Ezekiele 32:1-32

  • Pina ya malilo kabakala Faro ni Egepita (1-16)

  • Egepita ubulukiwa ni babasikaya kwa mupato (17-32)

32  Mi ka silimo sabu 12, mwa kweli yabu 12, ka lizazi lapili mwa kweli, linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Mwanaa mutu, opela pina ya malilo yebulela za Faro mulena wa Egepita, mi umubulelele, uli:‘Neuswana sina tau yamwana* yetiile mwahalaa macaba,Kono cwale uyundisizwe. Neuswana sina sibatana sa mwa liwate,+ inze upufwana mwa linuka zahao,Neusukulula mezi ka mahutu ahao ni kusilafaza linuka.’*   Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Nika kunepela kanyandi kaka, ka kuitusisa kopano ya macaba amañata,Mi baka kuhoholola mwa lituwa laka.   Nika kuyubeka fa likamba;Nika kunepela mwa naheñi. Nikalulisa linyunywani kaufela za mwa mbyumbyulu fahalimwaa hao,Mi nikakulisa libatana za mwa lifasi kaufela ka nama yahao.+   Nikalatela nama yahao fa malunduMi nikataza misindi ka masapo ahao.+   Nikakolobisa naha ka mali ahao abuba kuyo fita ni kwa malundu,Mi akataza linukana.’*   ‘Mi hauka timiwa, nikakwahela mahalimu ni kuunsufaza linaleli zaona. Nikakwahela lizazi ka malu,Mi kweli haina kubenyisa liseli layona.+   Nikaunsufaza maseli kaufela abenya mwa mahalimu kabakala hao,Mi nikakwahela naha yahao ka lififi,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.   ‘Nikafilikanya lipilu za macaba amañata hanika isa bahapiwa bahao kwa macaba amañwi,Kwa linaha zeusa zibi.+ 10  Nikatahisa kuli macaba amañata akenelwe ki sabo,Mi malena babona bakangangama ka sabo kabakala hao hanika zungisa mukwale waka fapilaa bona. Bakazwelapili kungangama, mi yomuñwi ni yomuñwi ukasaba kubulaiwa,Ka lizazi la kuwa kwahao.’ 11  Kakuli Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Mukwale wa mulena wa Babilona ukataha fahalimwaa hao.+ 12  Nikatahisa kuli sicaba sahao sesituna sibulaiwe ka mikwale ya lindwalume zemaata,Sona sicaba sesisituhu hahulu kufita macaba amañwi kaufela.+ Bakafelisa buikuhumuso bwa Egepita, mi macaba ahae kaufela akayundiswa.+ 13  Nikayundisa limunanu zahae kaufela kwatuko ni mezi amañata,+Mi hakuna lihutu la mutu kamba taku ya simunanu yeka asukulula hape.’+ 14  ‘Ka nako yeo, nikashekelisa mezi,Mi nikabubisa linuka sina oli,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. 15  ‘Hanika sinya Egepita ni kuieza matota, kuifetula naha yeamuhilwe lika kaufela zeneli mwateñi,+Hanika bulaya batu kaufela babayahile mwateñi,Bakaziba kuli ki na Jehova.+ 16  Ye ki pina ya malilo, mi batu baka iopela;Bana babasizana ba macaba baka iopela. Baka iopela kabakala Egepita ni kabakala macaba ahae kaufela,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.” 17  Cwale ka silimo sabu 12, ka lizazi labu 15 mwa kweli, linzwi la Jehova lataha ku na, lali: 18  “Mwanaa mutu, ulile kabakala sicaba sesituna sa Egepita mi umushetumukiseze mwa naha ye kwatasi, yena ni bana babasizana ba macaba amaata, hamoho ni babashetumukela mwa mukoti.* 19  “‘Ki mañi yeufita kwa bunde? Shetumuka, uyo lobala ni batu babasika ya kwa mupato!’ 20  “‘Bakawela mwahalaa bababulailwe ka mukwale.+ Ufilwe kwa mukwale; mumuhoholole hamoho ni sicaba sahae kaufela sesituna. 21  “‘Lindwalume zemaata hahulu likabulela ku yena ni kwa batusi bahae, inze lili mwa sibaka sa kwatasi mwa Libita.* Bakashetumukela luli kwatasi mi bakalobala sina babasika ya kwa mupato, bona bababulailwe ka mukwale. 22  Asiria u mwateñi ni sicaba sahae kaufela. Mabita abona amupotolohile, mi kaufelaa bona babulailwe ka mukwale.+ 23  Mabita ahae a mwa sibaka sesikwatasi mwa mukoti,* mi sicaba sahae kaufela sipotolohile libita lahae, kaufelaa bona babulailwe ka mukwale, kakuli nebatahisize sabo mwa naha ya babapila. 24  “‘Elami+ u kwateñi ni sicaba sahae kaufela sesituna sesipotolohile libita lahae, mi kaufelaa bona babulailwe ka mukwale. Bashetumukezi mwa naha ya kwatasi basika ya kwa mupato, bona bane batahisa sabo mwa naha ya babapila. Cwale bakaswaba hamoho ni babashetumukela mwa mukoti.* 25  Bamulukiselize mumbeta mwahalaa bababulailwe, hamoho ni sicaba sahae kaufela sesituna sesipotolohile mabita ahae. Kaufelaa bona nebasika ya kwa mupato, nebabulailwe ka mukwale, kakuli nebatahisize sabo mwa naha ya babapila; mi bakaswaba hamoho ni babashetumukela mwa mukoti.* Ubeilwe mwahalaa bababulailwe. 26  “‘Mesheki ni Tubali+ ba kwateñi ni sicaba sabona* kaufela sesituna. Upotolohilwe ki mabita abona mwa maneku kaufela. Kaufelaa bona habasika ya kwa mupato, batabilwe ka mukwale, kakuli nebatahisize sabo mwa naha ya babapila. 27  Kana habana kushwa ni lindwalume zemaata zesika ya kwa mupato zewile, bane bashetumukezi mwa Libita* ni lilwaniso zabona za ndwa? Mi bakabeya mikwale kwatasaa litoho zabona* ni kubeya libi zabona fa masapo abona, kakuli lindwalume zemaata zeo nelisabisa naha ya babapila. 28  Kono haili wena, ukatubiwa mwahalaa babasika ya kwa mupato, mi ukalobala ni bababulailwe ka mukwale. 29  “‘Edomo+ u kwateñi, malena bahae ni manduna bahae kaufela, ili bao niha nebanani maata, nebalobalizwe mwahalaa bababulailwe ka mukwale; ni bona bakalobala ni babasika ya kwa mupato+ hamoho ni babashetumukela mwa mukoti.* 30  “‘Manduna* kaufela ba kwa mutulo ba kwateñi, hamohocwalo ni batu kaufela ba kwa Sidoni,+ babashetumukile ka maswabi hamoho ni bababulailwe, niha nebatahisize sabo ka maata abona. Bakalobala cwalo basika ya kwa mupato, balobale ni bababulailwe ka mukwale, mi bakaswaba hamoho ni babashetumukela mwa mukoti.* 31  “‘Faro ukabona bao kaufela, mi ukaomba-ombiwa kabakala lika kaufela zeezahezi kwa sicaba sahae sesituna;+ Faro ni mpi yahae kaufela bakabulaiwa ka mukwale,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. 32  “‘Kabakala kuli naatahisize sabo mwa naha ya babapila, Faro ni sicaba sahae kaufela sesituna bakayo lobazwa hamoho ni babasika ya kwa mupato, ni bababulailwe ka mukwale,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “linuka zabona.”
Kamba “tau yamwana ya bulizi-lizi mwa mulala.”
Linzwi ka linzwi, “Mi milapo ikatala ka wena.”
Kamba “libita.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “libita.”
Kamba “libita.”
Kamba “libita.”
Linzwi ka linzwi, “sahae.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Mwendi ili kutalusa lindwalume zebulukilwe hamoho ni mikwale yazona, ka kulibonisa likute la sisole.
Kamba “libita.”
Kamba “Baeteleli.”
Kamba “libita.”