Ezekiele 40:1-49

 • Ezekiele utiswa kwa Isilaele mwa pono (1, 2)

 • Ezekiele ubona tempele mwa pono (3, 4)

 • Malapa ni minyako (5-47)

  • Munyako wa kwande wa kwa upa (6-16)

  • Lapa la kwande; minyako yemiñwi (17-26)

  • Lapa la mwahali ni minyako (27-37)

  • Mizuzu ya sebelezo ya tempele (38-46)

  • Aletare (47)

 • Malibela a tempele (48, 49)

40  Ka silimo sabu 25 sa kuhapiwa kwaluna,+ kwa makalelo a silimo, fa lizazi labulishumi mwa kweli, ka silimo sabu 14 kuzwa fouwela muleneñi,+ ka lona lizazi leo, lizoho la Jehova lataha fahalimwaa ka, mi aniisa mwa muleneñi.+  Ka lipono zezwa ku Mulimu, anitisa mwa naha ya Isilaele mi anibeya fa lilundu lelitelele hahulu,+ fone kunani nto yenebonahala inge muleneñi, kwa mboela.  Haanitisize mwateñi, nabona muuna yanani sibupeho sa kopa.+ Naasweli muhala wa makuku ni lutaka lwa kumishalisa* mwa lizoho lahae,+ mi naayemi kwa munyako.  Muuna yo ali ku na: “Mwanaa mutu, utalimisise hande, uteeleze ka tokomelo, mi uise pilu kwa lika kaufela zeni kubonisa, kakuli ki zona zeutiselizwe kwanu. Ubulelele ba ndu ya Isilaele zeubona kaufela.”+  Nabona limota lelipotolohile tempele.* Mwa lizoho la muuna yo, nekunani lutaka lwa kumishalisa lolueza liñokolwa ze 6 mwa butelele (kwa ñokolwa ni ñokolwa, nekuekelizwe butelele bobulikana ni singandi sa lizoho mwa bukuswani).* Akala kumishala limota, mi mukita walona neulikana ni lutaka lululuñwi mi butelele bwa limota bwa kuya mwahalimu nebulikana ni lutaka lululuñwi.  Cwale ataha kwa munyako otalimezi kwa upa+ mi apahama fa mapahamelo aona. Hamishala makenelo a munyako, mwa bupala naalikana ni lutaka lululuñwi, mi makenelo a munyako amañwi hape naalikana ni lutaka lululuñwi.  Yeñwi ni yeñwi ya mandu a balibeleli neilikana ni lutaka lululuñwi mwa butelele ni lutaka lululuñwi mwa bupala, mi sibaka sesimwahalaa mandu a balibeleli nesilikana ni liñokolwa zeketalizoho.+ Makenelo a munyako okwatuko ni malibela a munyako otalimezi mwahali naalikana ni lutaka lululuñwi.  Amishala malibela a munyako otalimezi mwahali, mi naalikana ni lutaka lululuñwi.  Cwale amishala malibela a kwa munyako, anaalikana ni liñokolwa ze 8; mi amishala misumo ya mwa matuko ayona, yeneeza liñokolwa zepeli; mi malibela a kwa munyako naainzi kwa lineku lene litalimezi mwahali. 10  Nekunani mandu a balibeleli amalaalu kwa lineku ni lineku la munyako wa kwa upa. Mandu amalaalu ao naalikanelela, mi misumo ya mwa matuko yeneli kwa maneku amabeli neilikanelela. 11  Kihaa mishala makenelo a munyako mwa bupala, anaa likana ni liñokolwa zelishumi; mi mwa butelele, munyako wo neueza liñokolwa ze 13. 12  Limota lene lialula sibaka sene sili fapilaa mandu a balibeleli kwa maneku amabeli nelieza ñokolwa iliñwi. Yeñwi ni yeñwi ya mandu a balibeleli kwa maneku amabeli kaufela neiza liñokolwa ze 6. 13  Cwale amishala munyako kuzwa fa situwa sa ndu ya balibeleli* iliñwi kuisa fa situwa sa ndu yeñwi, mi neueza liñokolwa ze 25 mwa bupala; makenelo amabeli naatalimani.+ 14  Mi amishala misumo ya mwa matuko, yeneeza liñokolwa ze 60 mwa butelele bwa kuya mwahalimu, hamohocwalo ni misumo ye kwa minyako yepotolohile lapa. 15  Kuzwa fapilaa makenelo a munyako kuisa fapilaa malibela kwa neku la mwahali la munyako, neli liñokolwa ze 50. 16  Kwa mandu a balibeleli,+ ni kwa misumo yeneli kwa matuko ayona, mwahalaa munyako kwa lineku ni lineku, nekunani mahaulo anaakumbana hahulu kwande kufita mwahali. Mwahalaa malibela hape nekunani mahaulo kwa lineku ni lineku, mi fa misumo ya mwa matuko, nekunani maswaniso a likota za nzalu.+ 17  Cwale anitisa mwa lapa la kwande, mi nabona macelo*+ ni bulilo bwa macwe bobupotolohile lapa. Fa bulilo bwa macwe bo, nekunani macelo a 30. 18  Mwa butelele, bulilo bonebuli kwatuko ni minyako, nebulikana ni minyako kwa butelele—bo neli bulilo bwa kwatasi. 19  Kihona amishala butelele* bwa sibaka sesizwa kwapilaa munyako wa kwatasi kuyo fita kwa lapa la mwahali. Nesieza liñokolwa ze 100 kwa neku la upa ni kwa neku la mutulo. 20  Lapa la kwande nelinani munyako otalimezi kwa mutulo, mi aumishala mwa butelele ni mwa bupala. 21  Nekunani mandu a balibeleli amalaalu kwa lineku ni lineku. Misumo yaona ya kwa matuko ni malibela aona nelilikanelela ni munyako wapili. Neueza liñokolwa ze 50 mwa butelele ni liñokolwa ze 25 mwa bupala. 22  Mahaulo aona, malibela aona, ni maswaniso aona a likota za nzalu+ nelilikanelela ni zeneli kwa munyako wa kwa upa. Batu nebakona kufita ku ona ka kupahama fa mapahamelo a 7, mi malibela aona naali fapili. 23  Nekunani munyako mwa lapa la mwahali otalimani ni munyako wa kwa mutulo, ni munyako omuñwi otalimani ni munyako wa kwa upa. Amishala sibaka sesi mwahalaa minyako, mi nesieza liñokolwa ze 100. 24  Kuzwa fo, anitisa kwa mboela, mi nabona munyako o kwa lineku la mboela.+ Amishala misumo yaona ya mwa matuko ni malibela aona, mi nelilikana ni zeñwi. 25  Nekunani mahaulo kwa lineku ni lineku laona ni kwa malibela aona, sina mahaulo amañwi. Neueza liñokolwa ze 50 mwa butelele ni liñokolwa ze 25 mwa bupala. 26  Nekunani mapahamelo a 7 anaaliba ku ona,+ mi malibela aona naali fapilaa ona. Mi fa misumo yaona ya mwa matuko, nekunani maswaniso a likota za nzalu, mi kwa lineku leliñwi ni leliñwi nekunani siswaniso silisiñwi. 27  Lapa la mwahali nelinani munyako otalimezi kwa mboela; amishala kuliba kwa mboela, kuzwa kwa munyako omuñwi kuya kuomuñwi, mi sibaka seo nesieza liñokolwa ze 100. 28  Kuzwa fo, anitisa mwa lapa la mwahali ka munyako wa kwa mboela; hamishala munyako wa kwa mboela, neulikana ni minyako yemiñwi. 29  Mandu aona a balibeleli, misumo yaona ya mwa matuko, ni malibela aona nelilikana ni zeñwi. Nekunani mahaulo kwa lineku ni lineku laona ni kwa malibela aona. Neueza liñokolwa ze 50 mwa butelele ni liñokolwa ze 25 mwa bupala.+ 30  Nekunani malibela mwa maneku kaufela; naaeza liñokolwa ze 25 mwa butelele ni liñokolwa zeketalizoho mwa bupala. 31  Malibela aona naatalimezi kwa lapa la kwande, mi fa misumo yaona ya mwa matuko, nekunani maswaniso a likota za nzalu,+ mi nekunani mapahamelo a 8 anaaliba ku ona.+ 32  Haanitisa mwa lapa la mwahali kuzwa kwa upa, amishala munyako, mi neulikana ni minyako yemiñwi. 33  Mandu aona a balibeleli, misumo yaona ya mwa matuko, ni malibela aona nelilikana ni zeñwi, mi nekunani mahaulo kwa lineku ni lineku laona ni kwa malibela aona. Neueza liñokolwa ze 50 mwa butelele ni liñokolwa ze 25 mwa bupala. 34  Malibela aona naatalimezi kwa lapa la kwande, mi fa misumo yaona ya mwa matuko yemibeli, nekunani maswaniso a likota za nzalu, mi nekunani mapahamelo a 8 anaaliba ku ona. 35  Kihaa nitisa kwa munyako wa kwa mutulo+ mi aumishala; neulikana ni yemiñwi. 36  Mandu aona a balibeleli, misumo yaona ya mwa matuko, ni malibela aona nelilikana ni zeñwi. Nekunani mahaulo kwa lineku ni lineku laona. Neueza liñokolwa ze 50 mwa butelele ni liñokolwa ze 25 mwa bupala. 37  Misumo yaona ya mwa matuko neitalimezi kwa lapa la kwande, mi fa misumo yaona ya mwa matuko yemibeli, nekunani maswaniso a likota za nzalu, mi nekunani mapahamelo a 8 anaaliba ku ona. 38  Licelo ni makenelo alona nelili fakaufi ni misumo ya mwa matuko a minyako, kone kutapisezwanga linubu za kucisa zefiwa mutumbi.+ 39  Kwa lineku leliñwi ni leliñwi la malibela a munyako, nekunani litafule zepeli fone kubulaelwanga linubu za kucisa zefiwa mutumbi,+ linubu za sibi,+ ni linubu za mulatu.+ 40  Mwa nzila yeliba kwa munyako wa kwa mutulo, nekunani litafule zepeli kwande a makenelo. Hape nekunani litafule zepeli kwabuse bobuñwi bwa malibela a kwa munyako. 41  Nekunani litafule zeene kwa lineku leliñwi ni leliñwi la munyako—kaufelaa zona neli litafule ze 8—fone kubulaelwanga lifolofolo za matabelo. 42  Litafule zeene fone kufelwanga linubu za kucisa zefiwa mutumbi neli za macwe acakuzwi. Mwa butelele nelieza ñokolwa iliñwi ni hafu, mwa bupala nelieza ñokolwa iliñwi ni hafu, mi nelieza ñokolwa iliñwi mwa butelele bwa kuya mwahalimu. Ki fona fone kubeiwanga lisebeliso zeneitusiswa kwa kubulaya lifolofolo za linubu za kucisa ni za matabelo. 43  Lishelufu zelikana ni singandi sa lizoho mwa bukuswani, nelibeilwe kwa mamota a mwahali mwa maneku kaufela; mi nama ya linubu zefiwa sina mpo neibeiwa fa litafule zeo. 44  Kwande a munyako wa mwahali nekunani macelo a baopeli;+ naali mwa lapa la mwahali bukaufi ni munyako wa kwa mutulo, otalimezi kwa mboela. Licelo leliñwi nelili bukaufi ni munyako wa kwa upa, otalimezi kwa mutulo. 45  Ali ku na: “Licelo le, lelitalimezi kwa mboela ki la baprisita babanani buikalabelo bwa kueza lisebelezo mwa tempele.+ 46  Licelo lelitalimezi kwa mutulo ki la baprisita babanani buikalabelo bwa kueza sebelezo kwa aletare.+ Ki bana ba Zadoki,+ babasimuluha kwa Malivi babafilwe musebezi wa kuatumela Jehova ilikuli bamusebeleze.”+ 47  Cwale amishala lapa la mwahali. Nelieza liñokolwa ze 100 mwa butelele ni liñokolwa ze 100 mwa bupala, mwa maneku azona kaufela amane. Aletare neili fapilaa tempele. 48  Cwale anitisa mwa malibela a tempele,+ mi amishala musumo okwatuko ni malibela, mi neueza liñokolwa zeketalizoho kwa lineku leliñwi ni liñokolwa zeketalizoho kwa lineku leliñwi. Mwa bupala, munyako neueza liñokolwa zetaalu kwa lineku leliñwi laona ni liñokolwa zetaalu kwa lineku leliñwi. 49  Malibela naaeza liñokolwa ze 20 mwa butelele ni liñokolwa ze 11* mwa bupala. Batu nebafitanga ku ona ka kupahama fa mapahamelo. Kwa lineku leliñwi ni leliñwi la makenelo, nekunani musumo ulimuñwi.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “ndu.” Mwa likauhanyo 40-48, “ndu” itolokilwe kuli “tempele” haiama kwa miyaho ya kwa tempele kamba kwa muyaho wa tempele kasibili.
Linzwi ka linzwi, “lutaka lwa kumishalisa lolueza liñokolwa ze 6, ñokolwa iliñwi ni butelele bobulikana ni singandi sa lizoho mwa bukuswani.” Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Mwendi ili kutalusa fahalimwaa limota la ndu ya balibeleli.
Kamba “nabona mandu.”
Linzwi ka linzwi, “bupala.”
Kamba mwendi, “ze 12.”