Isaya 28:1-29

  • Bumai ki bwa macakolwa ba Efraimi! (1-6)

  • Baprisita ni bapolofita ba Juda batantalika (7-13)

  • “Tumelelano ni Lifu” (14-22)

    • Licwe labutokwa la mwa kona leli mwa Sione (16)

    • Musebezi wa Jehova omakaza (21)

  • Kalimelo ya Jehova yebutali yaswanisezwa (23-29)

28  Bumai ki bwa kuwani ya bulena* yebaiponahalisa ka yona* macakolwa ba Efraimi+Ni palisa yeseletuka ya bunde bwayona bobubenya,Yeinzi fa toho ya musindi onunile wa babakomilwe ki waine!   Hamubone! Jehova unani mutu yatiile, yamaata. Sina pula ya macwe yepalakata, ni liñungwa lelisinya,Sina mezi amaata abayula a pula ya mishika,Uka inepela fa lifasi ka maata.   Likuwani za bulena zebaiponahalisa ka zona* macakolwa ba EfraimiLikahatikelwa ka mahutu.+   Mi palisa yeseletuka ya bunde bwayona bobubenya,Yeinzi fa toho ya musindi onunile,Ikaswana sina feiga yeitahanela kubuzwa nako ya litabula isika fita kale. Mutu haibona, waimiza asaiswala feela mwa lizoho lahae.  Ka lizazi leo, Jehova wa limpi ukaba kuwani ya bulena yebenya ni singalangala sesinde ku babasiyezi ba sicaba sahae.+  Mi ukaba moya wa katulo yelukile ku yaatula, ni simbule sa maata ku babalelekisa lila kwa munyako.+   Mi ba, ni bona bakeluswa ki waine;Bucwala bwabona bwa batantalikisa. Muprisita ni mupolofita bakeluswa ki bucwala;Waine yabalyanganisa,Mi batantalikiswa ki bucwala bwabona;Pono yabona yabakelusa,Mi basitatala habaatula.+   Kakuli litafule zabona litezi mataza a masila—Hakuna sibaka foasiyo.   Ki mañi yakafiwa zibo ki mutu,Mi ki mañi yakatalusezwa taba ki mutu? Kikuli ki babasazo kwisiwa,Babasazo zwisiwa kwa mazwele? 10  Kakuli ki “taelo hamulaho wa taelo, taelo hamulaho wa taelo,Muhala ka muhala, muhala ka muhala,*+Hanyinyani fa, hanyinyani fale.” 11  Kabakaleo, ukabulela kwa sicaba se, ka kuitusisa batu babanani sikukuma,* bababulela puo isili.+ 12  Akile ababulelela, ali: “Se ki sona sibaka sa mapumulelo. Yakatezi apumule; se ki sona sibaka sa kukatuluhela ku sona,” kono bahana kuutwa.+ 13  Kabakaleo, linzwi la Jehova likataha ku bona, lili: “Taelo hamulaho wa taelo, taelo hamulaho wa taelo,Muhala ka muhala, muhala ka muhala,*+Hanyinyani fa, hanyinyani fale,” Ilikuli habaka zamaya,Basitatale mi bawe ngombemongo,Balobehe, baswasiwe, mi baswaliwe.+ 14  Cwale hamuutwe linzwi la Jehova, mina babaitumbaeta,Mina babusi ba sicaba se, mwa Jerusalema, 15  Kakuli mina batu muli: “Luezize tumelelano ni Lifu,+Mi luezize tumelelano* ni Libita.* Muunda obayula hauka taha ka maata,Hauna kufita ku luna,Kakuli luezize lishano kuba masabelo alunaMi luipatile mwa buhata.”+ 16  Kabakaleo, Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yena Jehova, sabulela ki se, uli: “Hamubone, nitoma licwe lelilikilwe kuli libe mutomo mwa Sione,+Lona licwe labutokwa la mwa kona,+ la mutomo otiile.+ Hakuna mutu yabonisa tumelo yakaikalelwa.+ 17  Mi nikatahisa kuli katulo yelukile ibe muhala wa kumishalisa+Ni kuli kuluka kube sisebeliso sa kumishalisa.*+ Pula ya macwe ikakukisa masabelo a buhata,Mi mezi akatibisa maipato. 18  Tumelelano yene muezize ni Lifu ikafeliswa,Mi tumelelano yene muezize ni Libita* haina kutiya.+ Muunda obayula ka maata hauka taha,Mukatubiwa ki ona. 19  Fouka tahelanga kaufela,Uka mikukisa;+Kakuli ukatahanga zazi ni zazi kakusasana,Ka nako ya musihali ni ya busihu. Ki sabo feela yetuna yekatahisa kuli bautwisise zene bautwile.”* 20  Kakuli mumbeta ki omukuswani hahulu kuli mutu akone kunama fateñi,Mi lisila ki lelinyinyani hahulu kuli mutu akone kuikapesa lona. 21  Kakuli Jehova ukayema sina mwanaaezelize kwa Lilundu la Perazimi;Ukaanga muhato sina mwanaaezelize mwa musindi ofakaufi* ni Gibioni,+Kuli aeze kezo yahae—yona kezo yahae yekomokisa—Ni kuli aeze musebezi wahae—ona musebezi wahae omakaza.+ 22  Cwale musike mwasheununa,+Ilikuli mawenge amina asike atamiwa hahulu,Kakuli niutwile sabulezi Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yena Jehova wa limpi,Kuli kunani sinyeho yelelezwi naha kaufela.*+ 23  Hamusikeke zebe mi muutwe linzwi laka;Muteeleze mi muutwe zenibulela. 24  Kana mulimi uzwelangapili kukekela lizazi kaufela pili asika cala kale peu? Kana uzwelangapili kupuputa ni kupundungela simu yahae?+ 25  Hasabaakanyize hande mubu,Kana cwale hakalangi kuhasa kumini yensu ni kucala kumini,Mi kana hacalangi buloto, mauza, ni mabele mwa libaka zazonaNi kucala mufuta omuñwi wa buloto+ mwa matuko? 26  Kono Mulimu umuluta* nzila yelukile;Mulimu wahae wamulaela.+ 27  Kakuli kumini yensu haipulwangi ka silei sa kupulisa,+Mi liwili la koloi halifitiswangi fa kumini. Kono kumini yensu inatiwanga ka tupa,Mi kumini inatiwanga ka mulamu. 28  Kana mutu wapulanga bubeke kueza sinkwa? Batili, habupulangi ka kuswalelela;+Mi hafitisa liwili la koloi yahae yehowiwa ki lipizi zahae fahalimwaa bona,Haabutubangi.+ 29  Zeo ni zona lizwa ku Jehova wa limpi,Ili yo mulelo wahae ki okomokisaMi misebezi yahae yapetile ki yemituna.*+

Litaluso ze kwatasi

Kubonahala kuli kuwani ye, italusa muleneñi omutuna, wa Samaria.
Kamba “yebaikuhumuseza.”
Kamba “zebaikuhumuseza.”
Kamba “Muhala wa kumishalisa fahalimwaa muhala wa kumishalisa, muhala wa kumishalisa fahalimwaa muhala wa kumishalisa.”
Linzwi ka linzwi, “ba milomo yekukuma.”
Kamba “Muhala wa kumishalisa fahalimwaa muhala wa kumishalisa, muhala wa kumishalisa fahalimwaa muhala wa kumishalisa.”
Kamba mwendi, “lutahisize pono hamoho.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “muhala oitusiswa kuli kubonwe molisikamezi limota ilikuli lisikululwe.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba mwendi, “Habaka utwisisa, bakaba ni sabo yetuna.”
Kamba “libala leli fakaufi.”
Kamba “lifasi kaufela.”
Kamba “umukalimela; umufa koto.”
Kamba “Mi butali bwahae ki bobutuna.”