Ezekiele 9:1-11

  • Babulai ba 6 ni muuna wa lunaka lwa inki (1-11)

    • Katulo ikakalela kwa sibaka sesikenile (6)

9  Cwale ahuweleza mwa mazebe aka ka linzwi lelituna, ali: “Mubize babaka sinya muleneñi, yomuñwi ni yomuñwi aswale silwaniso sahae mwa lizoho, sakasinya ka sona!”  Nabona baana ba 6 babazwelela kwa munyako wa kwahalimu+ otalimezi kwa mutulo, yomuñwi ni yomuñwi asweli silwaniso sa kutubisa mwa lizoho lahae; mi mwahalaa bona nekunani muuna alimuñwi yanaapezi lisila la line, anani lunaka lwa inki lwa muñoli* mwa teka yahae, mi bakena, bayema kwatuko ni aletare ya kopa.+  Cwale kanya ya Mulimu wa Isilaele+ yazwa fone iinzi fahalimwaa likerubimi ni kuya kwa makenelo a munyako wa ndu,+ mi akala kubiza muuna yanaapezi lisila la line, yanani lunaka lwa inki lwa muñoli mwa teka.  Jehova ali ku yena: “Kena mwa muleneñi, ufite mwa Jerusalema, mi uswaye liswayo fa lipata za baana babatonga ni kulila+ kabakala lika kaufela zenyenyisa zeezwa mwa muleneñi.”+  Mi abulelela babañwi inze niikutwela, ali: “Mukene mwa muleneñi, mumulatelele, mi muyo bulaya batu. Meeto amina asike abashwela makeke, mi musike mwababonisa mukekecima.+  Mubulaye muuna yahulile, mutangana, mwalyanjo, mwanana yomunyinyani, ni basali, mubayundise kaufelaa bona.+ Kono musike mwasutelela ku mutu ufi kamba ufi yanani liswayo.+ Mukalele mwa sibaka saka sesikenile.”+ Kiha bakalela kwa baana-bahulu bane bali fapilaa ndu.+  Cwale ali ku bona: “Musilafaze ndu mi mutaze malapa ka litupu za bababulailwe.+ Hamuye!” Kiha baya, bayo bulaya batu mwa muleneñi.  Hane banze bababulaya cwalo, ki na feela ninosi yanaasiyezi, mi nawela fafasi ka pata mi nahuwa, nali: “Mawe, wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa! Kana ukayundisa bo masiyaleti ba Isilaele kaufela, haunze usululela buhali bwahao fahalimwaa Jerusalema?”+  Kihaa li ku na: “Bufosi bwa ba ndu ya Isilaele ni Juda ki bobutuna hahulu.+ Naha itezi mali asuluzwi,+ mi muleneñi utezi kusasepahala.+ Kakuli bali: ‘Jehova uzwile mwa naha, mi Jehova haaboni.’+ 10  Kono haili na, liito laka halina kubautwela butuku; mi hanina kubabonisa mukekecima. Nikatahisa kuli zezwa mwa nzila yabona libe fahalimwaa litoho zabona.”+ 11  Cwale nabona muuna yaapezi lisila la line, yanani lunaka lwa inki lwa muñoli mwa teka, haakutisa piho, ali: “Niezize kulikana ni mou nilaelezi kaufela.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “sibulukelo sa inki sa muñoli.”