Ezekiele 7:1-27

  • Mafelelezo atile (1-27)

    • Kozi yeipitezi (5)

    • Masheleñi alatakezwi mwa linzila (19)

    • Tempele ikasilafazwa (22)

7  Linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Haili wena, mwanaa mutu, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulelela naha ya Isilaele ki se, uli: ‘Mafelelezo! Mafelelezo atile fahalimwaa maneku amane a naha.  Cwale mafelelezo atile fahalimwaa hao, mi nika kubonisa buhali bwaka, mi nika kuatula ka kuya ka linzila zahao ni kukuzekisa kabakala likezo zahao kaufela zenyenyisa.  Liito laka halina kukushwela makeke; hanina kukubonisa mukekecima,+ kakuli nika kutahiseza zezwa mwa linzila zahao, mi ukakutula mupuzo wa likezo zahao zenyenyisa.+ Mi ukaziba kuli ki na Jehova.’+  “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Bona! Kunani ziyezi, kunani ziyezi yesika bonwa kale, yetaha.+  Mafelelezo ataha; mafelelezo akataha; aka kuzuhela. Bona! Ataha.  Nako yahao ifitile,* wena yayahile mwa naha. Nako yataha, lizazi lisutelezi.+ Fa malundu kunani mifilifili, isiñi mihuwo ya tabo.  “‘Hona fa, nika kusululela mabifi aka,+ nika kubonisa buhali bwaka ka kutala,+ mi nika kuatula ka kuya ka linzila zahao ni kukuzekisa kabakala likezo zahao kaufela zenyenyisa.  Liito laka halina kukushwela makeke; hanina kukubonisa mukekecima.+ Nika kutahiseza zezwa mwa linzila zahao, mi ukakutula mupuzo wa likezo zahao zenyenyisa. Mi ukaziba kuli, na Jehova, ki na yakunata.+ 10  “‘Bona, lizazi ki le! Bona, lataha!+ Nako yahao ifitile;* tupa itubuzi lipalisa mi buikuhumuso bumelile. 11  Mifilifili ifetuhile tupa ya bumaswe.+ Hakuna yakabanduka, ibe bona, bufumu bwabona, sicaba sabona, kamba libubo labona. 12  Nako ikataha, lizazi likafita. Muleki asike anyakalala, mi mulekisi asike alila, kakuli kunani mabifi atahezi sicaba sabona kaufela.*+ 13  Kakuli mulekisi haana kukutela ku zalekisize, bupilo bwahae niha bukabanda, kakuli pono itahela nyangela kaufela. Hakuna yakakuta, mi bakeñisa bufosi bwahae,* hakuna yakapilisa bupilo bwahae. 14  “‘Balizize tolombita,+ mi mutu kaufela uitukisize, kono hakuna yaya kwa ndwa, kakuli mabifi aka atahela nyangela kaufela.+ 15  Mukwale u kwande,+ mi butuku bobuyambukela ni lukupwe li mwahali. Mutu kaufela ya mwa naheñi ukabulaiwa ka mukwale, mi lukupwe ni butuku bobuyambukela likabulaya baba mwa muleneñi.+ 16  Bababanda ku bona, babaka kona kupunyuha, bakaya kwa malundu, mi sina maiba a mwa musindi, yomuñwi ni yomuñwi wabona ukalila kabakala bufosi bwahae.+ 17  Mazoho abona kaufela akalepelela kabakala kufokola, mi mañwele abona kaufela akalota mezi.*+ 18  Baapezi masila a saka,+ mi bakuña.* Kaufelaa bona bakaswabiswa, mi litoho kaufela likaba litenda.*+ 19  “‘Bakalatakela silivera yabona mwa linzila, mi gauda yabona ikafetuha nto yenyenyisa ku bona. Mi silivera yabona ni gauda yabona halina kukona kubapilisa mwa lizazi la buhali bwa Jehova.+ Habana kukula lico, mi habana kutaza limba zabona, kakuli lifetuhile* sisitataliso fokusimuluhile bufosi bwabona. 20  Nebaikuhumuseza bunde bwa likabisa zabona, mi baitusisa zona* kueza maswaniso abona anyenyisa, milimu yabona ya maswaniso yenyenyisa.+ Ki lona libaka hanika ieza nto yenyenyisa ku bona. 21  Nika lifa* mwa mazoho a bazwahule kuli balihape ni a babamaswe ba mwa lifasi kuli baliinge, mi baka lisilafaza. 22  “‘Nikazwisa pata yaka ku bona,+ mi bakasilafaza sibaka saka* sesipatilwe, mi masholi bakakena ku sona ni kusisilafaza.+ 23  “‘Kuezwe mawenge,*+ kakuli naha itezi likatulo za kusulula mali+ mi muleneñi utezi mifilifili.+ 24  Nikatisa macaba amaswe hahulu,+ mi akahapa mandu abona,+ mi nikafelisa buikuhumuso bwa babatiile, mi libaka zabona zekenile likasilafazwa.+ 25  Ziyezi yabona haika taha, bakabata kozo, kono habana kuifumana.+ 26  Kukataha kozi hamulaho wa kozi yeñwi, ni piho hamulaho wa piho yeñwi, mi batu bakabata pono ku mupolofita,+ kono mulao* wa muprisita ni likelezo za baana-bahulu halina kutusa sesiñwi.+ 27  Mulena ukalila,+ mi nduna ukafelelwa ki sepo,* mi mazoho a batu ba naha akangangamiswa ki sabo. Nika baeza ka kuya ka linzila zabona, mi nika baatula ka kuya ka mone baatulela. Mi bakaziba kuli ki na Jehova.’”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “Lingalangala lifitile.”
Kamba mwendi, “Lingalangala lifitile.”
Fo kikuli, babaleka tutu ni baba ilekisa habana kuseha, kakuli sinyeho ikatahela batu kaufela.
Kamba mwendi, “ka bufosi bwahae.”
Fo kikuli, bakaitutela kabakala sabo.
Fo kikuli, litoho zabona likabeulwa, ka nako yebaka lila.
Linzwi ka linzwi, “baapezi kukuña.”
Fo kikuli, silivera yabona ni gauda yabona.
Fo kikuli, lika zabona za gauda ni za silivera.
Fo kikuli, silivera yabona ni gauda yabona zeitusisizwe kwa kueza milimu ya maswaniso.
Kubonahala kuli kutaluswa muzuzu wa mwahali hahulu wa mwa sibaka sa Jehova sesikenile.
Fo kikuli, mawenge a buhapiwa.
Kamba “tuto.”
Kamba “ukatahelwa ki sinyeho.”