Ezekiele 48:1-35

  • Kupumiwa kwa naha (1-29)

  • Minyako ye 12 ya muleneñi (30-35)

    • Muleneñi obizwa “Jehova U Mwateñi” (35)

48  “A ki ona mabizo a masika, kukalela kwa mafelelezo a naha kwa neku la mutulo: Kalulo ya Dani+ ifita kwa nzila ya kwa Hetiloni mi iliba kwa Lebo-hamati*+ kuyo fita kwa Hazari-enani, mwa mululwani wa Damaseka kuliba kwa mutulo, kwatuko ni Hamati;+ mi izwa kwa upa kuyo fita kwa museto wa kwa wiko.  Kalulo ya Asere+ ikalela fa mululwani wa Dani, kuzwa kwa museto wa kwa upa kuyo fita kwa museto wa kwa wiko.  Kalulo ya Nafetali+ ikalela fa mululwani wa Asere, kuzwa kwa museto wa kwa upa kuyo fita kwa museto wa kwa wiko.  Kalulo ya Manase+ ikalela fa mululwani wa Nafetali, kuzwa kwa museto wa kwa upa kuyo fita kwa museto wa kwa wiko.  Kalulo ya Efraimi ikalela fa mululwani wa Manase,+ kuzwa kwa museto wa kwa upa kuyo fita kwa museto wa kwa wiko.  Kalulo ya Rubeni ikalela fa mululwani wa Efraimi,+ kuzwa kwa museto wa kwa upa kuyo fita kwa museto wa kwa wiko.  Kalulo ya Juda ikalela fa mululwani wa Rubeni,+ kuzwa kwa museto wa kwa upa kuyo fita kwa museto wa kwa wiko.  Kwa mululwani wa Juda, kuzwa kwa museto wa kwa upa kuyo fita kwa museto wa kwa wiko, sibaka sa nubu semuka siya sieze liñokolwa* ze 25,000 mwa bupala,+ mi mwa butelele silikane ni likalulo za masika amañwi kuzwa kwa museto wa kwa upa kuyo fita kwa museto wa kwa wiko. Sibaka sesikenile sikaba fahalaa yona.  “Sibaka sa nubu semuka fa Jehova sikaeza liñokolwa ze 25,000 mwa butelele ni ze 10,000 mwa bupala. 10  Ye ikaba nubu yekenile ya baprisita.+ Ikaeza liñokolwa ze 25,000 kwa neku la mutulo, ze 10,000 kwa wiko, ze 10,000 kwa upa, ni ze 25,000 kwa mboela. Sibaka sesikenile sa Jehova sikaba fahalaa yona. 11  Ikaba ya baprisita babakenisizwe babasimuluha kwa bana ba Zadoki,+ bona bane baezize sebelezo yabona ku na ili bane basika keluha, Maisilaele ni Malivi hane bakeluhile.+ 12  Bakafiwa kalulo ya nubu ya naha yebulukilwe sina nto yekenile hahulu, kwa mululwani wa Malivi. 13  “Kwatuko ni sibaka sa baprisita, Malivi bakafiwa kalulo yeeza liñokolwa ze 25,000 mwa butelele ni ze 10,000 mwa bupala. (Butuna bwayona kaufela bukaba 25,000 mwa butelele ni 10,000 mwa bupala.) 14  Basike balekisa, kucincanisa, kamba kushimbulula ifi kamba ifi ya kalulo yende hahulu ye ya naha, kakuli ki nto yekenile ku Jehova. 15  “Sibaka sesisiyezi sesieza liñokolwa ze 5,000 mwa bupala kwa museto oeza liñokolwa ze 25,000 sikaitusiswa ki batu ba mwa muleneñi,+ kuli ibe sibaka sa mandu ni mafulisezo. Muleneñi ukaba fahalaa sona.+ 16  Ze ki zona litikanyo za muleneñi: Museto wa kwa mutulo ueza liñokolwa ze 4,500, museto wa kwa mboela ueza liñokolwa ze 4,500, museto wa kwa upa ueza liñokolwa ze 4,500, mi museto wa kwa wiko ueza liñokolwa ze 4,500. 17  Mafulisezo a muleneñi akaeza liñokolwa ze 250 kwa neku la mutulo, ze 250 kwa mboela, ze 250 kwa upa, ni ze 250 kwa wiko. 18  “Butelele bwa kalulo yesiyezi bukalikana ni sibaka sa nubu yekenile,+ ili liñokolwa ze 10,000 kwa upa ni ze 10,000 kwa wiko. Ikalikana ni sibaka sa nubu yekenile, mi lico zebeiwa mwateñi likaba za babasebeza mwa muleneñi. 19  Babasebeza mwa muleneñi babazwa mwa masika kaufela a Isilaele ki bona babaka ilima.+ 20  “Sibaka kaufela sa nubu sieza liñokolwa ze 25,000 mwa maneku asona kaufela amane. Musibuluke sina nubu yekenile hamoho ni saanda sa muleneñi. 21  “Sibaka sesika siyala kwa maneku amabeli a nubu yekenile ni a saanda sa muleneñi sikaba sa nduna.+ Sikaba kwatuko ni miseto yeeza liñokolwa ze 25,000 ye kwa upa ni kwa wiko wa sibaka sa nubu. Sikalikanelela ni likalulo zeo zeinzi mabapa, mi sikaba sa nduna. Nubu yekenile ni sibaka sesikenile sa tempele likaba fahalaa sona. 22  “Saanda sa Malivi ni saanda sa muleneñi sikaba mwahalaa saanda sa nduna. Naha ya nduna ikaba mwahalaa mululwani wa Juda+ ni mululwani wa Benjamine. 23  “Haili masika asiyezi, kalulo ya Benjamine izwa kwa museto wa kwa upa kuyo fita kwa museto wa kwa wiko.+ 24  Kalulo ya Simioni i kwa mululwani wa Benjamine,+ kuzwa kwa museto wa kwa upa kuyo fita kwa museto wa kwa wiko. 25  Kalulo ya Isakare+ i kwa mululwani wa Simioni, kuzwa kwa museto wa kwa upa kuyo fita kwa museto wa kwa wiko. 26  Kalulo ya Zabuloni i kwa mululwani wa Isakare,+ kuzwa kwa museto wa kwa upa kuyo fita kwa museto wa kwa wiko.+ 27  Kalulo ya Gadi i kwa mululwani wa Zabuloni,+ kuzwa kwa museto wa kwa upa kuyo fita kwa museto wa kwa wiko. 28  Museto wa kwa mboela okwa mululwani wa Gadi ukakalela kwa Tamare+ kuyo fita kwa mezi a Meribati-kadeshi,+ kuya kwa Mulapo*+ ni kuyo fita cwalo kwa Liwate Lelituna.* 29  “Ye ki yona naha yemuka abela masika a Isilaele kuli ibe saanda sabona,+ mi ze ki zona zekaba likalulo zabona,”+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. 30  “A ki ona akaba mazwelo a muleneñi: Neku la kwa mutulo likaeza liñokolwa ze 4,500.+ 31  “Minyako ya muleneñi ikafiwa mabizo ka kuya ka masika a Isilaele. Kwa minyako yemilaalu ya kwa mutulo, munyako omuñwi ki wa Rubeni, omuñwi ki wa Juda, mi omuñwi ki wa Livi. 32  “Neku la kwa upa likaeza liñokolwa ze 4,500 mwa butelele, mi kunani minyako yemilaalu: munyako omuñwi ki wa Josefa, omuñwi ki wa Benjamine, mi omuñwi ki wa Dani. 33  “Neku la kwa mboela likaeza liñokolwa ze 4,500, mi likaba ni minyako yemilaalu: munyako omuñwi ki wa Simioni, omuñwi ki wa Isakare, mi omuñwi ki wa Zabuloni. 34  “Neku la kwa wiko likaeza liñokolwa ze 4,500 mwa butelele, mi likaba ni minyako yemilaalu: munyako omuñwi ki wa Gadi, omuñwi ki wa Asere, mi omuñwi ki wa Nafetali. 35  “Butelele bobupotoloha sibaka seo kaufela, ikaba liñokolwa ze 18,000. Mi kuzwa lizazi leo, muleneñi ukabizwa Jehova U Mwateñi.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kwa munyako wa Hamati.”
Ili kutalusa liñokolwa zetelele. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Fo kikuli, Liwate la Mediteranea.
Fo kikuli, Mulapo wa Egepita.