Ezekiele 23:1-49

  • Basali bababeli babasa sepahali (1-49)

    • Ohola ni Asiria (5-10)

    • Oholiba ni Babilona ni Egepita (11-35)

    • Basali bababeli bafiwa koto (36-49)

23  Linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Mwanaa mutu, nekunani basali bababeli bane bali bana ba musali alimuñwi.+  Baba mahule mwa Egepita;+ nebaezanga buhule kuzwa kwa bwanana bwabona. Mazwele abona apyatelwa kwateñi, mi lifuba zabona za bwalyanjo zaswalwa-swalwa.  Yomuhulu neli Ohola,* mi munyanaa hae neli Oholiba.* Basali bao baba baka, mi bapepa bana babashimani ni babasizana. Haili ka za mabizo abona, Ohola ki Samaria,+ mi Oholiba ki Jerusalema.  “Ohola akala kueza buhule+ hanaasali waka. Alakaza hahulu linyazi zahae,+ bona Maasiria bane bayahile mabapa ni yena.+  Neli babusisi bane baapala liapalo za mubala wa ndilu ni babakweli ba babusi—kaufelaa bona neli mitangana bababuheha bane bapahama lipizi zabona.  Azwelapili kueza buhule ni bana kaufela ba Asiria babakutekeha hahulu, mi aisilafaza+ ka milimu ya maswaniso yenyenyisa* ya batu banaalakaza.  Naasika tuhela buhule bwanaaezanga mwa Egepita, kakuli kwa bwanana bwahae, nebalobalanga ni yena, mi nebaswala-swalanga sifuba sahae sa bwalyanjo ni kumusululela takazo yabona.*+  Kiha nimufa mwa lizoho la linyazi zahae, bona bana ba Asiria,+ banaalakalize. 10  Bamutubula, bamusiya mapunu,+ mi baswala bana bahae babashimani ni babasizana,+ mi bamubulaya ka mukwale. Afetuha lingulunde mwahalaa basali, mi bamuatula. 11  “Munyanaa hae Oholiba habona cwalo, takazo yahae yaba yetuna hahulu, mi buhule bwahae bwafita bwa muhulwanaa hae.+ 12  Alakaza hahulu bana ba Asiria bane bayahile mabapa ni yena,+ bona babusisi ni babakweli ba babusi bane baapala zebuheha ni bane bapahama lipizi—kaufelaa bona neli mitangana bababuheha. 13  Hanaa isilafalize, nabona kuli bubeli bwabona balatelezi nzila yeswana.+ 14  Kono azwelapili kuekeza kwa likezo zahae za buhule. Abona baana babacakuzwi fa limota, ili maswaniso a Makaladeya acakuzwi ni kubasiwa ka bufubelu bobutona, 15  banze baitamile makanda mwa liteka, ni masila atamilwe kwa litoho zabona, nebabonahala sina lindwalume, kaufelaa bona nebayemela Mababilona, mi bapepezwi mwa naha ya Makaladeya. 16  Asababona feela, akala kubalakaza, mi abalumela linumwana kwa Kaladeya.+ 17  Cwale bana ba Babilona bazwelapili kutaha fa bulobalo bwahae fanaaezezanga buhule, mi bamusilafaza ka takazo yabona.* Hase bamusilafalize, abanyenya mi azwa ku bona. 18  “Hanaazwezipili kueza buhule ka kusaswaba ni kubonisa mapunu ahae,+ namunyenya mi nazwa ku yena, sina mone ninyenyelize muhulwanaa hae ni kuzwa ku yena.+ 19  Mi azwelapili kuekeza kwa likezo zahae za buhule,+ inzaa hupula mazazi a mwa bunca bwahae hanaaezanga buhule mwa naha ya Egepita.+ 20  Abalakaza hahulu sina liendi zeo baana bazona banani lilama za buuna zeswana sina za limbongolo ni za lipizi. 21  Neulakaza muzamao wahao oswabisa wa kwa bunca bwahao mwa Egepita,+ hane baswala-swalanga sifuba sahao, ona mazwele ahao a kwa bunca bwahao.+ 22  “Kabakaleo, wena Oholiba, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Bona, nizusulusa takazo ya linyazi zahao,+ bane unyenyize ni kuzwa ku bona, mi nikatahisa kuli bato kulwanisa kuzwa mwa maneku kaufela,+ 23  bona bana ba Babilona+ ni Makaladeya kaufela,+ baana ba Pekodi+ ni ba Shoa ni ba Koa, hamohocwalo ni bana kaufela ba Asiria. Kaufelaa bona ki mitangana bababuheha, ili babusisi ni babakweli ba babusi, lindwalume ni batu babaketilwe,* kaufelaa bona ki babapahama lipizi. 24  Baka kulwanisa ka likoloi za ndwa ni mawili zeeza lilata lelituna ni ka mpi yetuna, ka litebe zetuna ni litebenyana* ni likuwani za ndwa. Bakayema mwa libaka zabona kukupotoloha, mi nika balumeleza kuatula, mi baka kuatula kulikana ni mobaka bonela.+ 25  Nika kubonisa buhali bwaka, mi baka kulwanisa ka mabifi abona. Bakapuma ngo yahao ni mazebe ahao, mi babaka siyala ku wena bakabulaiwa ka mukwale. Bakaanga bana bahao babashimani ni babasizana, mi babaka siyala ku wena bakacisiwa ka mulilo.+ 26  Baka kutubula liapalo+ ni kukuamuha likabisa zahao zende.+ 27  Nikafelisa muzamao wahao oswabisa ni buhule bwahao,+ zene ukalezi mwa naha ya Egepita.+ Ukatuhela kulitalima, mi hausana kuhupula Egepita.’ 28  “Kakuli Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Bona, nituha nikufa mwa mazoho a batu beutoile, bane unyenyize ni kuzwa ku bona.+ 29  Baka kutoya ni kukuamuha lika kaufela zeusebelelize ka taata+ ni kukusiya uli mapunu, usika apala sesiñwi. Mapunu aswabisa a muzamao wahao omaswe ni muzamao wahao oswabisa ni buhule bwahao likapatululwa.+ 30  Lika zeo likaezwa ku wena kakuli neulatelezi macaba sina lihule,+ kakuli neuisilafalize ka milimu yaona ya maswaniso yenyenyisa.+ 31  Ulatelezi nzila ya muhulwanaa hao,+ mi nikabeya komoki yahae mwa lizoho lahao.’+ 32  “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Ukanwela mwa komoki yetungile, ya mulomo omutuna ya muhulwanaa hao,+Mi ukasehiwa ni kusheununwa, zona zetezi mwa komoki yeo.+ 33  Ukakomiwa ki* bucakolwa ni maswabi,Yona komoki ya sabo ni ya sinyeho,Ili komoki ya muhulwanaa hao, Samaria. 34  Ukanwela mwateñi, ufeze ze mwateñi kufitela ioma+ mi ukaluma mañetana ayona,Kihona ukahahula mazwele ahao. “Kakuli ki na yabulezi cwalo,” kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.’ 35  “Kabakaleo, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Bakeñisa kuli unilibezi mi unifulalezi ka kutala,*+ ukalwala zezwa mwa muzamao wahao omasila ni likezo zahao za buhule.’” 36  Cwale Jehova ali ku na: “Mwanaa mutu, kana ukabulela katulo yekafiwa Ohola ni Oholiba+ ni kubazekisa kabakala likezo zabona zenyenyisa? 37  Babukile,*+ mi mwa mazoho abona kunani mali. Babukile ni milimu yabona ya maswaniso yenyenyisa, mi hape baangile bana babona beba nipepezi ni kubacisa mwa mulilo kubaeza sico sa milimu yabona ya maswaniso.+ 38  Hape, ki se sebaezize ku na: Basilafalize sibaka saka sesikenile fa lizazi leo, mi basilafalize lisabata zaka. 39  Hase babulaile bana babona, kubaeza matabelo a milimu yabona ya maswaniso yenyenyisa,+ isali ka lona lizazi leo, bataha mwa sibaka saka sesikenile mi basisilafaza.+ Ki sona sebaezize mwa ndu yaka. 40  Mane baluma numwana kuyo biza baana kwa libaka za kwahule.+ Hane bataha, watapa ni kubasa kwa meeto ahao, mi waikabisa ka likabisa.+ 41  Mi waina mwa sipula sesibuheha;+ fapilaa sona nekutomilwe tafule,+ fone ubeile insense yaka+ ni oli yaka.+ 42  Kwateñi, nekuutwahala lilata la batu babaiketile, mi mwahalaa bona nekunani macakolwa bane batisizwe kuzwa kwa lihalaupa. Babeya maseka kwa mazoho a basali ni kubaapesa likuwani zende za silena kwa litoho zabona. 43  “Kiha nibulela za musali yo yanaafelizwe ki bubuki, nali: ‘Cwale ukazwelapili kueza buhule bwahae.’ 44  Ka mukwa ocwalo, bazwelapili kuya ku yena, sina mutu haya ku lihule. Ki mona mone bayelanga cwalo ku Ohola ni Oholiba, bona basali ba mizamao yeswabisa. 45  Kono baana babalukile baka muatula ka katulo yeswanela mulatu wa bubuki+ ni wa kusulula mali;+ kakuli ki babuki, mi banani mali mwa mazoho abona.+ 46  “Kakuli Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Bakalumelwa mpi kuto balwanisa ni kutahisa kuli batu baba babona basabe mi baamuhiwe tutu yabona.+ 47  Mpi yeo ika bapobaula ka macwe+ ni kubabulaya ka mikwale. Bakabulaya bana babona babashimani ni babasizana+ ni kucisa mandu abona ka mulilo.+ 48  Nikafelisa muzamao oswabisa mwa naha, mi basali kaufela bakaituta tuto mi habana kulikanyisa muzamao wamina oswabisa.+ 49  Baka mikutiseza zezwa mwa muzamao wamina omasila ni libi zemuezize ni milimu yamina ya maswaniso yenyenyisa; mi mukaziba kuli ki na Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.’”+

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Tende Yaka Ikuyena.”
Lelitalusa “Tende Yahae.”
Linzwi la Siheberu leliitusisizwe fa, libato swana ni linzwi lelitalusa “musutelo,” mi liitusisizwe sina pulelo ya kunyefula.
Kamba “likezo zabona za buhule.”
Kamba “likezo zabona za buhule.”
Linzwi ka linzwi, “bababizizwe.”
Ili litebe zenyinyani zeneeitusiswanga hañata ki bakunupi ba masho.
Linzwi ka linzwi, “Ukatala.”
Linzwi ka linzwi, “uninepezi kwa mukokoto wahao.”
Fo kikuli, bubuki bwa kwa moya.