Ezekiele 47:1-23

  • Nukana yebuba kuzwa mwa tempele (1-12)

    • Mezi aba buliba (2-5)

    • Mezi a mwa Liwate Lelishwile afoliswa (8-10)

    • Mataba hafoliswi (11)

    • Likota liitusiswa sina lico ni kufolisa (12)

  • Milulwani ya naha (13-23)

47  Cwale anikutisa kwa makenelo a tempele,+ mi kwateñi nabona mezi abubela kwa upa kuzwa mwatasaa munyako wa tempele,+ kakuli lineku leli kwapilaa tempele nelitalimezi kwa upa. Mezi naabuba kuzwa mwatasaa lineku la tempele leli kwa bulyo, kwa mboela wa aletare.  Cwale anizwisa ka munyako wa kwa mutulo+ mi anifitisa kwande ni kunipotolohisa kuniisa kwa munyako wa kwande otalimezi kwa upa,+ mi nabona mezi ashulumuka kuzwa kwa neku la bulyo.  Muuna yo haaya kwa neku la upa inzaa sweli muhala wa kumishalisa mwa lizoho lahae,+ amishala liñokolwa* ze 1,000, mi anifitisa mwa mezi; mezi ao naanikumiseza mwa lingongo.  Cwale amishala liñokolwa zeñwi ze 1,000 mi anifitisa mwa mezi, mi mezi ao naanikumiseza mwa mañwele. Amishala liñokolwa zeñwi ze 1,000 mi anifitisa mwa mezi, mi mezi naanikumiseza mwa teka.  Haamishala liñokolwa zeñwi ze 1,000, mezi neseli amañata hahulu mi napalelwa kusilela mwabuse ka mahutu, kakuli mezi naatungile hahulu kuli mane mutu naatokwa kutapa, ili mezi amañata hahulu anaasa koni kusiliwa ka mahutu.  Anibuza, ali: “Mwanaa mutu, kana uboni taba ye?” Cwale anizamaisa ni kunikutiseza kwa munanga wa nukana.  Hanikuta, nabona kuli fa munanga wa nukana nekunani likota zeñata hahulu mwabuse bo ni bwani.+  Cwale ali ku na: “Mezi ao abubela kwa sibaka sa kwa upa, mi ashetumuka cwalo kufita mwa Araba*+ ni kuyo kena mwa liwate. Hakakena mwa liwate,+ mezi a mwateñi akafoliswa.  Libupiwa* zepila zeñata likapila kai ni kai kwabubela mezi.* Kukaba ni litapi zeñata, kakuli mezi a, akabubela kwateñi. Mezi a mwa liwate akafoliswa, mi lika kaufela likapila kai ni kai koibubela nukana. 10  “Mandui bakayema kwatuko ni yona kuzwa kwa Eni-gedi+ kuyo fita kwa Eni-egilaimi, kokuka ba ni sibaka fakuyanehela matuwa. Kukaba ni litapi zeñata za mifuta-futa, sina litapi za mwa Liwate Lelituna.*+ 11  “Kukaba ni mataba ni mahwatata, mi zeo halina kufoliswa. Likasiyelwa lizwai.+ 12  “Mifuta kaufela ya likota zebeya miselo yeciwa ikamela fa minanga ya nukana. Matali azona haana kuletuka; mi miselo yazona haina kukuwa. Likabeya miselo yeminca kweli ni kweli, kakuli mezi azona abuba kuzwa kwa sibaka sesikenile.+ Miselo yazona ikaciwa mi matali azona akafolisa.”+ 13  Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Ye ki yona naha yemuka fa masika a Isilaele a 12 kuli ibe saanda sabona, mi Josefa ukafiwa likalulo zepeli.+ 14  Muka iyola ni kufiwa likalulo zelikanelela.* Nenikonkile kuli nikafa naha ye ku bo kuku wamina,+ mi cwale muifilwe* sina saanda. 15  “Wo ki ona mululwani wa naha kwa neku la mutulo: Uzwa kwa Liwate Lelituna ka nzila yeya kwa Hetiloni+ kuliba kwa Zedadi,+ 16  Hamati, Berota,+ ni Sibiraimi, yemwahalaa naha ya Damaseka ni naha ya Hamati,+ kuyo fita kwa Hazere-hatikoni, yekwatuko ni mululwani wa Haurani.+ 17  Ka mukwa ocwalo, mululwani ukazwa kwa liwate kuyo fita kwa Hazari-enoni,+ kwa mululwani wa Damaseka kuya kwa mutulo, ni mululwani wa Hamati.+ Wo ki ona museto wa kwa mutulo. 18  “Kwa neku la upa, mululwani ufita mwahalaa Haurani ni Damaseka, ni kulatelela Jordani mwahalaa Giliadi+ ni naha ya Isilaele. Umishale sibaka sesizwa kwa mululwani kuisa kwa upa wa liwate.* Wo ki ona museto wa kwa upa. 19  “Museto wa kwa mboela* ukazwa kwa Tamare kuya kwa mezi a Meribati-kadeshi,+ kihona ukayo fita kwa Mulapo* ni kwa Liwate Lelituna. Wo ki ona museto wa kwa mboela.*+ 20  “Kwa neku la wiko, mululwani ki Liwate Lelituna, kuzwa kwa mululwani kuyo fita kwa sibaka sesitalimani ni Lebo-hamati.*+ Wo ki ona museto wa kwa wiko.” 21  “Mukaikabela naha ye, muiabele masika a Isilaele a 12. 22  Muikabele yona sina saanda mwahalaa mina ni bazwahule babayahile ni mina bane bapepile bana inze bapila mwahalaa mina; mi ku mina, bakaswana sina Maisilaele babapepezwi mwahalaa mina. Bakaamuhela saanda hamoho ni mina mwahalaa masika a Isilaele. 23  Mufe muzwahule saanda mwa naha ya lusika lwa batu bayahile ni bona,” kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.

Litaluso ze kwatasi

Ili kutalusa liñokolwa zetelele. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “lihalaupa.”
Kamba “Mioyo.”
Linzwi ka linzwi, “kolibubela linukana zepeli.”
Fo kikuli, Liwate la Mediteranea.
Linzwi ka linzwi, “Muka iyola, yomuñwi ni yomuñwi, sina mwanahabo yena.”
Linzwi ka linzwi, “imiwela.”
Fo kikuli, Liwate Lelishwile.
Linzwi ka linzwi, “Lineku la kwa mboela, kuliba kwa mboela.”
Fo kikuli, Mulapo wa Egepita.
Linzwi ka linzwi, “lineku la kwa mboela, kuliba kwa mboela.”
Kamba “kwa munyako wa Hamati.”