Ezekiele 41:1-26

  • Sibaka sesikenile sa tempele (1-4)

  • Limota ni mizuzu ya mwa matuko (5-11)

  • Muyaho wa kwa wiko (12)

  • Miyaho yamishaliwa (13-15a)

  • Mwahali a sibaka sesikenile (15b-26)

41  Cwale anitisa mwa sibaka sesikenile* sa kwande, mi amishala misumo ya kwa matuko; mwa bupala, neieza liñokolwa* ze 6 kwa lineku leliñwi ni liñokolwa ze 6 kwa lineku leliñwi.  Makenelo naaeza liñokolwa zelishumi mwa bupala, mi mamota a mwa matuko* a makenelo naaeza liñokolwa zeketalizoho kwa lineku leliñwi ni liñokolwa zeketalizoho kwa lineku leliñwi. Amishala butelele bwasona, bone bueza liñokolwa ze 40, ni bupala bwasona, bone bueza liñokolwa ze 20.  Cwale akena mwahali,* mi amishala musumo wa mwa matuko a makenelo, mi mukita waona neueza liñokolwa zepeli, mi makenelo naaeza liñokolwa ze 6 mwa bupala. Mamota a mwa matuko a makenelo naaeza* liñokolwa ze 7.  Kutuha fo, amishala muzuzu otalimezi kwa sibaka sesikenile sa kwande, mi neueza liñokolwa ze 20 mwa butelele, ni liñokolwa ze 20 mwa bupala.+ Mi ali ku na: “Se ki sona Sibaka Sesikenile Hahulu.”+  Cwale amishala limota la tempele, mi mukita walona neueza liñokolwa ze 6. Mizuzu ya mwa matuko yenepotolohile tempele neieza liñokolwa zeene mwa bupala.+  Mizuzu ya mwa matuko neilundatami kueza mibamba yemilaalu; mubamba omuñwi neuli fahalimwaa omuñwi, mi mubamba ni mubamba neunani mizuzu ye 30. Nekunani matiyelo apotolohile limota la tempele fone kutiyezi mizuzu ya mwa matuko, kuli matiyelo asike akena mwa limota la tempele.+  Kwa maneku amabeli a tempele nekunani nzila yepotoloha* yenezwelapili kuatama hainze iya kwa mizuzu ya kwahalimu.+ Bupala bwayona nebuekezeha mutu hakambama kuzwa fa mubamba wa kwatasi kuya fa mubamba wa fahalimu hahulu wa mizuzu, hanzaa fita fa mubamba wa fahali.  Nabona kuli nekunani ikalunda yeumbukile kupotoloha tempele, mi mitomo ya mizuzu ya mwa matuko neilikana ni lutaka lululuñwi lolueza liñokolwa ze 6 kuyo fita mwa kona.  Limota la kwande la mizuzu ya mwa matuko nelieza liñokolwa zeketalizoho mwa bupala. Nekunani sibaka sesisina sesiñwi* sene sili kwatuko ni muyaho wa mizuzu ya mwa matuko one uli kalulo ya tempele. 10  Mwahalaa tempele ni macelo*+ nekunani sibaka sesisina sesiñwi sesieza liñokolwa ze 20 mwa bupala, kwa lineku leliñwi ni leliñwi. 11  Nekunani makenelo mwahalaa mizuzu ya mwa matuko ni sibaka sesisina sesiñwi sesi kwa neku la mutulo, ni makenelo amañwi kwa neku la mboela. Sibaka seo nesieza liñokolwa zeketalizoho mwa bupala mwa maneku kaufela. 12  Muyaho one uli kwa wiko one utalimezi kwa sibaka sesisina sesiñwi neueza liñokolwa ze 70 mwa bupala ni liñokolwa ze 90 mwa butelele; mukita wa limota la muyaho wo neueza liñokolwa zeketalizoho mwa maneku kaufela. 13  Amishala tempele, mi neieza liñokolwa ze 100 mwa butelele. Sibaka sesisina sesiñwi, muyaho,* ni mamota aona ni zona nelieza liñokolwa ze 100 mwa butelele. 14  Mwa bupala, sibaka sesi fapilaa tempele sesitalimezi kwa upa ni sibaka sesisina sesiñwi, nelieza liñokolwa ze 100. 15  Amishala butelele bwa muyaho one utalimezi kwa sibaka sesisina sesiñwi sesi kwamulaho, hamohocwalo ni makozwana asona mwa maneku a mabeli, mi nesieza liñokolwa ze 100. Hape amishala sibaka sesikenile sa kwande, sibaka sesikenile sa mwahali,+ ni malibela a lapa, 16  ni minyako, mahaulo akumbani hahulu kwande ku fita mwahali,+ ni makozwana anaali mwa libaka zetaalu zeo. Bukaufi ni munyako nekunani mabala+ kuzwa fa bulilo kuisa fa mahaulo; mi mahaulo naakwahezwi. 17  Kwamishaliwa fahalimwaa makenelo ni mwa tempele ya mwahali ni fande ni kupotoloha limota kaufela. 18  Nekunani maswaniso acakuzwi a likerubimi+ ni a likota za nzalu,+ mi kota yeñwi ni yeñwi ya nzalu neili mwahalaa likerubimi zepeli, mi kerubimi yeñwi ni yeñwi neinani lipata zepeli. 19  Pata ya mutu neitalimezi kwa kota ya nzalu kwa lineku leliñwi, mi pata ya tau*+ neitalimezi kwa kota ya nzalu kwa lineku leliñwi. Naacakuzwi cwalo kupotoloha tempele kaufela. 20  Kuzwa kwa bulilo kuisa kwa sibaka sesi fahalimwaa makenelo nekunani maswaniso acakuzwi a likerubimi ni a likota za nzalu fa limota la sibaka sesikenile. 21  Misumo ya munyako ya* kwa sibaka sesikenile neinani maneku amane alikanelela.+ Kwapilaa sibaka sesikenile* nekunani nto yeswana sina 22  aletare ya kota+ yeneeza liñokolwa zetaalu mwa butelele bwa kuya mwahalimu ni liñokolwa zepeli mwa butelele. Neinani misumo ya mwa kona, mi lilaho layona* ni maneku ayona neli a kota. Cwale ali ku na: “Ye ki yona tafule ye fapilaa Jehova.”+ 23  Sibaka sesikenile sa kwande nesinani likwalo zepeli, mi sibaka sesikenile ni sona nesinani likwalo zepeli.+ 24  Likwalo zeo nelinani liemba zepeli zekwendoka, sikwalo ni sikwalo nesinani liemba zepeli. 25  Nekunani maswaniso acakuzwi a likerubimi ni a likota za nzalu fa minyako ya sibaka sesikenile, aswana ni a fa mamota.+ Hape nekunani mabala alepelela* fapilaa malibela a kwande. 26  Hape nekunani mahaulo anaakumbana mwahali kufita kwande+ ni maswaniso a likota za nzalu kwa maneku amabeli a malibela, hamohocwalo ni kwa mizuzu ya mwa matuko a tempele ni kwa mabala alepelela.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “tempele.” Mwa likauhanyo 41 ni 42, pulelo ye, iama kwa sibaka sesikenile sa kwande kamba kwa sibaka kamukana sesikenile (yona tempele hamoho cwalo ni Sibaka Sesikenile ni Sibaka Sesikenile Hahulu).
Ili kutalusa liñokolwa zetelele. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Linzwi ka linzwi, “maneku.”
Fo kikuli, mwa sibaka sesikenile sa mwahali, kamba Sibaka Sesikenile Hahulu.
Linzwi ka linzwi, “Bupala bwa makenelo nebueza.”
Kubonahala kuli kutaluswa mapahamelo apotoloha.
Mwendi neli nzila yekumbani yenepotoloha tempele.
Kamba “mizuzu.”
Fo kikuli, muyaho one uli kwa neku la wiko la sibaka sesikenile.
Kamba “tau yamwana ya bulizi-lizi mwa mulala.”
Linzwi ka linzwi, “Musumo wa munyako wa.” Mwendi fo, kutaluswa makenelo a mwa Sibaka Sesikenile.
Kubonahala kuli kutaluswa Sibaka Sesikenile Hahulu.
Linzwi ka linzwi, “butelele.”
Kamba “situwa.”