Ezekiele 33:1-33

  • Misebezi ya mulibeleli (1-20)

  • Litaba za kutulwa kwa Jerusalema (21, 22)

  • Lushango loluya ku babayahile mwa matota (23-29)

  • Batu habalateleli lushango (30-33)

    • Ezekiele “uswana sina pina ya lilato” (32)

    • “Nekunani mupolofita mwahalaa bona” (33)

33  Mi linzwi la Jehova lataha ku na, lali:  “Mwanaa mutu, ubulelele bana ba sicaba sahenu,+ uli: “‘Haiba nitisa mukwale mwa naha,+ mi batu kaufela ba mwa naha baanga mutu ni kumueza mulibeleli wabona,  mi mutu yo abona mukwale utaha mwa naha mi aliza lunaka ni kulemusa batu.+  Haiba mutu autwa mulumo wa lunaka kono hamameli temuso+ mi mukwale utaha ni kuto felisa bupilo bwahae,* mali ahae akaba fa toho yahae.+  Naautwile mulumo wa lunaka, kono naasika mamela temuso. Mali ahae akaba fahalimwaa hae. Kambe naamamezi temuso, bupilo* bwahae nebuka piliswa.  “‘Kono haiba mulibeleli abona mukwale utaha mi halizi lunaka+ mi batu habafiwi temuso mi mukwale utaha ni kuto felisa bupilo* bwa mutu yomuñwi ku bona, mutu yo ukashwa kabakala bufosi bwahae, kono mali ahae nika abatela ku mulibeleli.’*+  “Haili wena mwanaa mutu, nikuketile kuba mulibeleli wa ba ndu ya Isilaele; mi hauka utwa linzwi lelizwa mwa mulomo waka, uswanela kubafa temuso yezwa ku na.+  Hanibulelela yamaswe kuli: ‘Wena yamaswe, ukashwa luli,’+ kono haulemusi yamaswe yo kuli acince muzamao wahae, yena ukashwa sina mutu yamaswe kabakala bufosi bwahae,+ kono mali ahae nika abatela ku wena.  Kono haiba ulemusa yamaswe kuli atuhele nzila yahae kono ahana kucinca muzamao wahae, yena ukashwa kabakala bufosi bwahae,+ kono wena ukapilisa bupilo* bwahao.+ 10  “Mi wena, mwanaa mutu, ubulelele ba ndu ya Isilaele, uli: ‘Muize: “Bukwenuheli bwaluna ni libi zaluna zaluimeza, zalufokolisa;+ cwale lukapila cwañi?”’+ 11  Ubabulelele, uli: ‘“Ka na yapila,” kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, “hanitabeli lifu la yamaswe,+ kono nitabela kuli yamaswe acince nzila yahae+ mi azwelepili kupila.+ Hamutuhele linzila zamina zemaswe, hamu lituhele,+ mubatelañi kushwa, mina ba ndu ya Isilaele?”’+ 12  “Mi wena mwanaa mutu, bulelela bana ba sicaba sahenu, uli: ‘Kuluka kwa mutu yalukile hakuna kumupilisa hakaba mukwenuheli;+ mi bumaswe bwa mutu yamaswe habuna kumusitatalisa hakatuhela bumaswe bwahae;+ mi mutu yalukile haana kuzwelapili kupila kabakala kuluka kwahae mwa lizazi lakaeza sibi.+ 13  Hanika li ku yalukile: “Ukapila luli,” mi asepa kuluka kwahae mi afosa,* kwa likezo zahae za kuluka,+ hakuna kezo yekahupulwa, kono yena ukashwa kabakala bufosi bwaezize.+ 14  “‘Mi hanika li ku yamaswe: “Ukashwa luli,” mi atuhela sibi sahae mi aeza sesiswanela ni sesilukile,+ 15  mi yamaswe yo akutisa saangile ka swalele+ mi alifa sene siingilwe ka busholi,+ mi azamaya ka litaelo zaka zepilisa ka kusaeza zemaswe, yena ukazwelapili kupila luli.+ Haana kushwa. 16  Kwa libi zahae zaezize, hakuna sibi sakaatulelwa.*+ Ukazwelapili kupila luli kabakala kueza sesiswanela ni sesilukile.’+ 17  “Kono sicaba sahenu siize: ‘Nzila ya Jehova haisika luka,’ hailifo mane ki nzila yabona yesika luka. 18  “Haiba yalukile atuhela kuluka kwahae mi afosa, ukashwa kabakala bufosi bwahae.+ 19  Kono haiba mutu yamaswe atuhela bumaswe bwahae mi aeza sesiswanela ni sesilukile, ukazwelapili kupila ka kueza cwalo.+ 20  “Kono muize: ‘Nzila ya Jehova haisika luka.’+ Mina ba ndu ya Isilaele, nikaatula yomuñwi ni yomuñwi wamina kulikana ni linzila zahae.” 21  Hamulaho wa nako yetelele, ka silimo sabu 12, mwa kweli yabulishumi, ka lizazi labuketalizoho mwa kweli ya buhapiwa bwaluna, muuna yomuñwi yanaabalehile kwa Jerusalema ataha ku na,+ mi atoli: “Muleneñi usinyizwe!”+ 22  Cwale ka nako ya manzibwana, muuna yanaabalehile asika taha kale, lizoho la Jehova lataha ku na, mi akwalula mulomo waka pili muuna yo asika taha ku na kakusasana. Mi mulomo waka wakwaluha, mi nakalisa kubulela hape.+ 23  Cwale linzwi la Jehova lataha ku na, lali: 24  “Mwanaa mutu, babayahile mwa matota a,+ babulela cwana ka za naha ya Isilaele: ‘Abrahama neli mutu alimuñwi, nihakulicwalo, naaluwile naha ye.+ Kono luna lu babañata; kaniti luli lufilwe naha ye kuli ibe saanda saluna.’ 25  “Kabakaleo, ubabulelele, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Muca lico zenani mali,+ mi muinulela meeto amina kwa milimu yamina ya maswaniso yenyenyisa,* mi muzwelapili kusulula mali.+ Cwale kiñi semuka luwela naha ye? 26  Musepile mukwale wamina,+ mueza likezo zenyenyisa, mi yomuñwi ni yomuñwi wamina usilafalize musalaa mutu yayahile ni yena.+ Cwale kiñi semuka luwela naha ye?”’+ 27  “Ubabulelele cwana, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Ka na yapila, babapila mwa matota bakabulaiwa ka mukwale; baba mwa naheñi nika bafa sina lico kwa libatana; baba mwa libaka za silelezo ni mwa misima ya mwa macwe bakabulaiwa ki butuku.+ 28  Nikatahisa kuli naha isinyehe, ibe matota,+ mi buikuhumuso bwabona bobutuna bukafela, mi malundu a mwa Isilaele akaba matota,+ kusina yakafita mwateñi. 29  Mi bakaziba kuli ki na Jehova hanika sinya naha ni kuifetula matota+ kabakala lika kaufela zenyenyisa zebaezize.”’+ 30  “Haili wena, mwanaa mutu, sicaba sahenu sibulelisana ka zahao bukaufi ni mamota, ni mwa minyako ya mandu.+ Yomuñwi ni yomuñwi ubulelela mwanaahabo yena, uli: ‘Taha, luto utwa linzwi lelizwa ku Jehova.’ 31  Bakataha ka buñata kuto ina fapilaa hao sina sicaba saka; mi bakautwa manzwi aka, kono habana kualatelela.+ Kakuli bakucolaula ka milomo yabona, kono lipilu zabona libata kufumana lika ka kusasepahala. 32  Bona! Kwa batu bao, uswana sina pina ya lilato, yeopelwa ka linzwi lelinde ni yelizwa ka bukwala ku zelizwa za mihala. Bakautwa manzwi ahao, kono hakuna yaka amamela. 33  Mi manzwi ao hakaezahala—kakuli akaezahala luli—bakaziba kuli nekunani mupolofita mwahalaa bona.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “kuto muunga.”
Kamba “moyo.”
Kamba “moyo.”
Kamba “nikafa mulibeleli mulatu kabakala mali ahae.”
Kamba “moyo.”
Kamba “aeza zesika luka.”
Linzwi ka linzwi, “sesika hupulwa.”
Linzwi la Siheberu leliitusisizwe fa, libato swana ni linzwi lelitalusa “musutelo,” mi liitusisizwe sina pulelo ya kunyefula.