Ezekiele 43:1-27

  • Kanya ya Jehova itala mwa tempele (1-12)

  • Aletare (13-27)

43  Cwale anitisa kwa munyako otalimezi kwa upa.+  Kwateñi nabona kanya ya Mulimu wa Isilaele inze itaha kuzwa kwa upa,+ mi linzwi lahae neliutwahala sina mulumo wa mezi amañata;+ mi lifasi labenyiswa ki kanya yahae.+  Nto yene niboni neiswana ni pono yene niboni hane nitile* kuto sinya muleneñi, mi neibonahala sina nto yene niboni bukaufi ni nuka ya Kebare;+ mi nakubama ni kuwiseza pata yaka fafasi.  Kanya ya Jehova kiha ikena mwa tempele* ka munyako otalimezi kwa upa.+  Mi moya waninanula ni kunitisa mwa lapa la mwahali, mi nabona kuli tempele neitezi kanya ya Jehova.+  Kiha niutwa mutu yabulela ni na kuzwelela mwa tempele, mi ataha kuto niyema kwatuko.+  Ali ku na: “Mwanaa mutu, se ki sona sibaka sa lubona lwaka+ ni sibaka fahata mahutu aka,+ fonika ina mwahalaa sicaba sa Isilaele kuya kuile.+ Ba ndu ya Isilaele habasana kusilafaza libizo laka lelikenile,+ bona ni malena babona, ka kusasepahala kwabona* ni ka litupu za malena babona ka nako yebashwa.  Basilafaza libizo laka lelikenile ka likezo zabona zenyenyisa zene baezize,+ ka kubeya munyako wabona mabapa ni munyako waka ni kubeya musumo wa kwa munyako wabona kwatuko ni musumo wa kwa munyako waka, inze basiile feela limota mwahalaa bona ni na, mi kabakaleo, nabayundisa ka buhali bwaka.+  Cwale batuhele kusasepahala kwabona* mi balatele litupu za malena babona kwahule ni na, mi nikaina mwahalaa bona kuya kuile.+ 10  “Haili wena mwanaa mutu, ubonise ba ndu ya Isilaele tempele,+ kuli baswabe kabakala bufosi bwabona, mi baitute*+ milalo yayona. 11  Haiba baswaba kabakala lika kaufela zebaezize, ubazibise milalo ya tempele, ponahalo yayona, mazwelo ayona, ni makenelo ayona.+ Ubabonise milalo yayona kaufela, ni litaelo zayona, milalo yayona ni milao yayona, mi uliñole fapilaa meeto abona, kuli babone milalo yayona kaufela ni kumamela litaelo zayona.+ 12  Wo ki ona mulao wa tempele. Sibaka kaufela sa fahalimwaa lilundu ki sesikenile hahulu.+ Hamubone! Wo ki ona mulao wa tempele. 13  “Ze ki zona litikanyo za aletare ka liñokolwa+ (kwa ñokolwa ni ñokolwa, nekuekelizwe butelele bobulikana ni singandi sa lizoho mwa bukuswani).* Mutomo wa aletare ueza ñokolwa iliñwi, mi ueza ñokolwa iliñwi mwa bupala. Mwa bupala, mululwani wayona mwa maneku ulikana ni sata.* Wo ki ona mutomo wa aletare. 14  Sibaka sesizwa fa mutomo wa aletare fa bulilo kuisa kwa matiyelo akwatasi aipotolohile sieza liñokolwa zepeli, ni ñokolwa iliñwi mwa bupala. Sibaka sesizwa fa matiyelo amanyinyani aipotolohile kuisa kwa matiyelo amatuna aipotolohile sieza liñokolwa zeene, ni ñokolwa iliñwi mwa bupala. 15  Liiso la aletare lieza liñokolwa zeene mwa butelele bwa kuya mwahalimu, mi fa liiso la aletare kutomilwe manaka amane.+ 16  Liiso la aletare linani maneku amane alikanelela, ili liñokolwa ze 12 mwa butelele ni liñokolwa ze 12 mwa bupala.+ 17  Maneku amane a matiyelo aipotolohile aeza liñokolwa ze 14 mwa butelele ni liñokolwa ze 14 mwa bupala; mi mululwani oipotolohile ueza hafu ya ñokolwa, mi mutomo wayona ueza ñokolwa iliñwi mwa maneku kaufela. “Mi mapahamelo ayona atalimezi kwa upa.” 18  Cwale ali ku na: “Mwanaa mutu, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Ze ki zona litaelo zeswanela kulatelelwa hakueziwa aletare, kuli linubu za kucisa zefiwa mutumbi lifiwe mi mali asasiwe fateñi.’+ 19  “‘Ufe pohwana ya mwa mutapi sina nubu ya sibi+ kwa baprisita ba Malivi babasimuluha ku Zadoki,+ baba niatumela kuli banisebeleze,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. 20  ‘Uunge amañwi a mali ayona mi uabeye kwa manaka amane a aletare, mwa maneku amane a matiyelo aipotolohile, ni fa mululwani kaufela kuipotoloha, ilikuli ikeniswe kwa sibi ni kuezezwa sebelezo ya kukwahela sibi.+ 21  Kihona ukaanga pohwana, yona nubu ya sibi, ilikuli uiciseze mwa tempele ka nako yetomilwe, kwande a sibaka sesikenile.+ 22  Fa lizazi labubeli ukafa puli yamuuna yeiketile ya nubu ya sibi; mi bakakenisa aletare kwa sibi sina mone baikeniselize kwa sibi ka pohwana.’ 23  “‘Hauka feza kuikenisa kwa sibi, ukafa pohwana yeiketile ya mwa mutapi ni ngu yamuuna yeiketile ya mwa mutapi. 24  Ulife ku Jehova, mi baprisita balukela kulisasa lizwai+ ni kulifa ku Jehova sina nubu ya kucisa yefiwa mutumbi. 25  Ka mazazi a 7 ukafa puli yamuuna sina nubu ya sibi yefiwa ka zazi ni zazi,+ ni pohwana ya mwa mutapi ni ngu yamuuna ya mwa mutapi; ukafa lifolofolo zesanyazahali.* 26  Ka mazazi a 7 bakaezeza aletare sebelezo ya kukwahela libi, mi baswanela kuikenisa ni kuilukisa kuli ikale kuitusiswa. 27  Mazazi ao hasafelile, fa lizazi labu + ni hasamulaho wa fo, baprisita bakafa linubu zamina* za kucisa zefiwa mutumbi ni matabelo amina a kuikabela fa aletare; mi muka nitabisa,’+ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “hanaatile.”
Linzwi ka linzwi, “ndu.”
Kamba “kueza buhule bwa kwa moya.”
Kamba “buhule bwabona bwa kwa moya.”
Linzwi ka linzwi, “bamishale.”
Ili kutalusa liñokolwa zetelele. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Fo kikuli, sata sa lizoho, sesibato eza lisentimita ze 22.2 (mainci a 8.75). Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “zepetehile.”
Fo kikuli, za sicaba.