Ezekiele 22:1-31

  • Jerusalema, muleneñi onani mulatu wa kusulula mali (1-16)

  • Isilaele iswana sina masila asina tuso (17-22)

  • Bazamaisi ni batu ba mwa Isilaele banyaziwa (23-31)

22  Mi linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Haili wena, mwanaa mutu, kana uitukiselize kufa katulo* muleneñi onani mulatu wa kusulula mali+ ni kuuzibisa lika zaona kaufela zenyenyisa?+  Ubulele, uli: ‘Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Wena muleneñi osulula mali+ a batu baba ku yena, ili yo nako yahae ifitile,+ yaeza milimu ya maswaniso yenyenyisa* kuli aisilafaze,+  kusulula mali kwahao kutahisize kuli ube ni mulatu,+ mi milimu yahao ya maswaniso yenyenyisa itahisize kuli ube yasika kena.+ Uakufisize mafelelezo a mazazi ahao, mi mafelelezo a lilimo zahao afitile. Ki lona libaka hanika tahisa kuli macaba akushubule ni kuli linaha kaufela likusheunune.+  Linaha zefakaufi ni zekwahule ni wena lika kusheununa,+ wena wa libizo lelisika kena, yatezi mifilifili.  Bona! Yomuñwi ni yomuñwi wa manduna ba Isilaele mwahalaa hao uitusisa maata ahae kusulula mali.+  Ku wena, batu bashwaula bo ndataa bona ni bo maa bona.+ Babukula muzwahule, mi banyandisa mwana yasina ndatahe* ni mbelwa.”’”+  “‘Ushubula libaka zaka zekenile, mi usilafaza lisabata zaka.+  Ku wena, masawana baineezi kusulula mali.+ Ku wena, batu bacela matabelo fa malundu mi bapila ka muzamao omasila.+ 10  Ku wena, batu bashwaula bulobalo bwa bo ndataa bona,*+ mi balobala ni musali yasika kena, yaile kwa kweli.+ 11  Ku wena, muuna ueza likezo zenyenyisa ni musalaa mutu yayahile ni yena,+ yomuñwi ulobala ni musalaa mwanaa hae ka muzamao omasila,+ mi yomuñwi yena ulobala ni kaizelaa hae, mwanaa ndatahe.+ 12  Ku wena, batu baleka kweta kuli basulule mali.+ Ukolotisa kuli ufumane kekelezo+ kamba pulofiti, mi ubukula beuyahile ni bona masheleñi.+ Unilibezi luli,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa. 13  “‘Bona! Nikambela mazoho aka kabakala kunyenya likezo zahao za kufumana lika ka kusasepahala ni kabakala likezo za kusulula mali zeezahala ku wena. 14  Kana bundume bwahao* bukazwelapili mi mazoho ahao akatiya mwa mazazi enika kulwanisa?+ Na Jehova, ki na yabulezi, mi nikaeza cwalo. 15  Nika kuhasanyeza mwahalaa macaba, nikulundulele mwa linaha,+ mi nikafelisa masila ahao.+ 16  Mi ukashubulwa fapilaa macaba, mi ukaziba kuli ki na Jehova.’”+ 17  Mi linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali: 18  “Mwanaa mutu, ku na, ba ndu ya Isilaele bafetuhile sina masila asina tuso a sipi yeshengunuzwi. Kaufelaa bona ki kopa ni tini ni sipi ni loto ze mwa liyekuyeku. Bafetuhile masila a silivera yeshengunuzwi.+ 19  “Kabakaleo, Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: ‘Bakeñisa kuli kaufelaa mina mufetuhile sina masila asina tuso a sipi yeshengunuzwi,+ nimikubukanyeza mwa Jerusalema. 20  Sina silivera ni kopa ni sipi ni loto ni tini halikubukanyezwa mwa liyekuyeku kuli mulilo utumbulwe fahalimwaa zona ni kulishengununa, ni mina nika mikubukanya cwalo ka buhali bwaka ni mabifi aka, mi nikatumbula mulilo fahalimwaa mina ni kumishengununa.+ 21  Nika mikubukanya hamoho ni kutumbula fahalimwaa mina mulilo wa mabifi aka,+ mi mukashengunukela ku yena.+ 22  Sina silivera haishengununwa mwa liyekuyeku, ni mina mukashengunukela cwalo ku yena; mi mukaziba kuli na Jehova, ki na yamisululezi buhali bwaka.’” 23  Mi linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali: 24  “Mwanaa mutu, umubulelele, uli: ‘Wena u naha yesike yakeniswa kamba mokusike kwa nela pula ka lizazi la buhali. 25  Bapolofita bahae balelisani kueza zemaswe,+ sina tau yebuluma yetataula folofolo.+ Bayundisa batu. Bahapa tutu ni lika za butokwa. Batahisize kuli basali babañata ku yena babe limbelwa. 26  Baprisita bahae batulile mulao waka,+ mi bazwelapili kusilafaza libaka zaka zekenile.+ Habataluhanyi sesineezwi ku Mulimu ku sesisilafezi,+ mi bapalelwa kuzibahaza sesimasila ni sesikenile, mi bahana kumamela lisabata zaka,+ mi nashwaulwa mwahalaa bona. 27  Manduna bahae baba ku yena baswana sina maakanyani atataula folofolo; basulula mali mi babulaya batu kuli bafumane lika ka kusasepahala.+ 28  Kono bapolofita bahae bakwahela likezo zabona ka mubaso omusweu. Babona lipono za buhata ni kulaula litaba za buhata,+ mi bali: “Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se,” hailifo Jehova yena hasika bulela cwalo. 29  Batu ba naha babukuzi babañwi mi bauzwize,+ banyandisize babatokwile ni babotana, babukuzi muzwahule mi habasika mueza ka kuluka.’ 30  “‘Nenibata mutu mwahalaa bona yanaaka lukisa limota la macwe kamba kuyema mwa lisuba fapilaa ka kuli alwanele naha, kuli isike yasinyiwa,+ kono nenisika mufumana. 31  Kabakaleo, nika basululela buhali bwaka ni kubayundisa ka mulilo wa mabifi aka. Nikatahisa kuli zezwa mwa linzila zabona libe fahalimwaa litoho zabona,’ kubulela Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “kana ukaatula, kana ukaatula.”
Linzwi la Siheberu leliitusisizwe fa, libato swana ni linzwi lelitalusa “musutelo,” mi liitusisizwe sina pulelo ya kunyefula.
Kamba “ndiala.”
Linzwi ka linzwi, “batubula mapunu a bondataa bona.”
Linzwi ka linzwi, “pilu yahao.”