Ezekiele 44:1-31

  • Munyako wa kwa mboelwa ukazwelapili kukwalwa (1-3)

  • Litaelo ka za bazwahule (4-9)

  • Litaelo zefiwa Malivi ni baprisita (10-31)

44  Anikutisa ka nzila ya munyako otalimezi kwa sibaka sesikenile, kwa neku la upa,+ mi neukwalilwe.+  Cwale Jehova ali ku na: “Munyako wo ukasiyala inze ukwalilwe honacwalo. Hauna kukwalulwa, mi hakuna mutu yakakena ka ona; kakuli Jehova, Mulimu wa Isilaele, ukeni ka ona,+ mi kabakaleo, ulukela kusiyala inze ukwalilwe honacwalo.  Kono nduna ukaina mwateñi kuli ace sinkwa fapilaa Jehova,+ kakuli ki nduna. Ukakena ka malibela a kwa munyako, mi ukazwa ka nzila yeswana.”+  Cwale anitisa fapilaa tempele ka munyako wa kwa mutulo. Hanitalima, nabona kuli kanya ya Jehova neitezi mwa tempele ya Jehova.+ Kiha nikubama ni kuwiseza pata yaka fafasi.+  Cwale Jehova ali ku na: “Mwanaa mutu, utokomele,* utalimele, mi uteeleze ka tokomelo kwa lika kaufela zeni kubulelela ka za litaelo ni milao ya tempele ya Jehova. Utokomele makenelo a tempele ni kwa mazwelo kaufela a sibaka sesikenile.+  Ubulelele ba ndu ya Isilaele ya bakwenuheli, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Mina ba ndu ya Isilaele, likezo zamina zenyenyisa seli zeñata hahulu.  Hamutisa bazwahule babasika isa lipilu zabona ni nama yabona kwa mupato mwa sibaka sesikenile, musilafaza tempele yaka. Mutisa sinkwa saka, mafula aka ni mali aka, kono hamumameli tumelelano yaka kabakala likezo zamina kaufela zenyenyisa.  Hamusika tokomela lika zaka zekenile.+ Kono mufile batu basili kuli baeze misebezi mwa sibaka saka sesikenile.”’  “‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Hakuna muzwahule yapila mwa Isilaele yasika isa pilu yahae ni nama yahae kwa mupato yakakena mwa sibaka saka sesikenile.”’ 10  “‘Kono Malivi bane bakeluhile ku na,+ Isilaele hanaakeluhile ku na ni kulatelela milimu yahae ya maswaniso yenyenyisa,* bakalwala zezwa mwa bufosi bwabona. 11  Mi bakaba sebeleza mwa sibaka saka sesikenile kuli balibelele minyako ya kwa tempele+ ni kueza sebelezo kwa tempele. Bakabulaela sicaba folofolo ya nubu yeciswa mutumbi ni ya sitabelo, mi bakayema fapilaa sicaba kusisebeleza. 12  Kabakala kuli neba basebelelize fapilaa milimu yabona ya maswaniso yenyenyisa mi bafetuha sisitataliso sene sitahisize kuli ba ndu ya Isilaele baeze sibi,+ ki lona libaka haniyemisize lizoho laka kubalwanisa ka buitamo,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ‘mi bakalwala zezwa mwa bufosi bwabona. 13  Habana kuniatumela kuli basebeze sina baprisita baka, mi habana kuatumela nihaiba sesiñwi kwa lika zaka zekenile kamba zekenile hahulu, mi bakalwala maswabi abona kabakala lika zenyenyisa zebaezize. 14  Kono nikatahisa kuli baeze misebezi ya kwa tempele, kuli baeze sebelezo ya kwateñi ni lika kaufela zeswanela kuezwa mwateñi.’+ 15  “‘Haili baprisita ba Malivi, bona bana ba Zadoki,+ bane baezize sebelezo mwa sibaka saka sesikenile, Maisilaele hane bakeluhile ku na,+ baka niatumela kuli banisebeleze, mi bakayema fapilaa ka kuli banife mafula+ ni mali,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. 16  ‘Ki bona babaka kena mwa sibaka saka sesikenile, mi bakaatumela tafule yaka kuli banisebeleze,+ mi baka niezeza sebelezo.+ 17  “‘Habakena mwa minyako ya lapa la mwahali, baapale liapalo za line.+ Basike baapala masila a boya bwa folofolo habasebeleza kwa minyako ya lapa la mwahali kamba mwahalaa lona. 18  Batine likuwani za line kwa litoho zabona, mi tuputula twa lisila la line tukwahele malupi abona.+ Basike baapala nto ifi kamba ifi yeka bafufuleliswa. 19  Basika zwela kale mwa lapa la kwande—lona lapa la kwande mo kufumaneha batu—batubule liapalo zene baapezi hane baeza sebelezo+ mi balibeye mwa macelo akenile.*+ Kihona bakaapala liapalo lisili, kuli basike bakenisa sicaba ka liapalo zabona. 20  Basike bakuta milili kwa litoho zabona+ kamba kutuhelela milili ya kwa litoho zabona kuba yemitelele. Bapumele milili kwa litoho zabona. 21  Baprisita basike banwa waine habakena mwa lapa la mwahali.+ 22  Basike banyala musali wa mbelwa kamba musali yalelekilwe;+ kono bakona kunyala mwalyanjo wa lusika lwa Isilaele kamba mbelwa yanaanyalwanga ku muprisita.’+ 23  “‘Balaele sicaba saka kuli bazibe shutano yemwahalaa nto yekenile ni yesika kena; mi baka baluta shutano yemwahalaa nto yesika kena ni yekenile.+ 24  Basebeze sina baatuli mwa mizeko;+ baatule ka kuya ka likatulo zaka.+ Babuluke milao yaka ni litaelo zaka za mikiti yaka kaufela+ mi bakenise lisabata zaka. 25  Habaswaneli kuatumela situpu sa mutu, hakusicwalo bakaba babasika kena. Kono bakona kuisilafaza haiba yashwile ki ndataa bona, maa bona, mwanaa bona wamushimani, mwanaa bona wamusizana, mwanahabo bona, kamba kaizelaa bona yasika nyalwa.+ 26  Hamulaho wa kukeniswa kwa muprisita, bamubalele mazazi a 7. 27  Fa lizazi lakakena mwa sibaka sesikenile, kuya mwa lapa la mwahali, kuyo eza sebelezo mwa sibaka sesikenile, afe nubu yahae ya sibi,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. 28  “‘Mi se, ki sona sesikaba saanda sabona: Ki na saanda sabona.+ Musike mwabafa saanda mwa Isilaele, kakuli ki na saanda sabona. 29  Ki bona babaka ca nubu ya bubeke,+ nubu ya sibi, ni nubu ya mulatu,+ mi nto kaufela yeneezwi mwa Isilaele ikaba yabona.+ 30  Zende hahulu kwa miselo kaufela yebuzwize ya mitamuno ni nubu ya mufuta kaufela yezwelela ku mina likaba za baprisita.+ Mi mufe lico zamina za mase za mitamuno ku muprisita.+ Kueza cwalo kukatahisa kuli ba mandu amina babe ni mbuyoti.+ 31  Baprisita habaswaneli kuca nyunywani ifi kamba ifi ni folofolo ifi kamba ifi yefumanwi inze ishwile kamba inze itatauzwi.’+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Isa pilu yahao.”
Linzwi la Siheberu leliitusisizwe fa, libato swana ni linzwi lelitalusa “musutelo,” mi liitusisizwe sina pulelo ya kunyefula.
Kamba “mizuzu yekenile.”