Ezekiele 31:1-18

  • Kutulwa kwa Egepita, kota ya sidare yetelele (1-18)

31  Ka silimo sabu 11, mwa kweli yabulaalu, ka lizazi lapili mwa kweli, linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Mwanaa mutu, ubulelele Faro mulena wa Egepita ni sicaba sahae sesituna,+ uli:‘Ki mañi yeulikana ni yena kwa butuna?   Nekunani Muasiria, yona kota ya sidare ya kwa Lebanoni,Ya mitai yeminde sina mushitu otibani onani muluti, yetelele hahulu; Njongonjongo yayona neili mwahalaa malu.   Mezi atahisa kuli ihule kuba yetuna, maweluwelu a mezi aa kwatasi atahisa kuli ibe yetelele. Linukana nelipotolohile sibaka fone icezwi;Mikokolombwa ya linukana zeo neiselaelanga likota kaufela za naha.   Ki lona libaka hane ifita likota zeñwi kaufela za naha kwa butelele. Mitai yayona yemituna yaekezeha, mi mitainyana yayona yaba yemiteleleKabakala mezi amañata aa mwa linukana zayona.   Linyunywani kaufela za mwa mbyumbyulu neliyaletela fa mitai yayona,Lifolofolo kaufela za mwa naheñi nelizwalela mwatasaa mitai yayona,Mi macaba amañata kaufela naapila mwa muluti wayona.   Yafetuha kota yebuheha kabakala bunde bwayona ni butelele bwa mitai yayona,Kakuli mibisi yayona neinamezi fafasi mwa mezi amañata.   Hakuna likota za sidare zeñwi mwa simu ya Mulimu+ zenekona kubapanywa ni yona. Hakuna yeñwi kwa likota za junipa yenenani mitai sina yona,Mi hakuna yeñwi kwa likota za puleini yeneswana ni mitai yayona. Hakuna kota yeñwi mwa simu ya Mulimu yenelikana ni yona kwa bunde.   Naieza kuba yende, yenani matali amañata,Mi likota zeñwi kaufela za mwa Edeni, yona simu ya Mulimu wa niti, neli ishwela muna.’ 10  “Kabakaleo, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Bakeñisa kuli neibile yetelele* hahulu, mi njongonjongo yayona neili mwahalaa malu, mi pilu yayona neiikuhumusa kabakala butelele bwayona, 11  nika ifa mwa lizoho la mubusi wa macaba yamaata.+ Uka ilwanisa luli, mi nika ihana kabakala bumaswe bwayona. 12  Mi bazwahule, bona babasituhu hahulu kufita macaba amañwi kaufela, baka ilema, mi baka iyubeka fa malundu, mi matali ayona akawela mwa misindi kaufela, mi mitai yayona ikawela fafasi inze ilobehile mwa linukana kaufela za naha.+ Batu kaufela mwa lifasi bakazwa mwa muluti wayona mi baka iyubeka. 13  Linyunywani kaufela za mwa mbyumbyulu likato ina fa mutandalo wayona owile, mi lifolofolo kaufela za mwa naheñi likato buta fa mitai yayona.+ 14  Kukaba cwalo kuli kusike kwaba ni kota ye kwatuko ni mezi yekahula hahulu cwalo kamba yekaisa njongonjongo yayona mwahalaa malu ni kuli kusike kwaba ni kota yeselaelwa hande yekahula kuyo fita ku ona. Kakuli kaufelaa zona likashwa, liye kwa naha ye kwatasi, hamoho ni bana ba batu, babashetumukela mwa mukoti.’* 15  “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Ka lizazi leika shetumukela mwa Libita,* nikatahisa sililo. Kabakaleo, nikakwahela buliba bwa mezi ni kuyemisa linukana zaona kuli mezi amañata atibelwe. Nikaunsufaza Lebanoni kabakala yona, mi likota kaufela za naha likaletuka. 16  Mulumo wa kuwa kwayona hauka utwahala, nikatahisa kuli macaba angangame hanika ishetumukiseza mwa Libita* hamoho ni batu kaufela babashetumukela mwa mukoti,* mi likota kaufela za mwa Edeni,+ zende hahulu ni zebuheha hahulu za Lebanoni, kaufela zeselaelwa hande, likaomba-ombiwa mwa naha ye kwatasi. 17  Bashetumukezi ni yena mwa Libita,* ku bababulailwe ka mukwale,+ hamoho ni bane bamutusa bane bapila mwa muluti wahae mwahalaa macaba.’+ 18  “‘Ki ifi kwa likota za mwa Edeni yeneswana ni wena kwa kanya ni kwa butuna?+ Nihakulicwalo, ukawisezwa fafasi luli, mwa naha ye kwatasi, hamoho ni likota za mwa Edeni. Ukalobala mwahalaa babasika ya kwa mupato, bona bababulailwe ka mukwale. Ki zona zekaezahala ku Faro ni sicaba sahae kaufela sesituna,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “neubile yomutelele.”
Kamba “libita.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “libita.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.