizwe (13)

  • Bo susu bakautwa; mi libofu likabona (17-24)

29  “Bumai ki bwa Ariele,* yena Ariele muleneñi mwanaatibelezi Davida!+ Muzwelepili kueza mikiti yaminaYa silimo ni silimo.+   Kono nikatahiseza Ariele ziyezi,+Mi batu bakaswaba ni kulila,+Mi ku na, ukaba sina liiso la aletare ya Mulimu.+   Nikatoma mafulo mwa maneku ahao kaufela kukulwanisa,Mi nika kuambeka ka lukwakwa lwa mishengelaMi nikaubela liuba kukulwanisa.+   Ukakokobezwa;Ukabulela uli fafasi,Mi zeuka bulela halina kuutwahala hande kabakala liluli. Linzwi lahao likazwelela fafasi+Sina linzwi la mulauli,Mi manzwi ahao akashobota kuzwelela mwa liluli.   Nyangela ya lila* zahao ikaswana sina bupi bobunekile,+Nyangela ya bahateleli iswane sina muuku ofefulwa.+ Mi taba yeo ikaezahala ka nako iliñwi, ka sipundumukela.+   Jehova wa limpi uka kusilelezaKa mushika ni zikinyeho ni lilata lelituna,Ka liñungwa ni moya omaata ni malimi a mulilo obuhali.”+   Mi ba macaba kaufela aalwanisa Ariele+—Ona macaba kaufela amulwanisa,Litawala zaambekilwe ka zona,Ni baba mutahiseza ziyezi—Bakaswana sina tolo, yona pono ya busihu.   Kukaswana feela inge mutu yalapile yalola kuli waca,Kono hazuha, usalapile,Ni sina mutu yashwile linyolwa yalola kuli wanwa mezi,Kono hazuha, ukatezi mi usashwile linyolwa. Ki mona mokukabela ni kwa nyangela ya macaba kaufelaAlwanisa Lilundu la Sione.+   Hamumbwetuke mi mukomoke;+Muikwahele fa meeto kuli musike mwabona.+ Bakozwi, kono isiñi kabakala waine;Batantalika, kono isiñi kabakala bucwala. 10  Kakuli Jehova umisululezi moya wa buloko bobutuna;+Ukwahezi meeto amina, bona bapolofita,+Mi uapesize litoho zamina, bona baboni ba lipono.+ 11  Ku mina, pono ni pono iswana sina manzwi a mwa buka+ yekwalilwe ka liswayo. Habaifa mutu yaziba kubala, bali: “Hakubale buka ye ka kutumusa,” yena ukali: “Hanikoni, kakuli ikwalilwe ka liswayo.” 12  Mi habafa buka yeo ku mutu yasazibi kubala, bali: “Hakubale buka ye,” yena ukali: “Hanizibi kubala.” 13  Jehova uli: “Batu ba, baniatumela ka mulomo wabonaMi banikuteka ka milomo yabona,+Kono lipilu zabona likwahule hahulu ni na;Mi banisaba kabakala milao ya batu yebalutilwe.+ 14  Kabakaleo, ki na hape yakaeza lika zekomokisa ka sicaba se,+Nikaeza zekomokisa hamulaho wa zekomokisa;Mi butali bwa batu babona bababutali bukafela,Mi kutwisiso ya batu babona babatalifile ikapatiwa.”+ 15  Bumai ki bwa babaikataza kupatela Jehova milelo yabona.+ Likezo zabona liezezwa mwa sibaka sesilififi,Mi bali: “Ki mañi yalubona? Ki mañi yaziba zelueza?”+ 16  Mukopamisa hahulu litaba!* Kana mubupi wa lipiza waswana ni lizupa nji?+ Kana sesiezizwe sakona kubulela ka za yasiezize kuli: “Haki yena yaniezize”?+ Mi kana sesibupilwe sakona kubulela ka za yasibupile kuli: “Haana kutwisiso”?+ 17  Kusiyezi feela nako yekuswani, mi Lebanoni ikafetuha simu ya likota zebeya miselo,+Mi simu ya likota yeo ikaangiwa kuli ki mushitu.+ 18  Ka lizazi leo, bo susu bakautwa manzwi a mwa buka,Mi meeto a libofu akabona mwa lififi lelituna.+ 19  Babaishuwa bakanyakalala hahulu kabakala Jehova,Mi babotana mwahalaa batu bakawabelwa kabakala Yakenile wa Isilaele.+ 20  Kakuli muhateleli haana kuba teñi,Yaitumbaeta ukayundiswa,Mi batu kaufela babatonela kuholofaza babañwi bakasinyiwa,+ 21  Bona bababulela manzwi a buhata kuli babañwi bafumanwe ni mulatu,Babateela mulwaneli* siteo mwa munyako wa muleneñi,+Ni babasa atuleli hande yalukile ka mabaka asautwahali.+ 22  Ka mukwa ocwalo, Jehova, yena yanaaliuluzi Abrahama,+ sabulelela ba ndu ya Jakobo, ki se, uli: “Jakobo haasana kuswabiswa,Mi pata yahae haisana kusetefala.*+ 23  Kakuli hakabona bana bahae,Beniezize ka mazoho aka, bali mwahalaa hae,+Bakakenisa libizo laka;Bakakenisa Yakenile wa Jakobo,Mi bakayema, basabe Mulimu wa Isilaele.+ 24  Babakeluhile mwa moya wabona bakaipumanela kutwisiso,Mi bababilaela bakaamuhela tuto.”

Litaluso ze kwatasi

Mwendi ili kutalusa “Liiso la Aletare ya Mulimu,” mi kubonahala kuli kutaluswa Jerusalema.
Linzwi ka linzwi, “bazwahule.”
Kamba “Mukeluhile hahulu!”
Linzwi ka linzwi, “yafa nyazo.”
Fo kikuli, isetefala kabakala kuswaba.