Isaya 10:1-34

  • Lizoho la Mulimu lilwanisa Isilaele (1-4)

  • Asiria—mulamu wa buhali bwa Mulimu (5-11)

  • Koto yefiwa Asiria (12-19)

  • Bo masiyaleti ba Jakobo bakakuta (20-27)

  • Mulimu uka atula Asiria (28-34)

10  Bumai ki bwa babatoma milao yeutwisa butuku,+Babañola ka nako kaufela litaelo zehatelela batu,   Kuli basike baatula hande mizeko ya babotana,Kuli basike baatulela babainyandela mwahalaa batu baka ka kuya ka niti ya taba,+Ili kueza limbelwa inge tutu yehapilweNi kueza bana babasina bo ndataa bona* inge lika zehapilwe!+   Mukaezañi ka lizazi lemuka atulwa,*+Sinyeho haikataha kuzwa kwa sibaka sa kwahule?+ Mukamatela ku mañi kuli amituse,+Mi sifumu samina* muka sisiya kai?   Hakuna zekasiyala haisi kuhohoba mwahalaa mapantitiKamba kushwa mwahalaa bababulailwe. Kabakala zeo kaufela, buhali bwahae habusika kuyuka,Kono lizoho lahae lisaotolohile kuli libanate.+   “Hamubone! Muasiria+Ki mulamu onibonisa ka ona buhali bwaka+Mi nikaitusisa tupa ye mwa lizoho lahae kwa kuatula!   Nika muluma kuli ayo lwanisa sicaba sa bakwenuheli,+Ayo lwanisa batu baba nihalifisize hahulu;Nika mulaela kuli ahape tutu yeñataNi kubahatikela sina sileze mwa linzila.+   Kono haana kulata kueza cwaloMi pilu yahae haina kulela kueza cwalo;Kakuli mwa pilu yahae ulelile kusinya,Kuli ayundise macaba amañata, isiñi amanyinyani.   Kakuli uli:‘Kana manduna baka haki malena kaufelaa bona?+   Kana Kalino+ haiswani ni Karikemishi?+ Kana Hamati+ haiswani ni Aripadi?+ Kana Samaria+ haiswani ni Damaseka?+ 10  Lizoho laka lihapile mibuso ya milimu yesina tuso,Yeo maswaniso ayona a kupanga naali amañata kufita a mwa Jerusalema ni Samaria!+ 11  Kana hanina kueza ni Jerusalema ni milimu yahae ya maswaniso cwaloSina moniezelize Samaria ni milimu yahae yesina tuso?’+ 12  “Jehova hakafeza misebezi yahae kaufela fa Lilundu la Sione ni mwa Jerusalema, ukafa* mulena wa Asiria koto kabakala pilu yahae ya kashwau ni kabakala mutalimelo wahae wa buikuhumuso.+ 13  Kakuli uli:‘Nikaeza cwalo ka maata a lizoho lakaNi ka butali bwaka, kakuli ni yabutali. Nikazwisa milulwani ya macaba+Ni kuikungela bufumu bwayona,+Mi nikabusa babayahile ku yona sina yamaata.+ 14  Sina mutu yakenya lizoho mwa siyaleto,Lizoho laka likahapa tutu ya macaba;Mi sina yakubukanya mai ayubekilwe,Nikakubukanya lifasi kaufela! Hakuna yakanyanganyisa mafufa ahae abapuhile kamba kuatamisa mulomo wahae kamba kushobota.’” 15  Kikuli capu ikaipahamisa fahalimwaa yailemisa? Kana saha ikaipahamisa fahalimwaa yaisahisa? Kana mulamu+ wakona kuzungisa yaunanuzi? Kamba kana tupa yakona kunanula yasika eziwa fa kota? 16  Kabakaleo Mulena wa niti, yena Jehova wa limpi,Ukatahisa kuli batu bahae babanunile baote,+Mi mwatasaa kanya yahae, ukatumbula mulilo obuhali.+ 17  Yena yali Liseli la Isilaele+ ukafetuha mulilo,+Mi Yakenile wahae ukaba lulimi lwa mulilo;Mulilo wo ukatuka ni kucisa bucwañi bwahae ni mikakani yahae mwa lizazi lililiñwi. 18  Ukafelisa kanya ya mushitu wahae ni ya simu yahae ya likota zebeya miselo;Kukaswana inge mutu yakula yaotile.+ 19  Likota zekasiyala mwa mushitu wahaeLikaba zenyinyani hahulu kuli mane mushimani ukakona kuliñola. 20  Ka lizazi leo, babasiyezi ba IsilaeleNi babapunyuhile ku ba ndu ya JakoboHabasana kuitinga ku yanaa banatile;+Kono bakaitinga ku Jehova,Yena Yakenile wa Isilaele, ka kusepahala. 21  Ki bo masiyaleti feela, bona bo masiyaleti ba Jakobo,Babaka kutela ku Mulimu Yamaata.+ 22  Kakuli nihaike kuli sicaba sahao, wena IsilaeleSiswana sina mushabati wa liwate,Ki bo masiyaleti feela ku bona babaka kuta.+ Sekuatuzwi kuli sicaba sikayundiswa,+Mi sikaatulwa.*+ 23  Mi katulo yeo ya kubayundisa yalelile Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yena Jehova wa limpi,Ikaezwa mwa naha kaufela.+ 24  Kabakaleo, Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yena Jehova wa limpi, sabulela ki se, uli: “Mina batu baka, babapila mwa Sione, musike mwasaba kabakala Maasiria, bane bamishapanga ka tupa+ ni kuminata ka mulamu sina mone baezelize Maegepita.+ 25  Kakuli mwa nako yenyinyani feela, likatulo zaka likafela; buhali bwaka bukasikuluhela ku bona kubayundisa.+ 26  Jehova wa limpi uka bazungiseza pafa,+ sina mwanaatulezi Mamidiani bukaufi ni licwe la Orebu.+ Mi mulamu wahae ukaba fahalimwaa liwate, mi uka unanulela mwahalimu sina mwanaaezelize kwa Maegepita.+ 27  Ka lizazi leo, mushimbo wahae ukazwisiwa fa liheta lahao,+Ni coko yahae ikazwisiwa mwa mulala wahao,+Mi coko yeo ikalobakeha+ kabakala oli.” 28  Utile mwa Ayati;+Upazuzi mwa Migoroni;Usiile mutiyo wahae mwa Mikimashi.+ 29  Basilile fa mupao;Batandile busihu mwa Geba;+Rama wangangama, Gibea+ wa Saule ubalehile.+ 30  Wena mwanaa Galimi wamusizana, ulile mi ubokolole! Uteeleze, wena Laisha! Unani bumai, wena Anatota!+ 31  Madimena ubalehile. Babayahile mwa Gebimi baipatezi makundamo. 32  Ka lona lizazi le, ukatibelela mwa Nobu.+ Uzungisa ñindi yahae kwa lilundu la mwanaa Sione wamusizana,Lona lilundu la Jerusalema. 33  Hamubone! Mulena wa niti, yena Jehova wa limpi,Ukolela mitai ka nzila yesabisa;+Likota zetelele hahulu lisweli zalemiwa,Mi batu babapahami bakokobezwa. 34  Ulemaka macacani atibani a mwa mushitu ka sisebeliso sa sipi,*Mi Lebanoni ikawiswa ki yamaata.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lindiala.”
Kamba “lemuka fiwa koto.”
Kamba “kanya yamina.”
Linzwi ka linzwi, “nikafa.”
Kamba “sikafiwa koto.”
Kamba “capu.”