Ezekiele 24:1-27

  • Jerusalema iswana sina poto ya kuapehela yetezi mafumi (1-14)

  • Lifu la musalaa Ezekiele ki sisupo (15-27)

24  Linzwi la Jehova hape lataha ku na mwa silimo sabu 9, ka kweli yabulishumi, ka lizazi labulishumi mwa kweli, lali:  “Mwanaa mutu, uñole lizazi* la kacenu, lona lizazi le. Mulena wa Babilona ukalisize kulwanisa Jerusalema ka lona lizazi le.+  Mi ubulele lishitanguti* ka za ba ndu ya bakwenuheli, mi ubulele ka za bona, uli: “‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Toma poto;* utome poto fa liiso mi usele mwateñi mezi.+   Ubeye mwateñi litunula za nama,+ ili litunula kaufela zende,Silupi ni sipaka; uitaze ka masapo amande hahulu.   Uunge ngu yende hahulu mwa mutapi,+ mi ukoteze likota mwatasaa poto kuipotoloha. Uapehe litunula zeo, ni kuapeha masapo mwa poto yeo.”’  “Kabakaleo, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Bumai ki bwa muleneñi mokutezi likezo za kusulula mali,+ yona poto yetezi mafumi, yesika zwiswa mafumi! Usule poto yeo, situnula ka situnula;+ usike waposeza litunula zeo loto.   Kakuli mali a muleneñi wo amwahali ku ona;+ uasululezi fa licwe fokusina sesiñwi. Neusika asululela fafasi, kuli akwahelwe ki mubu.+   Kuli nitahise buhali bwa kumukutiseza bumaswe bwahae,Nisululezi mali ahae fa licwe lelibenya, fokusina sesiñwiKuli asike akwahelwa.’+  “Kabakalelo, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Bumai ki bwa muleneñi mokutezi likezo za kusulula mali!+ Nikabundeka mwateñi libunda lelituna la likota. 10  Ubundeke likota, mi utumbule mulilo,Uapehe nama ibuzwe hande, usulule mulo wayona, mi masapo ayona ace. 11  Toma poto ya mukungulu fa mashala kuli iciseIlikuli kopa yayona ifubeliswe ki kucisa. Masila ayona akashengunukela mwateñi,+ mi mafumi ayona akaca. 12  Kwazwafisa ni kukatalisa,Kakuli mafumi ayona amañata haana kuzwa.+ Inepele mwa mulilo ni mafumi ayona!’ 13  “‘Masila ahao naatisizwe ki muzamao wahao oswabisa.+ Nenilikile kukukenisa, kono neusa koni kukena kwa masila ahao. Hauna kukena kufitela mabifi aka ku wena akuyuka.+ 14  Na Jehova, ki na yabulezi. Kukaezahala honacwalo. Nikaeza cwalo nisakuteli mwamulaho, nisautwi makeke, nisa inyazi.+ Baka kuatula ka kuya ka linzila zahao ni likezo zahao,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.” 15  Mi linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali: 16  “Mwanaa mutu, nituha nikuamuha mulatiwa wahao ka sipundumukela.+ Hauswaneli kuswaba;* hauswaneli kulila kamba kulotisa miyoko. 17  Utonge inze ukuzize, mi usike wamamela lizo za kulila babashwile.+ Uitame lisila la kwa toho,+ mi utine makatulo ahao.+ Usike wakwahela mulelu wahao wa fahalimu,*+ mi usike waca sinkwa seba kutiseza babañwi.”*+ 18  Nabulela ni sicaba kakusasana, mi ka nako ya manzibwana, musalaa ka ashwa. Ka mukwa ocwalo, kakusasana naeza kulikana ni mone nilaelezwi. 19  Batu bali ku na: “Kana hauna ku lubulelela moluamelwa ki lika zeueza ze?” 20  Nabaalaba, nali: “Linzwi la Jehova nelitile ku na, lali: 21  ‘Ubulelele ba ndu ya Isilaele, uli: “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Nituha nisilafaza sibaka saka sesikenile,+ sona semuikuhumuseza hahulu, semulata ni semulakaza mwa lipilu zamina. Bana bamina babashimani ni babasizana bemusiile bakabulaiwa ka mukwale.+ 22  Mi mukaeza moniezelize. Hamuna kukwahela mulelu wamina wa fahalimu, mi hamuna kuca sinkwa seba mitiseza babañwi.+ 23  Mukatama masila kwa litoho zamina ni kutina makatulo kwa mahutu amina. Hamuna kuswaba kamba kulila. Kono mukabolela mwa bufosi bwamina,+ mi mukatongelana. 24  Ezekiele ufetuhile sisupo ku mina.+ Mukaeza mwaezelize. Taba yeo haika ezahala, mukaziba kuli ki na Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.’”’” 25  “Haili wena mwanaa mutu, ka lizazi lenika zwisa sibaka sabona sa silelezo—yona nto yende yebatabisa, yebalata, yebalakaza mwa lipilu zabona—hamoho ni bana babona babashimani ni babasizana,+ 26  ukato zibiswa taba yeo, ki mutu yabandukile.+ 27  Ka lizazi leo, ukakwalula mulomo wahao mi ukabulela ni yabandukile yo, mi hausana kuba simumu.+ Ukafetuha sisupo ku bona, mi bakaziba kuli ki na Jehova.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “libizo la lizazi.”
Kamba “nguli.”
Kamba “poto ya mulomo omutuna.”
Kamba “kuinata fa sifuba.”
Linzwi ka linzwi, “sinkwa sa batu.”
Kamba “mulomo wa fahalimu.”